Forvaltning av etikkomiteer og granskningsutvalget

I lys av det som fremkom under høringen av "Rapport fra arbeidsgruppen om forvaltning av etikkomiteer" ønsker ikke Kunnskapsdepartementet p.t. å gjennomføre noen omorganisering på området. Departementet vil derimot ta initiativ til fortsatt dialog om temaet og komme tilbake til saken ultimo 2010.

Kunnskapsdepartementet viser til Rapport fra arbeidsgruppe for forvaltning av etikkomiteer og høringsrunden som ble gjennomført i fjor høst.

En gjennomgang av de innkomne høringsuttalelser viser at det er et flertall av høringsinstansene som er positive til den foreslåtte omorganiseringen. Blant høringsuttalelsen til de mest berørte parter, sekretariatsansatte og valgte komiteer/utvalg, gis det derimot uttrykk for en relativt stor usikkerhet hva gjelder nytten av den foreslåtte omorganiseringen. På denne bakgrunn ønsker ikke Kunnskapsdepartementet p.t. å gjennomføre noen omorganisering.

Departementet vil derimot ta initiativet til fortsatt dialog om hvordan systemet best mulig kan sikre at komiteer og utvalg er velfungerende med tanke på å oppfylle deres lovpålagte oppgaver. Resultatet av en slik dialog vil benyttes for å vurdere hvorvidt det skal gjennomføres mindre endringer i dagens organisering eller en noe større organisasjonsendring. Kunnskapsdepartementet vil dessuten etablere et tett samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet for å kartlegge helseforskningslovens betydning for organisering av deler av systemet.

Kunnskapsdepartementet vil komme tilbake til saken ultimo 2010.


Med hilsen

Live Haaland (e.f.)
avdelingsdirektør
Hanne P. Gulbrandsen
seniorrådgiver

 

 


Adresseliste

Helse- og omsorgsdepartementet; PB 8011 Dep; 0030 OSLO

Norges forskningsråd;Postboks 2700 St. Hanshaugen;0131 OSLO

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT); Postboks 522 Sentrum; 0105 Oslo
Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH); Postboks. 522 Sentrum; 0105 OSLO
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), Postboks 522 Sentrum; 0105 Oslo

Granskningsutvalget, Postboks 522 Sentrum; 0105 Oslo
 
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Midt-Norge; Det medisinske fakultet - Medisinsk teknisk forskningssenter; 7489 TRONDHEIM
Regional komité for medisinsk forskningsetikk REK NORD; Universitetet i Tromsø; 9037 TROMSØ
Regional komité for medisinsk forskningsetikk REK SØR-ØST A-D ;Postboks 1130 Blindern; 0318 OSLO
Regional komité for medisinsk forskningsetikk REK VEST; Postboks 7804; 5020 BERGEN

Universitetet i Oslo; Postboks 1072 Blindern;0316 OSLO
Universitetet i Bergen; Postboks 7800;5020 BERGEN
Universitetet i Tromsø; 9037 TROMSØ
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet; 7491 TRONDHEIM