Høring av tiltak mot spredning av Legionella

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) legger i dette høringsnotatet fram forslag til nye tiltak overfor virksomheter som har innretninger som kan spre Legionella. Forslagene er basert på prosjektgruppens rapport og viderefører i stor grad prosjektgruppens anbefalinger. Høringsfrist 11.05.2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.05.2007

Vår ref.:

  

Presisering av høringsbrevet er sendt høringsinstansene 23.04.07. Brevet finner du her (pdf.format)


                                                                                            200606128-/AO   

Høring av tiltak mot spredning av Legionella – lov og forskriftsendringer

 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sender med dette på høring forslag til regulering av innretninger som kan spre Legionella. Forslaget er koblet til regelverket for miljørettet helsevern, og omhandler krav om forebygging, kontroll med innretninger og bestemmelser knyttet til utbrudd. Forslaget innebærer endring av lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjeneste-loven) §§ 4a-4 og 4a-7 og et nytt kapittel 4a i forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern. Det vises til vedlagte høringsnotat.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslaget til nytt regelverk. Det redegjøres nærmere for forslaget i høringsnotatets kapittel 4. Lov- og forskriftendringer er presentert i kapittel 6 (vedlegg).

 

1. Bakgrunn
Ved utbruddet av Legionella i Østfold sommeren 2005 ble det fastsatt en midlertidig forskrift om tiltak for å hindre overføring av Legionella. Denne forskriften ble utarbeidet på kort tid på grunn av behovet for å begrense smittefaren så raskt som mulig. Samtidig satte departementet ned en prosjektgruppe med representanter fra HOD, Statens helsetilsyn, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Sosial- og helsedirektoratet og Sarpsborg kommune. Arbeidsgruppen har foretatt en grundig gjennomgang av gjeldende regelverk og tilsynsordning, oppsummert erfaringer og lagt fram forslag til tiltak som kan begrense smitteoverføring av Legionella i Norge. En referansegruppe med representanter fra industri, VVS-bransjen, kommuner og ulike kompetansemiljøer har bidratt i arbeidet med viktig kunnskap og erfaringer. Arbeidsgruppen oversendte en rapport med sine anbefalinger til departementet i juni 2006. Departementet har i stor grad videreført prosjektgruppens anbefalinger.


 
2. Generelt om forslaget 
Departementet ønsker å øke kontrollen med de innretninger som har størst potensial for å spre Legionella og smitte mange mennesker, og foreslår å innføre krav om at virksomheter med innretninger som kjøletårn, luftskrubbere og offentlig tilgjengelige boblebad skal innhente en såkalt tredjepartsvurdering av et akkreditert inspeksjons-organ. En slik inspeksjonsordning vil ha som formål å sikre at innretninger oppføres og drives i henhold til nærmere bestemte faglige krav. Virksomheten får etter forslaget en uavhengig bedømmelse av blant annet kompetanse, brukerhåndbøker, innretninger, prosesser og gjennomføringsevne etter normative dokumenter.

Departementet mener at kommunene fortsatt bør ha det overordnede ansvaret for tilsyn med innretninger som kan spre Legionella. Tredjepartsvurdering foreslås innført som et supplement til det ordinære tilsynet fra kommunale helsemyndigheter og skal legges ved meldingen til kommunen.

Det er fremdeles mye usikkerhet rundt smittekilder av Legionella. Departementet mener derfor at krav om forebygging i virksomhetene bør utformes som overordnede krav i regelverket, og at detaljerte krav til vedlikehold, prøvetaking og lignende gis gjennom veiledning. Da vil innholdet i kravet kunne utvikle seg over tid uten at det er nødvendig å endre regelverket, for eksempel der man får ny kunnskap om fremgangs-måter og risiko. Nasjonalt folkehelseinstitutts veileder ”Smittevern 8” om Legionella utyper faglig anbefalte metoder for å sikre en forsvarlig håndtering av innretninger som kan spre Legionella. Nasjonalt folkehelseinstitutt utarbeider for tiden en ny veileder som skal erstatte denne veilederen.

Når det gjelder utbrudd ønsker departementet å videreføre noen av kravene som oppstilles i midlertidig forskrift om tiltak for å hindre overføring av Legionella.

 

3. Særlig om offentlig tilgjengelige boblebad
Den foreslåtte inspeksjonsordningen egner seg først og fremst for innretninger som i utgangspunktet ikke er serieproduserte, men består av ulike komponenter som monteres sammen i den enkelte virksomhet. En slik ordning vil passe godt for kjøletårn og luftskrubbere, fordi selve konstruksjonen av innretningene vil kunne ha avgjørende betyding for hvordan renhold og vedlikehold kan gjennomføres. Boblebad leveres imidlertid oftest som ferdige systemer med vannsirkulasjon og rensing. For boblebad er det først og fremst driftsforholdene som er avgjørende for eventuell spredning av Legionella.

Drift av boblebad er underlagt forskrift 13. juni 1996 nr. 592 for badeanlegg, basseng-bad og badstu m.v.. Gjennom denne forskriften er offentlige tilgjengelige boblebad pålagt meldeplikt, og forskriften har et eget kapittel om driftsbestemmelser. Det er dermed et spørsmål om det er hensiktsmessig å pålegge boblebadene en ekstra faglig gjennomgang ved etablering av innretningen, slik som den foreslåtte inspeksjonsord-ningen legger opp til. Departementet ber derfor om at høringsinstansene særlig vurderer dette punktet.

 

4. Forholdet til midlertidig forskrift om tiltak for å hindre overføring av
Legionella via aerosol og retningslinjer gitt i medhold av denne

Meldeplikten i den midlertidige forskriften om tiltak for å hindre overføring av Legionella omfatter et stort antall innretninger. En så omfattende meldeplikt ble etter utbruddet i Østfold 2005 vurdert som nødvendig for å rette oppmerksomheten mot den generelle risikoen for spredning av Legionella til omgivelsene. Sosial- og helsedirektor-atets anslag på antall meldepliktige innretninger i denne forskriften er ca 75000. På bakgrunn av vurderinger av risiko og forholdsmessighet, herunder hensynet til et håndterbart tilsynsomfang for kommunene, ønsker ikke departementet å foreslå en videreføring av en så omfattende meldeplikt.

Med fastsettelse av forslagene som er knyttet til forskrift om miljørettet helsevern, vil Sosial- og helsedirektoratets midlertidig forskrift om tiltak for å hindre overføring av Legionella bli opphevet. De eksisterende ”Retningslinjer fra Sosial- og helsedirektoratet om rengjøring og desinfisering av innretninger som kan overføre Legionella via aerosol m.v.” som er gitt med hjemmel i denne forskrift § 8, vil bli erstattet av ny veileder fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

 

5. Høringsnotat og tidsfrist
Høringsnotat følger som et vedlegg til dette høringsbrevet.
Til orientering vises det også til arbeidsgruppens rapport.

Høringslisten følger vedlagt. De enkelte etater og organisasjoner på høringslisten bes i nødvendig utstrekning å videreformidle høringssaken til underliggende etater eller medlemsorganisasjoner.

Frist for høringsuttalelser er satt til 11. mai 2007. Høringsuttalelsene vil bli offentliggjort på departementets hjemmeside. Spørsmål om høringen kan rettes til rådgiver Arild Øien, tlf: 22 24 84 74, Arild.Oien@hod.dep.no.

Med vennlig hilsen


Jon-Olav Aspås e.f.                                                                  Arild Øien
ekspedisjonssjef                                                                      rådgiver
 

Departementene
Fylkeskommunene
Kommunene
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landets sosial- og helsefaghøgskoler
Akademikerne
AL Badelandene BA
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeidsmiljøsenteret
Bedriftsforbundet
BKI Automasjon
Borrgaard Industries Ltd
Byggherreforeningen
Coop Norge
Den norske advokatforening
Den norske lægeforening
Det Norske Veritas
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Due miljø AS
Factor Insurance Brokers AS
Fiber ProTector Norge AS
Forum for kommunale planleggere
Forum for miljø og helse
Forum Invento
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Høgskolen i Telemark, institutt for natur-, helse- og miljøvernfag
Industrikjemikalier AS Mitco
Ingeniørfirma Øksengård
Institutt for samfunnsforskning
Kommunalteknisk forening
Kommunenes Sentralforbund
Landbrukets Arbeidsgiverforening
Landbrukssamvirkets felleskontor
LO
Maskinentreprenørenes Forbund
Mattilsynet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nemko AS
NITO
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Bondelag
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norges vassdrags- og energiverk
Norsk Akkreditering
Norsk arkitekters Landsforbund
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk brannvern forening
Norsk elektroteknisk komité
Norsk Forum for Bedre innemiljø for Barn
Norsk Heiskontroll
Norsk Renholdsverks Forening
Norsk Skogbruksforening
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norvar
Næringslivets hovedorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Offentlige legers landsforening
Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten
Owe Barsten
Prosessindustriens Landsforening
Regjeringsadvokaten
Reiselivsbedriftenes Landsforening
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)
SAMFO – Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
Shelby Teknikk AS
SINTEF
Sosial- og helsedirektoratet
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens byggtekniske etat (BE)
Statens forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn
Statens strålevern
Statsbygg
Statsskog
SWECO Grøner AS
Säröhus Konferenshotell
Tekniske Foreninger Servicekontor
Teknologibedriftenes Landsforening
Unio
VEFA AS
Ventilasjons og Rørentreprenørenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
YS


Fiskeri- og kystdepartementet (08.03.2007) - ingen merknader
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (07.03.2007) - ingen merknader
Samferdselsdepartementet (08.03.2007) - ingen merknader
Olje- og energidepartementet (12.03.2007) - ingen merknader
Barne- og likestillingsdepartementet (21.03.2007) - ingen merknader
Namsos kommune (30.03.2007) - ingen merknader
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  (29.03.2007)
Porsgrunn kommune (10.04.2007)
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (11.04.2007)
Miljørettet helsevern i Grenland (10.04.2007)
Akershus universitetssykehus HF (11.04.2007)
Kunnskapsdepartementet (16.04.2007) - ingen merknader
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (17.04.2007) - ingen merknader
Norsk Akkreditering (24.04.2007)
Norsk Petroleumsunstitutt (27.04.2007)
Park og Idrett (27.04.2007)
Kultur- og kirkedepartementet (02.05.2007) - ingen merknader
Sysselmannen på Svalbard (27.04.2007)
Coop NKL BA Hovedkontor (02.05.2007)
Horten kommune (03.05.2007)
Norsk heiskontroll (07.05.2007)
Universitetet i Bergen (08.05.2007)
Landsorganisasjonen i Norge (08.05.2007)
Moss kommune (02.05.2007)
Høgskolen i Bergen (03.05.2007) - ingen merknader
Holmestrand kommune (09.05.2007)
Direktoratet for Arbeidstilsynet (09.05.2007)
Miljørettet helsevern i Indre Østfold (07.05.2007)
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (09.05.2007) - ingen merknader
Forum Invento (09.05.2007)
Re kommune (04.05.2007) Re kommune (11.05.2007)
Larvik kommune (10.05.2007)
Statens helsetilsyn (10.05.2007)
NorKjemi (07.05.2007)
Sosial- og helsedirektoratet (07.05.2007)
Fredrikstad kommune (24.04.2007)
Bærum kommune (09.05.2007)
Kommunal- og regionaldepartementet (10.05.2007) - ingen merknader
Samferdselsdepartementet (09.05.2007) - ingen merknader
SINTEF Helse (08.05.2007)
Miljørettet helsevern i Vestfold (11.05.2007)
Drammen kommune (10.05.2007)
Hamar kommune (09.05.2007)
Norsk Vann og Avløpsverkforening, vedlegg (11.05.2007)
Justis- og politidepartementet (11.05.2007)
Halden kommune (26.04.2007)
Kontor for miljørettet helsevern Frogn Nesodden Ås og Enebakk (08.05.2007)
Trondheim kommune (09.05.2007)
Leksvik kommune (10.05.2007)
Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (11.05.2007)
Statens arbeidmiljøinstitutt (14.05.2007)
Time kommune (09.05.2007)
Helse Vest RHF (15.05.2007)
Nasjonalt folkehelseinstitutt (09.05.2007)
Avfall Norge (11.05.2007)
NHO Reiseliv (16.05.2007)
Byggenæringens Landsforening (16.05.2007)
Norske boligbyggelag (11.05.2007)
Finnmark fylkeskommune (10.05.2007)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (18.05.2007)
Kristiansand kommune (16.05.2007)
Utenriksdepartementet (21.05.2007) - ingen merknader
Aqua Unique Norge (25.05.2007)
Norsk Industri (11.05.2007)
Oslo kommune, vedlegg (25.05.2007)
Den norske lægeforening (21.05.07)
Vennesla kommune (26.06.07)

Til toppen