Høring av rapport fra arbeidsgruppen om forvaltning av etikkomiteer

Kunnskapsdepartementet har nå sendt på høring en arbeidsgrupperapport om forslag om endret organisatorisk tilknytning for sekretariatene for de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, de nasjonale forskningsetiske komiteer og utvalget for gransking av redelighet i forskning. Arbeidsgruppen foreslår en organisering som knytter sekretariatene nærmere de komiteer og utvalg som de skal betjene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2009

Kunnskapsdepartementet har nå sendt på høring en arbeidsgrupperapport om forslag om endret organisatorisk tilknytning for sekretariatene for de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, de nasjonale forskningsetiske komiteer og utvalget for gransking av redelighet i forskning. Arbeidsgruppen foreslår en organisering som knytter sekretariatene nærmere de komiteer og utvalg som de skal betjene.
(29.06.2009)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Rapport fra arbeidsgruppen om forvaltning av etikkomiteer - 15.12.2008 (PDF-fil)

Høringsnotat (PDF-fil) 


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet og arbeidsgrupperapporten er imidlertid bare tilgjengelige i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/

----------------------------------------------------------------------------------------------

Informasjon om status i saken

Se brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.03.2010 (lenke i høyre meny) for nærmere informasjon om sakens status. 

Vår ref.: 200701668

 

Høring av rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert forslag om endret organisatorisk tilknytning for sekretariatene for de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, de nasjonale forskningsetiske komiteer og granskningsutvalget


Kunnskapsdepartementet oppnevnte 29. oktober 2007 en arbeidsgruppe for forvaltning av etikkomiteer.  Mandatet har vært å vurdere hvordan sekretariatsfunksjonene til Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning, de nasjonale og regionale forskningsetiske komiteer bør organiseres og forvaltes.

Kunnskapsdepartementet sender med dette arbeidsgruppens rapport på høring med forslag om endret organisatorisk tilknytning for sekretariatene for de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, de nasjonale forskningsetiske komiteer og utvalget for gransking av redelighet i forskning.

Arbeidsgruppen anbefaler modell II. Det er derfor særlig viktig at høringsinstansene kommenterer denne modellen. I høringsnotatet har departementet også trukket frem noen andre modeller som er beskrevet i arbeidsgruppens rapport. Høringsinstansene bes også om å vurdere disse. Ved kommentering av modellene ber departementet høringsinstansene spesielt om å vurdere hvorvidt de hensyn som beskrives i høringsnotatets punkt 3 ivaretas på en tilfredsstillende måte. Er det andre hensyn modellen som eventuelt velges bør ivareta, bes det om at det poengteres.

Departementet ber videre om høringsinstansenes syn på de økonomiske og administrative konsekvenser av en slik omorganisering.

Verken arbeidsgruppen eller Kunnskapsdepartementet foreslår at sekretariatene til de regionale forskningsetiske komiteer samlokaliseres i denne omgang, men dette kan være av interesse å vurdere i fremtiden. Departementet ber derfor også om høringsinstansenes syn på en slik løsning, uavhengig av modellvalg.

Det bes om at eventuelle merknader er Kunnskapsdepartementet i hende innen 15. oktober 2009.

Med hilsen

Live Haaland (e.f.)
avdelingsdirektør
Hanne P. Gulbrandsen
 seniorrådgiver

Vedlegg:
Høringsnotat
Arbeidsgruppens rapport
Adresseliste

 

Helse- og omsorgsdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM)
Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning
REK NORD
REK Sør-Øst A-D
REK Vest
REK Midt-Norge,
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Bergen
NTNU

Til toppen