Høring — forskrift om Verdipapirforetakenes sikringsfond

Resultat: Forskrift fastsatt 22. desember 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 30. mars 2005
  • Høringssvar blir publisert fortløpende

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/2212 FM HD

11.01.2005

Høring – forskrift om Verdipapirforetakenes sikringsfond

Vedlagt følger høringsnotat og utkast til forskrift med forslag til utfyllende regler om Verdipapirforetakenes sikringsfond.

Gjeldende sikringsordning for verdipapirforetak bygger på individuelle garantier. Slike garantier forutsetter vanligvis at det fastsettes en øvre grense (”tak”) på garantiens størrelse. EFTA Surveillance Authority (ESA) har lagt til grunn at et slikt tak ikke er i samsvar med våre EØS-forpliktelser, jf. direktiv 97/9/EF om erstatnings­ordninger for investorer (ICS-direktivet). På bakgrunn av diskusjonen med ESA opphevet departementet adgangen til å fastsette et øvre tak på garantien med virkning fra 1. januar 2004. Denne endringen nødvendiggjorde en bred gjennomgang av det eksisterende garanti­baserte sikringssystemet. Finansdepartementet la 5. november 2004 frem Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) ”Om lov om endringer i verdipapir­handelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markeds­misbruksdirektivet mv.)”. I proposisjonen ble det bl.a. foreslått å endre dagens individuelle sikringsordning for verdipapirforetak til en kollektiv sikringsordning under betegnelsen Verdipapirforetakenes sikringsfond. Hovedprinsipper for sikrings­ordningen ble foreslått lovfestet gjennom endringer i verdipapir­handelloven § 8-13. Det vises til omtale i nevnte proposisjon kapittel 18. Stortinget har sluttet seg til forslaget, jf. Innst.O. nr. 38 (2004-2005) og Besl. O. nr. 33 (2004-2005).

Finansdepartementet ba ved brev 23. januar 2004 Kredittilsynet om å utarbeide forslag til ny forskrift om sikkerhetsstillelse for verdipapirforetak. Kredittilsynet har ved brev 2. juni 2004 oversendt høringsnotat og utkast til forskrift med forslag til utfyllende regler om Verdipapirforetakenes sikringsfond. Departementet har valgt å avvente Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) før forskriftsutkastet sendes på høring.

I oversendelsesbrevet bemerker Kredittilsynet at forslaget innebærer at klientmidler som tilhører pensjonskasser og pensjonsfond vil være unntatt dekning. Kredittilsynet er av den oppfatning at pensjonskasser og pensjonsfond generelt må anses for å være profesjonelle investorer og dermed kan utskilles fra private forbrukere som utgjør kjernen i dekningsområdet til direktivet. Videre anses pensjonskasser og pensjonsfond generelt å ha store engasjementer hos verdipapirforetakene, slik at en eventuell dekning fra fondet som vil være begrenset – uansett ikke vil utgjøre noen effektiv beskyttelse.

Det bes om høringsinstansenes merknader til høringsnotat og utkast til forskrift innen 30. mars 2005. Det bes om at høringsuttalelser om mulig også sendes i elektronisk form til e‑postadresse: postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Vedlegg

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Coop Norge
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nord Pool ASA
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Rederiforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Investorforum
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Finansmegleres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Norske Siviløkonomers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk Sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen