Høring av rapport om avvikling av utrangerte offshoreinstallasjoner

Miljøverndepartementet ga ved brev av 22. oktober 2009 Klima- og forurensningsdirektoratet i oppdrag å utrede miljøutfordringer knyttet til opphugging og gjenvinning av utrangerte offshoreinstallasjoner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2010

Vår ref.: 2008/436

Les høringsbrevet i pdf

Miljøverndepartementet ga ved brev av 22. oktober 2009 Klima- og forurensningsdirektoratet i oppdrag å utrede miljøutfordringer knyttet til opphugging og gjenvinning av utrangerte offshoreinstallasjoner. Rapporten fra Klima- og forurensningsdirekoratet er nå ferdigstilt (TA-nummer 2634-2010), og ble oversendt Miljøverndepartementet den 21. mai 2010. Rapporten er tilgjengelig på Klima- og forurensningsdirektoratets nettsider og på Miljøverndepartementets nettsider.

Rapporten inkluderer forslag til eventuelle nye tiltak og virkemidler for å møte utfordringer knyttet til avvikling av offshoreinstallasjoner. Vi ber om at eventuelle kommentarer sendes Miljøverndepartementet innen 15. august 2010. Departementet oppfordrer adressatene på høringslisten om å orientere aktuelle underliggende etater, medlemsbedrifter, medlemsorganisasjoner eller andre som ikke har mottatt høringsbrevet direkte.

Med hilsen

Mona Aarhus (e.f.)
avdelingsdirektør

Vidar Vik
rådgiver

Miljøverndepartementet ga i oktober 2009 Klima- og forurensningsdirektoratet i oppdrag å utrede miljøutfordringer knyttet til opphugging og gjenvinning av utrangerte offshoreinstallasjoner. Rapporten fra Klima- og forurensningsdirekoratet (TA 2643/2010) ble overrakt miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i Vats i Vindafjord kommune den 18. mai i år.

Gå til rapporten

Likelydende brev til:
Fylkesmennene
Oljeindustriens landsforening
Norsk Industri
Norsk forening for farlig avfall (NFFA)
Avfall Norge
AF Decom Offshore AS
Aker Stord AS, Stord
Scandinavia Metal AS, Stord
Lyngdal Recycling AS, Lyngdal
Vindafjord kommune
Tysvær kommune
Stord kommune
Lyngdal kommune
Kommunenes sentralforbund
Landsorganisasjonen
Norges Miljøvernforbund
Bellona
Greenpeace
Norges Naturvernforbund
Natur og Ungdom
Framtiden i våre hender
Norges Fiskarlag
Raunes Fiskefarm, Nedre Vats
Tysvær Fiskarlag
Vats Grendautval v/ Jon Olav Velde, Vats
Stokkafeltet Velforening, Vats
Ståle Jøtne, Vats
Brit Ohm, Vats
Osvald Eikanes, Vats

Kopi til:
Olje- og energidepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Klima- og forurensningsdirektoratet
Statens strålevern
Oljedirektoratet
Fiskeridirektoratet
Helsedirektoratet