Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av NOU 2012: 6 Arbeidsrettede tiltak

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.07.2012

Vår ref.: 12/1291

Høring av NOU 2012: 6 Arbeidsrettede tiltak

Arbeidsdepartementet sender på høring NOU 2012: 6 Arbeidsrettede tiltak. Utredningen er avgitt til Arbeidsdepartementet av Utvalget for arbeidsrettede tiltak som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 29. januar 2010 og overleverte sin utredning til departementet den 9. februar 2012. Utvalget har foretatt en gjennomgang av skjermede virksomheters rolle og plass i arbeidsmarkedspolitikken, og har fremmet forslag til hvordan de arbeidsrettede tiltakene for personer med nedsatt arbeidsevne bør innrettes i framtiden.

Utvalgets utredning kan hentes fra Arbeidsdepartementets nettsider

Utvalget har blant annet anbefalt mer bruk av tiltaksplasser i det ordinære arbeidslivet, større vekt på individuell tilpassing og en forenkling av de arbeidsrettede tiltakene. Vi ønsker blant annet høringsinstansenes vurdering av forslaget om i større grad å bruke ordinært arbeidsliv i den arbeidsrettede bistanden. For øvrig har utvalget ikke samlet seg om én modell for de arbeidsrettede tiltakene, men foreslår tre alternative modeller.

Arbeidsdepartementet ber om at høringsinstansene kommer med sine høringsuttalelser innen fredag 13. juli 2012. I merknadene ber vi om at det refereres til kapitler og avsnitt. Høringsuttalelsene sendes elektronisk til departementets postmottak på adressen: [email protected] Av hensyn til videre framdrift i saken vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist.

En liste over høringsinstansene ligger vedlagt. Vi ber om at høringsinstansene ved behov sørger for foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter, etater, medlemsorganisasjoner m.v., og at høringsuttalelsene fra disse blir vedlagt.

Eventuelle spørsmål til høringen kan rettes til seniorrådgiver Thomas Såheim, tlf. 222 44724, e-post: [email protected].  

Med hilsen
Odd Wålengen (e.f.)
avdelingsdirektør

Thomas Såheim 
seniorrådgiver

 

Vedlegg: Liste over høringsinstanser

 

 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Akademikerne
 • Alle de vitenskapelige høgskolene
 • Alle departementene
 • Alle fylkesmannsembedene
 • Alle helseforetakene
 • Alle kommunene
 • Alle norske pasientorganisasjoner
 • Alle universitetene
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidstilsynet
 • ASVL
 • Attføringsbedriftene
 • Blå kors
 • Den norske legeforening
 • Fafo
 • Fagforbundet
 • Fellesforbundet
 • Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
 • Forbundet for ledelse og teknikk
 • Forum for arbeid med bistand
 • Frelsesarmeen
 • Frisch-senteret
 • Frivillighet Norge
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
 • Fylkeslegene
 • Fysioterapeutforbundet
 • Handelshøyskolen BI
 • Helsedirektoratet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Human-Etisk forbund
 • Ideelt nettverk
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Kirkens bymisjon
 • Konkurransetilsynet
 • Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
 • KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • KS-bedrift
 • Landbrukets arbeidsgiverforening
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • 2
 • Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede
 • Lederne
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Manpower
 • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
 • NITO
 • Nordlandsforskning
 • Norges bondelag
 • Norsk attføringsforum
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norsk forbund for utviklingshemmede
 • Norsk psykologforening
 • Norsk tjenestemannslag (LO)
 • NOVA
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering
 • Proba samfunnsanalyse
 • Rehabiliteringsinstitusjoner
 • Rehabiliteringssenteret AiR
 • Røde kors
 • Rådet for psykisk helse
 • SAFO
 • Samediggi / Sametinget
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Telemarksforskning
 • Trygderetten
 • Unio
 • Velferdsalliansen
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Til toppen