Høring - Endringer i stykkprisforskriften som følge av endringer i straffeprosessloven knyttet til aktiv saksstyring

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i stykkprisforskriften. Forslaget er en oppfølging av Prop. 146 L (2020-2021) Endringer i straffeprosessloven mv. (aktiv saksstyring mv.).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.05.2022

Vår ref.: 22/2187

Høring - Endringer i stykkprisforskriften som følge av endringer i straffeprosessloven knyttet til aktiv saksstyring      


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i stykkprisforskriften.

Forslaget er en oppfølging av Prop. 146 L (2020-2021) Endringer i straffeprosessloven mv. (aktiv saksstyring mv.). I høringsnotatet foreslår departementet å ta inn et nytt ledd i stykkprisforskriften § 7 for å godtgjøre det merarbeidet lovendringene i straffeprosessloven vil innebære for advokater i straffesaker.

Fristen for å sende inn høringssvar er fredag 27. mai 2022.

Høringer er offentlige og alle kan sende inn merknader. Merknader er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringsinnspill sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.


Med hilsen

Anette Bleikelia Musæus
fung. avdelingsdirektør

Ingrid Marie Skughei
førstekonsulent

Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Disiplinærnemnden for advokater
Domstoladministrasjonen
Finansdepartementet
Høyesterett
Lagmannsrettene
Norges Juristforbund
Nærings- og fiskeridepartementet
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Tingrettene