Høring - forskriftsfesting av KLDs tilskuddsordninger

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til forskrifter for åtte av tilskuddsordningene under Klima- og miljødepartementets ansvarsområder.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.12.2020

Vår ref.: 20/2747

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til forskrifter for åtte av tilskuddsordningene under Klima- og miljødepartementets ansvarsområder. Forslaget er en regelfesting av gjeldende tilskuddsordninger under kap. 1429, for postene 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 og 79.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges underliggende organer mv. som ikke er oppført på lista.

Frist for å sende inn høringssvar er 8. desember 2020.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor.

Med hilsen

Mathys Truyen (e.f.)
avdelingsdirektør

Jakob Thorsen Bleskestad
førstekonsulent

Agder fylkeskommune
Arbeids- og sosialdepartementet
Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger
Bygg og Bevar
Finansdepartementet
Foreningen Fredet
Forsvarsdepartementet
Fylkesmennene
Helse- og omsorgsdepartementet
Innlandet fylkeskommune
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunesektorens organisasjon
Kulturdepartementet
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kulturminnefondet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljødirektoratet
Møre og Romsdal fylkeskommune
Norges Kulturvernforbund
Norges vassdrag og energidirektorat
Norsk Forening for Fartøyvern
Norsk Institutt for kulturminneforskning
Norsk Kulturarv
Norsk Maritim Museum
NTNU Vitenskapsmuseet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Oslo kommune
Oslo kommune, Byantikvaren
Regelrådet
Riksantikvaren
Rogaland fylkeskommune
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Sjøfartsdirektoratet
Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum
Sysselmannen på Svalbard
Troms og Finnmark fylkeskommune
Universitetsmuseet Tromsø Museum.
Trøndelag fylkeskommune
Universitetsmuseet i Bergen
Utenriksdepartementet
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Vestland fylkeskommune
Viken fylkeskommune