Forsiden

Høring – Endringer i politiloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (kjønnsnøytrale betegnelser m.m.)

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag om endringer i politiloven og tvangsfullbyrdelsesloven m.m. Uttrykket “lensmann” og avledede uttrykk gikk ut av bruk i 2021. Der det var i bruk, ble det erstattet av det likestilte alternativet “politistasjonssjef” mv. Det foreslås at “lensmann” mv. også går ut som et alternativ etter loven. Bakgrunnen for omleggingen er Stortingets anmodningsvedtak 2019 om bruk av kjønnsnøytrale titler i staten. Samtidig foreslås at uttrykket “namsmann” erstattes av uttrykket “namsfogd” i alle sammenhenger der “namsmann” er brukt i lovverket i dag. Videre foreslås politi- og lensmannsetatens særlige deponerings- og skjønnsoppgaver etter landslottloven avskaffet.

Status: På høring

Høringsfrist: 28.02.2023

Vår ref.: 22/6382

Høring – Endringer i politiloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (kjønnsnøytrale betegnelser m.m.)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i politiloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (kjønnsnøytrale betegnelser m.m.). Frist for å sende inn høringssvar er 28. februar 2023.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan en registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

For enkelte adressater tillater vi oss å fremheve noen punkter i høringsnotatet: for Fiskeridirektoratet, Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag: punkt 4.4 (landslottloven), for Generaladvokaten: punkt 2.3 (straffeprosessloven § 471) og for Konkursrådet: punkt 4.1 (konkursloven § 80).

Med hilsen

Tone Ofstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Knut Helge Reinskou
spesialrådgiver

Departementene

 

Domstoladministrasjonen

Finanstilsynet

Fiskeridirektoratet

Generaladvokaten

Konkursrådet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Politidirektoratet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Språkrådet

Statens sivilrettsforvaltning

 

Sivilombudet

 

Advokatforeningen

Finans Norge

Gjeldsoffer-Alliansen

Hovedorganisasjonen Virke

Juristforbundet

KS (Kommunesektorens organisasjon)

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Norges Politilederlag

Norsk Tjenestemannslag

Næringslivets hovedorganisasjon

Parat

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Politihøgskolen