Høring av rapport fra arbeidsgruppen om forvaltning av etikkomiteer

Kunnskapsdepartementet har nå sendt på høring en arbeidsgrupperapport om forslag om endret organisatorisk tilknytning for sekretariatene for de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, de nasjonale forskningsetiske komiteer og utvalget for gransking av redelighet i forskning. Arbeidsgruppen foreslår en organisering som knytter sekretariatene nærmere de komiteer og utvalg som de skal betjene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2009

Kunnskapsdepartementet har nå sendt på høring en arbeidsgrupperapport om forslag om endret organisatorisk tilknytning for sekretariatene for de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, de nasjonale forskningsetiske komiteer og utvalget for gransking av redelighet i forskning. Arbeidsgruppen foreslår en organisering som knytter sekretariatene nærmere de komiteer og utvalg som de skal betjene.
(29.06.2009)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Rapport fra arbeidsgruppen om forvaltning av etikkomiteer - 15.12.2008 (PDF-fil)

Høringsnotat (PDF-fil) 


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet og arbeidsgrupperapporten er imidlertid bare tilgjengelige i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/

----------------------------------------------------------------------------------------------

Informasjon om status i saken

Se brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.03.2010 (lenke i høyre meny) for nærmere informasjon om sakens status.