Høring - Rapport fra arbeidsgruppe som har utarbeidet kriterier og indikatorer for bærekraftsmålene i reindriftspolitikken

Målene for reindriftspolitikken består av hovedmålet om en bærekraftig reindrift, og delmålene økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft. De tre delmålene er ikke operasjonalisert tidligere, men det er utarbeidet kriterier og normer for økologisk bærekraft, som benyttes av forvaltningen og næringen ved fastsetting av reintall.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.06.2021

  • Landbruksdirektoratet
  • Norske Reindriftsamers Landsforbund
  • Sametinget
  • Statsforvalteren i Nordland
  • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  • Statsforvalteren i Trøndelag