Høringer

Høring: Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)

Landbruks- og matdepartementet foreslår i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, endringer i lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven). Lovendringen gjelder avl, kostnader ved gjennomførte pålegg og vedtak, og behandling av personopplysninger.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2021

Vår ref.: 20/1405

Høringsbrev - Endringer i lov om dyrevelferd

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven).

Det bes om eventuelle merknader innen 15. februar 2021.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adresselisten. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2815209/. Høringsuttalelser blir publisert.

Med hilsen 

Kristin Nummedal (e.f.)
avdelingsdirektør

Sara Sætre
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Animalia

Postboks 396 - Økern

0513

OSLO

Datatilsynet

Postboks 458 Sentrum

0105

OSLO

Den norske Alpakkaforening

 

 

 

Den norske veterinærforening

Postboks 6781 St. Olavs pl.

0130

OSLO

Det Norske Travselskap

Postboks 194 Økern

0510

OSLO

Det veterinærmedisinske rettsråd

Postboks 369 Sentrum

0102

OSLO

Dyrebeskyttelsen Norge

Konows gate 5

0192

OSLO

Dyrevernalliansen

Brenneriveien 7

0182

OSLO

Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep

0030

OSLO

Fylkesmannen i Agder

Postboks 788 Stoa

4809

ARENDAL

Fylkesmannen i Innlandet

Postboks 987

2604

LILLEHAMMER

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkeshuset

6404

MOLDE

Fylkesmannen i Nordland

Moloveien 10

8002

BODØ

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Postboks 325

1502

MOSS

Fylkesmannen i Rogaland

Postboks 59

4001

STAVANGER

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Statens Hus

9815

VADSØ

Fylkesmannen i Trøndelag

Postboks 2600

7734

STEINKJER

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Postboks 2076

3103

TØNSBERG

Fylkesmannen i Vestland

Njøsavegen 2

6863

LEIKANGER

GENO SA

Storhamargata 44

2317

HAMAR

Havforskningsinstituttet

Postboks 1870 Nordnes

5817

BERGEN

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030

OSLO

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030

OSLO

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Østensjøveien 39/41

0667

OSLO

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postboks 8112 Dep

0030

OSLO

Landbruksdirektoratet

Postboks 1450 Vika

0116

OSLO

Landslaget for Dølahest

 

 

 

Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest

 

 

 

Mattilsynet

Postboks 383

2381

BRUMUNDDAL

NOAH - for dyrs rettigheter

Dronningens gate 13

0152

OSLO

Nofima AS

Postboks 6122 Langnes

9291

TROMSØ

Norges Bondelag

Postboks 9354 Grønland

0135

OSLO

Norges hundekjørerforbund

 

 

 

Norges Hunder Landsforbund

 

 

 

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Postboks 94

1378

NESBRU

Norges Kaninforening

 

 

 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Postboks 5003

1432

ÅS

Norges Rytterforbund

Serviceboks 1

0840

OSLO

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Akersgata 41

0158

OSLO

Norsk dyreholderallianse

 

 

 

Norsk Fjørfelag

Lørenveien 38

0585

OSLO

Norsk Hamsterklubb

 

 

 

Norsk Hestesenter Starum

 

2850

LENA

Norsk Hjorteavlsforening

 

 

 

Norsk Ilder Forening

Postboks 437

3604

KONGSBERG

Norsk institutt for bioøkonomi

Postboks 115

1431

ÅS

Norsk Islandshestforening

 

 

 

Norsk Jockeyklub

Postboks 134

1332

ØSTERÅS

Norsk Kennel Klub

Postboks 163 - Bryn

0611

Oslo

Norsk Kylling AS

 

 

 

Norsk Lama AS

 

 

 

Norsk Landbruksrådgiving

Osloveien 1

1433

ÅS

Norsk Landbrukssamvirke

Postboks 9347 Grønland

0135

OSLO

Norsk Ponniavlsforening

 

 

 

Norsk rasedueforbund

 

 

 

Norsk rasefjørfeforbund

 

 

 

Norsk sau og geit

Postboks 104

1431

ÅS

Norsk Varmblod

 

 

 

Norske Rasekatters Riksforbund

 

 

 

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Postboks 508

9255

TROMSØ

Norsvin

Storhamargata 44

2317

HAMAR

Nærings- og fiskeridepartementet

Postboks 8090 Dep

0032

OSLO

Rådet for dyreetikk

c/o Veterinærinstituttet

0106

OSLO

Sametinget

Avjovargeaidnu 50

9730

KARASJOK

Sjømat Norge

Postboks 5471 Majorstuen

0305

OSLO

Sjømatbedriftene

 

 

 

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0030

OSLO

Veterinærinstituttet

Postboks 750 Sentrum

0106

OSLO

Nettverk for dyrs frihet