Høringer

Høring - forskrift for tilskudd til frivilligsentraler

Kulturdepartementet sender forslaget til forskrift for tilskudd til frivilligsentraler på høring med frist fredag 12. november 2021.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.11.2021

Vår ref.: 21/3571

Høringsbrev - forskrift for tilskudd til frivilligsentraler

Kulturdepartementet sender forslaget til forskrift for tilskudd til frivilligsentraler på høring med frist fredag 12. november 2021.

Høringsbrevet i PDF-format (.pdf)

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill, også de som ikke er på listen over høringsinstanser. Vi ber om at den enkelte høringsinstans videreformidler informasjon om høringen til andre berørte underliggende organer, organisasjoner osv.

Vi retter spesiell oppmerksomhet til at det i høringsnotatet skisseres to ulike modeller for fordeling av tilskuddet. Kulturdepartementet ønsker innspill på hvilken modell som høringsinstansene mener er best egnet.

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar" eller send til postmottak@kud.dep.no med henvisning til saksnr. 21/3571. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen

Lars Audun Granly (e.f.)

ekspedisjonssjef

Siriann Bekeng

seniorrådgiver

 

En tidligere versjon av høringsnotatet inneholdt en misvisende formulering i utkast til forskriftens § 7 g. om lokal finansiering. Høringsnotatet er oppdatert per 20.08.2021 med en rettelse.

Høringsnotat - forskrift for tilskudd til frivilligsentraler - revidert 20.08.2021 (.pdf)

Alle departementene

Kommunene

Norges frivilligsentraler

Frivillighet Norge

KS

Alle frivilligsentralene