Høring – forslag til ny midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. Gjeldende midlertidige lov 29. april 2020 nr. 36 om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 oppheves 1. februar 2021, jf. lovens § 4 andre ledd.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 26.01.2021

Vår ref.: 2020/1365

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. Gjeldende midlertidige lov 29. april 2020 nr. 36 om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 oppheves 1. februar 2021, jf. lovens § 4 andre ledd.

Formålet med den midlertidige loven er å sikre at Forsvaret kan opprettholde operativ evne, beredskap og styrkeproduksjon gjennom covid-19-pandemien. For å sikre at Forsvaret er i stand til å utøve det samfunnsoppdraget Forsvaret er satt til, er det vesentlig at Forsvaret har nok personell tilgjengelig og at disse kan forvaltes på en fleksibel måte. Loven gjelder kun overfor personell i Forsvaret.

De foreslåtte bestemmelsene er snevre unntaksbestemmelser, og skal kun benyttes der mindre inngripende tiltak er forsøkt. Personellmessige utfordringer i Forsvaret som oppstår som en konsekvens av covid-19 skal i utgangspunktet forsøkes løses gjennom dialog og enighet.

Departementet foreslår at den nye midlertidige loven oppheves 1. september 2021. Foruten om varigheten er bestemmelsene som foreslås i den nye midlertidige loven like de bestemmelsene som følger av midlertidig lov 29. april 2020 nr. 36 om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19.

Høringsfristen er 26. januar 2021.

 

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Det bes om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på www.regjeringen.no. Høringssvar kan unntaksvis sendes til postmottak@fd.dep.no. Alle kan avgi høringssvar. Vi gjør oppmerksom på at høringssvar er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på høringssiden.

 

Med hilsen

Kjersti C. Klæboe (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

Severin Vikanes

avdelingsdirektør

 

Utenriksdepartementet
Samferdselsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Fellesforbundet
Norges lotteforbund
Advokatforeningen
Legeforeningen
Norsk militærjuridisk forening
Unio
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Næringslivets Hovedorganisasjon
Forsvarsbygg
Forsvarsstaben
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarsmateriell
Etterretningstjenesten
Personellforbundet
NITO
Landsorganisasjonen i Norge
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Norges juristforbund
Politiets fellesforbund
Virke
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Sivilombudsmannen - Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Generaladvokaten
Akademikerne
Befalets fellesorganisasjon
Norske reserveoffiserers forbund
Ombudsmannen for Forsvaret
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
Norsk tjenestemannslag
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Politihøgskolen
Norges offisers- og spesialistforbund
NTL Forsvaret
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Institutt for forsvarsstudier
Tillitsvalgtordningen i Forsvaret
Forsvarets seniorforbund
Folk og Forsvar
Landsrådet for heimevernet
Norges forsvarsforening
Militært kvinnelig nettverk
Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner
Veteranforbundet SIOPS
Statens sivilsrettsforvaltning
Statens pensjonskasse
Parat
NITO
PARAT Forsvaret