Høring om endring i forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

Kunnskapsdepartementet foreslår en endring i forskriften som gjør at institusjonene kan åpne for at en ansatt på ordningen kan søke om sluttevaluering før åremålsperioden er utløpt.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.05.2017

Vår ref.: 17/868

Høring - endring i forskrift om ansettelse på innstegsvilkår - 

Bestemmelsene i forskrift om ansettelser på innstegsvilkår (FOR-2015-03-24-341) medfører at personer ansatt på ordningen må vente til åremålsperioden er gjennomført før de kan få en sluttevaluering. Sluttevalueringen avgjør om de oppfyller avtalekravene som er fastsatt for å få fast ansettelse. Departementet har fått henvendelse om at dette er problematisk om den ansatte får tilbud om fast ansettelse i tilsvarende stilling ved en annen institusjon lenge før åremålsperioden er gjennomført. Det vil da være mindre attraktivt å bli værende i åremålsstillingen ved "innstegsinstitusjonen" i flere år før det gjennomføres en sluttevaluering som avgjør om vedkommende er kvalifisert for fast ansettelse.

Det er derfor et ønske om at forskriften endres slik at institusjonen som har ansatt vedkommende på innstegsvilkår kan avtale med vedkommende å gjennomføre sluttevalueringen før åremålsperiodens utløp. Departementet foreslår derfor at forskriften endres, og at det åpnes for at en institusjon kan bestemme at kandidater på innstegsordningen skal kunne be om en forsert sluttevaluering,

Høringsfristen er  9. mai 2017.

Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2538398

Alternativt kan høringssvar sendes  Kunnskapsdepartementet  postmottak@kd.dep.no

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Forskriftens ordlyd
Institusjonene kan etter forskriftens § 2 velge mellom følgende to modeller for ansettelse på innstegsvilkår:

 

a)        Ansettelsen   skjer på åremål i en postdoktorstilling for en åremålsperiode på seks til sju   år. I denne åremålsperioden gis kandidaten mulighet til å kvalifisere seg for   fast ansettelse i tråd med oppnådd kvalifikasjon til kombinert   førsteamanuensis- eller professorstilling ved utløpet av åremålsperioden.

eller

 

b)        Ansettelsen   skjer på åremål i en førsteamanuensisstilling for en åremålsperiode på seks   til sju år. I denne åremålsperioden gis kandidaten mulighet til å kvalifisere   seg for fast ansettelse i en professorstilling.

Disse bestemmelsene åpner for at kandidaten kan kvalifiseres seg før åremålsperiodens utløp. Forskriftens bestemmelser om midtveisevaluering, sluttevaluering, samt oppfølging og veiledning gir kandidaten rettigheter som tilsier at en framskyndet sluttevaluering vil medføre at kandidaten mister noen av disse rettighetene. En framskyndet sluttevaluering må derfor eventuelt skje etter kandidatens eget ønske. Disse konsekvensene tilsier at det bør framgå av selve forskriften om en framskyndet sluttevaluering skal kunne gjennomføres.

Argumenter for å godta en framskyndet sluttevaluering
Det vil gjøre ordningen mer fleksibel, og kunne bidra til å hindre at institusjonen som har ansatt kandidater på ordningen mister dem til andre institusjoner som kan ansette dem i fast stilling før åremålsperioden er over. For innstegsinstitusjonen vil det ikke alltid være hensiktsmessig å ta opp konkurransen om kandidaten ved å utlyse en fast stilling vedkommende kan søke på. Melder det seg en bedre søker som får stillingen, vil institusjonen da kunne sitte igjen med to fast ansatte på fagområdet.

Argumenter mot å godta en framskyndet sluttevaluering
Kravet om innstegsansettelser på åremål i 6-7 år før sluttevalueringen ble gjort for at ordningen skulle være attraktiv for unge kandidater. Disse skal gis en mulighet til å kvalifisere seg for fast ansettelse uten å måtte gå mange år i midlertidige uforutsigbare ansettelsesforhold. En lang ansettelsesperiode gjør innstegsstillingene mindre attraktive for kandidater som alt  har opparbeidet en kompetanse nær den som kreves for å få fast ansettelse etter en sluttevaluering. Åpnes det for framskyndet sluttevaluering vil innstegsstillingene bli mer attraktive for personer med høy kompetanse, og det vil følgelig bli vanskeligere for de unge med mindre erfaring å konkurrere om stillingene. En risikerer da at de unge igjen må gå i mange ulike kortvarige midlertidige ansettelsesforhold for å kvalifisere for en innstegsstilling, for så å bli kort tid i innstegsstillingen før de ber om sluttevaluering. Noe av hensikten med ordningen vil da gå tapt.

Vurdering
Departementet mener dette er en vanskelig avveining.  På den ene siden er det ønskelig at institusjonene har mest mulig fleksibilitet, og ikke et rammeverk som gjør at de står dårligere stilt enn andre institusjoner i konkurranse om egne kandidater på ordningen. På den annen side ble ordningen opprettet for å gi de unge langvarige forutsigbare ansettelsesforhold.

Gjøres ordningen mer attraktiv for andre grupper må de unge gjennom en lengre prekvalifiseringsperiode i midlertidige stillinger for å kunne konkurrere seg inn i ordningen.

Vi antar at det er institusjonene selv som må avgjøre hva som skal vektlegges sterkest. Det foreslås derfor at forskriften endres slik at den åpner for framskutte sluttevalueringer. Det vil være  den enkelte institusjon som må avgjøre om den vil benytte seg av denne muligheten. Institusjoner som ønsker å vektlegge ordningen som en mulighet til å rekruttere unge talent framfor kandidater som alt har, eller er nær ved å oppnå, den kompetanse som kreves for fast ansettelse må kunne la være å ta i bruk forserte sluttevalueringer.

Det åpnes dermed for at institusjonene kan avgjøre at egne kandidater på ordningen kan søke om en forsert sluttevaluering. Dette reiser to spørsmål: 1)  skal en kunne søke om ytterligere en sluttevaluering om den første blir negativ, og 2)  skal åremålsansettelsen kunne avbrytes.

Departementet ønsker ikke åpne for at det skal kunne gjennomføres flere sluttevalueringer. Det vil gjøre ordningen mer uoversiktlig og mindre forpliktende, og det vil medføre kostnader ved flere bedømmelser. Når det åpnes for at en kandidat skal kunne søke om forsert sluttevaluering, må den som søker være innforstått med at vedkommende oppgir sine rettigheter til en eventuell midtveisevaluering og annen oppfølging åremålsperioden ut. Det tilsier at det først og fremst er kandidater som har fått et annet tilbud, men som vil undersøke muligheten for fast ansettelse ved innstegsinstitusjonen som benytter denne åpningen.

Opphør av ansettelsesforholdet i åremålsstillingen reguleres av tjenestemannsloven. Det betyr at enten må den ansatte si opp arbeidsforholdet, eller så må institusjonen gjøre det. Det betyr at selv om en kandidat ber om en forsert sluttevaluering, og denne ikke gir grunnlag for fast ansettelse, så har vedkommende i utgangspunktet rett til å stå i åremålsstillingen ut åremålsperioden. Normalt vil en kandidat som ber om en forsert sluttevaluering ha et annet tilbud og si opp sin åremålsstilling i en slik situasjon. Men institusjoner som vil tillate forserte sluttevalueringer må vurdere om det er hensiktsmessig at vedkommende fortsetter ut åremålsperioden om vedkommende ikke har et annet tilbud og sluttevalueringen blir negativ. Institusjonen må derfor vurdere om den vil forutsette at det inngås en avtale med kandidaten der vedkommende sier opp åremålsstillingen om institusjonen aksepterer en forsert sluttevaluering.

Forslag Kunnskapsdepartementet foreslår at forskrift om ansettelser på innstegsvilkår (FOR-2015-03-24-341) gis følgende ny paragraf:

§9 Tidlig sluttevaluering
En institusjon kan gi tillatelse til at en ansatt på innstegsvilkår ber om en forsert sluttevaluering før åremålsperioden utløper. En slik sluttevaluering kan, etter kandidatens ønske, skje selv om vedkommende ikke har fått den oppfølging og veiledning som skal gis etter §§ 3, 4 og 6. Kandidaten må søke skriftlig om å bli sluttevaluert etter § 5 før åremålsperiodens utløp. Dersom evalueringen viser at kravene i arbeidsavtalen er oppfylt, gis kandidaten fast ansettelse etter § 7. Kandidaten kan ikke be om en ny sluttevaluering med mulighet for fast ansettelse om den forserte ender med negativt resultat for vedkommende.

……..

§§ 9-12 blir nye §§ 10-13.

 

 Med hilsen                                                                        

 Bente Lie (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Anders Trodal
                                                                                          underdirektør

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:
Riksrevisjonen
Statsministerens kontor

 

 

       

 

  

Akademikerforbundet
Ansgar Teologiske Høgskole
Arbeids- og sosialdepartementet
Arkitektenes Fagforbund
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Bibliotekarforbundet
Campus Kristiania Markedshøyskolen
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Det norske Diakonforbund
Det teologiske Menighetsfakultet
Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning
Econa
Fellesorganisasjonen
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Forskerforbundet
Handelshøyskolen BI
Helse- og omsorgsdepartementet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kunsthøgskolen i Oslo
Lovisenberg diakonale høgskole
Lærernes Yrkesforbund
Musikernes fellesorganisasjon
Naturviterne
NLA Høgskolen
Nord universitet
Norges Dansehøyskole
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Lektorlag
Norsk psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tjenestemannslag
Parat
Presteforeningen
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Samisk høgskole
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
STAFO
Steinerhøyskolen
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Utdanningsforbundet
VID vitenskapelige høgskole
Westerdals - Oslo School of Arts Communication and Technology

Til toppen