Høring - Evaluering av handlingsplanen for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler. Forslag til tiltak under en ny handlingsplan.

Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler. Vedtatt 16. februkar 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.08.2003

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/1018/mp
Ark.nr: 852

03.06.2003

Evaluering av handlingsplanen for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler. Forslag til tiltak under en ny handlingsplan.

Planperioden for Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler (1998-2002) er utløpt. Arbeidsgruppen som har stått for den løpende oppfølgingen og evalueringen av tiltakene i handlingsplanen har bestått av representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Miljøverndepartementet. Landbruksdepartementet har ledet gruppen, samt hatt sekretariatsansvar.

I tråd med St.prp. nr 65 (2001-2002) om jordbruksoppgjøret fikk ovennevnte gruppe supplert med representanter fra Forbrukerrådet, Statens forurensningstilsyn, Statens landbrukstilsyn og Statens næringsmiddeltilsyn i oppgave å sluttevaluere tiltakene i handlingsplanen. Evalueringsgruppen fikk i oppdrag å vurdere effekten av tiltakene, synliggjøre utfordringer og gi tilrådninger til videre arbeid og tiltak fremover.

Evalueringsgruppen avga sin rapport 2. april 2003 (vedlagt). Evalueringsgruppen mener at en samlet vurdering av effekten av tiltakene i handlingsplanen tyder på at det har skjedd en risikoreduksjon på minst 25 % både for helse og for miljø i løpet av planerioden. Til tross for denne positive trenden, viser likevel resultatene fra overvåkingsprogrammene for næringsmidler og miljø at situasjonen ikke enda kan sies å være fullt ut tilfredsstillende. Videre viser resultater fra gjennomførte spørreundersøkelser at det er rom for forbedringer. Flere av tiltakene i handlingsplanen er av langsiktig karakter og er avhengig av videreføring dersom effekten skal oppretholdes.

Evalueringsgruppen har foreslått at det utarbeides en videreført handlingsplan for perioden 2004-2008 med tilsvarende målsetninger som for Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler(1998-2002). Gruppen har foreslått en rekke tiltak som ønskes innarbeidet i den nye handlingsplanen.

Av sluttprotokollen til jordbruksavtalen av 15.05.2003 går det frem at det for 2004 er avsatt 14 millioner kroner til den nye handlingsplanen. I tillegg er 3 millioner kroner til forskning øremerket handlingsplanen. Oppfølgingen av handlingsplanen for 2004 vil foretas innen denne budsjettrammen.

Landbrukdepartementet er særlig opptatt av at våre vannressurser; overflatevann så vel som grunnvann, ikke forringes som en følge av plantevernmiddelbruk. Også internasjonalt fokuseres det på at vannressurser skal beskyttes, og dette er en forpliktelse Norge er pålagt å følge opp gjennom internasjonalt regelverk og avtaler.

Evalueringsgruppen foreslår å videreføre målsetningene relatert til forekomst av plantevernmidler i vann i en ny handlingsplan. Departementet er enig i dette, og vil spesielt fremheve behovet for å kartlegge forekomsten av rester av plantevernmidler i de nasjonalt viktigste grunnvannsmagasinene.

Ansvaret for forvaltning av drikkevann i Norge vil bli tillagt det nyopprettede Mattilsynet fra 1. januar 2004. Tiltakene over jordbruksavtalen i Handlingsplanen for plantevernmidler vil bli kombinert med en oppfølging av tilsyn og kontroll fra det nye Mattilsynet. Gjennom det nye Mattilsynet vil det fra 01.01.2004 således bli en bedre samordning og bedre kontroll av kvaliteten av vannressursene.

Departementet ønsker å innhente synspunkter på gruppens forslag til målsetninger og de tiltakene som er foreslått i evalueringsrapporten. Tilrådningene i rapporten vil sammen med høringsuttalelsene danne grunnlaget for en ny handlingsplan for perioden 2004-2008.

Departementet anmoder om at høringsinstansene retter hovedfokus på de målsetninger og tilrådninger som er foreslått i evalueringsrapporten, samt fremmer forslag til andre tiltak som bør inngå i en ny handlingsplan.Det er altså ikke er selve evalueringen av tiltakene som skal høres, men i den grad høringsinstansene mener det forekommer feil i vurderingene som ligger til grunn for tilrådningene, imøteser vi selvsagt Deres merknader.

Høringsuttalelser bes sendt Landbruksdepartementet innen 29. august 2003.

Vi ber også om å få kommentarene tilsendt elektronisk til følgende e-post adresse: postmottak@ld.dep.no. Høringsuttalelsene vil bli lagt ut på Landbruksdepartementets hjemmesider.

Med hilsen

Gudbrand Bakken
Ekspedisjonssjef

Kjell Nyhus
Avdelingsdirektør

Saksbehandler: Astrid Eikeland