Forsiden

Høring om endring i forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område - fastsettelse av avgift for ordningen med regionale verneombud i bygge – og anleggsbransjen mv.

Arbeids – og inkluderingsdepartementet legger i dette høringsnotatet frem forslag til endringer i forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (forskrift om administrative ordninger) §§ 14-2 og 14-3. Endringene gjelder fastsettelse av avgift for RVO-ordningen i bygge – og anleggsbransjen

Status: På høring

Høringsfrist: 20.02.2023

Vår ref.: 23/109

Høring om endring i forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område - fastsettelse av avgift for ordningen med regionale verneombud i bygge – og anleggsbransjen mv.

Arbeids – og inkluderingsdepartementet legger i dette høringsnotatet frem forslag til endringer i forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (forskrift om administrative ordninger) §§ 14-2 og 14-3. Endringene gjelder fastsettelse av avgift for RVO-ordningen i bygge – og anleggsbransjen.

Frist for å sende inn høringssvar er 20. februar 2023

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Rune Ytre-Arna 

Avdelingsdirektør 

Ellen Dannevig Abrahamsen 

Seniorrådgiver 

AFF
Akademikerne
Aksjonærforeningen
ALT
AOF Norge
Apotekerforeningen
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) – Oslo Met
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsmiljøsenteret
Arbeidsretten
Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Barne- og familiedepartementet
Befalets Fellesorganisasjon
By- og regionforskningsinstituttet NIBR
Coop Norge SA Hovedkontor
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske jordmorforening
Den norske revisorforening
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
De samarbeidende organisasjoner
Domstoladministrasjonen
Direktoratet for arbeidstilsynet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Finansdepartementet
Finans Norge
Finanstilsynet
Forskningsinstituttet IRIS
Forskningsstiftelsen FAFO
Forsvarsdepartementet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forsvarsbygg
Frischsenteret
Handelshøyskolen BI Oslo
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen Virke
HR Norge
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
IKT-Norge
Innovasjon Norge
Institutt for offentlig rett (UIO)
Institutt for privatrett (UIO)
Institutt for samfunnsforskning
Junit
JURK - Juridisk Rådgivning For Kvinner
Juss-Buss – Jusstudentenes rettsinformasjon
Jussformidlingen i Bergen
Justis- og beredskapsdepartementet
Jusshjelpa i Nord-Norge
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kompetanse Norge
KS
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kunsthøgskolen i Oslo
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Lederne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Luftfartstilsynet
Maskinentreprenørenes Forbund
Mental helse
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
NITO
Nord universitet
Nordlandsforskning AS
Norges Skogeierforbund
Norges Bondelag
Norsk Brannvernforening
Norges Farmaceutiske forening
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges musikkhøgskole
Norges Rederiforbund
Norges Taxiforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
Norske Meierifolks Landsforening
Norsk Elektrotekniske Komite
Norsk Flygelederforening
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Norsk kritikerlag
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Journalistlag
Norskog
Norsk Regnesentral
Norsk Skuespillerforbund
Norsk sosiologforening
Norsk yrkeshygienisk forening
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Organisasjon for uføres rettigheter
Oslo Economics
Oslo kommune
OsloMet – storbyuniversitetet
Pensjonistforbundet
Petroleumstilsynet
Private Barnehagers Landsforbund
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksmekleren
Rådgivende Ingeniørers Forening
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Samfunnsbedriftene
Samfunns- og næringslivsforskning AS
Samisk høgskole
Simployer
SINTEF
SMB Norge
Sparebankforeningen i Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Statens helsetilsyn
Statistisk Sentralbyrå
Statsforvalterne
Stiftelsen Rogalandsforskning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportøkonomisk Institutt
Ungt Entreprenørskap
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsforbundet
Utenriksdepartementet
YS