Høring - Forslag om endring av lov om grunnskolen og den videregående opplæringa av 17.07.98 nr. 61 (opplæringsloven)

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 15.03.2002

Saksnr. 02/113 - 29.01.02

Høring – Forslag om endring av lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17.07.98 nr. 61 (opplæringsloven).

Denne høringen inneholder forslag til endring av opplæringsloven § 2-1 siste ledd om gratis grunnskoleopplæring. Forslaget innebærer i det vesentligste en presisering av lovteksten slik at det i større grad enn tidligere blir tydeliggjort at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis. I tillegg foreslår departementet å flytte bestemmelsen til § 2-15.

Gjeldende rett

Det står i opplæringsloven § 2-1 siste ledd at

Den offentlege grunnskolen er gratis. Kommunen skal halde elevane i grunnskolen med lære- og lesebøker, skrive- og teiknemateriell og anna undervisningsmateriell.

Prinsippet om gratis offentlig grunnskoleopplæring innebærer blant annet at elevene ikke skal betale for undervisning i forbindelse med leirskoleopphold. Departementet har ellers lagt til grunn, jf. NOU 1995: 18, Ot. prp. nr. 46 for 1997-98 og Innst. O. nr. 70 for 1997-98, at kommunen kan ta betaling for reise, kost og losji knyttet til et reelt frivillig leirskoleopphold. At tilbudet er reelt frivillig innebærer etter departementets vurdering at:

  • foreldrene og elevene ikke blir utsatt for økonomisk press og
  • at de elevene som av ulike grunner ikke ønsker å delta på leirskoleoppholdet får et annet tilbud om grunnskoleopplæring i henhold til L97.

Alle andre utgifter til grunnskoleopplæring skal kommunen dekke, eksempelvis utgifter i forbindelse med ekskursjoner. Dersom skolen tar elevene med på en teaterforestilling eller til et museum, må kommunen betale eventuell transport og billett. Annen nødvendig transport i skoletiden, for eksempel til svømmehall og bibliotek, skal også betales av kommunen.

Bestemmelsen er ikke til hinder for at skolene mottar gaver.

Bakgrunnen for forslaget til lovendring

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen uttalte i B. innst. S. nr. 12 (2001-2002) bl.a. at

Komiteen mener at grunnskolen skal være gratis. Alle aktiviteter som er en del av skolens faglige og pedagogiske opplegg med grunnlag i læreplanene, skal være fri for egenbetaling.

I samsvar med komiteens forslag fattet Stortinget følgende vedtak høsten 2001

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om endring av opplæringslova slik at gratisprinsippet i grunnskolen blir reelt.

Vedtaket har bl.a. sammenheng med at Stortinget har vedtatt å øke kommunenes frie inntekter med 25 millioner kroner i 2002 slik at de kan dekke alle kostnader ved leirskoleopphold fra høsten 2002.

Departementet vil også nevne at Opinion – på oppdrag fra Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet – har gjennomført en undersøkelse om foreldrebetaling i grunnskolen våren 2001. I undersøkelsen har Opinion definert foreldrebetaling som " det som skolen krever at foreldrene betaler for at barna skal være med på den obligatoriske opplæringen, det vil si den opplæringen som alle barna i utgangspunktet skal være med på". Det fremgår av rapporten at det bl.a. er foreldrebetaling i tre av fire av de undersøkte klassene, og at " hver elev i klasser med foreldrebetaling i gjennomsnittet betaler 494 kr i året samlet i foreldrebetaling". Analyserapporten fra undersøkelsen er lagt ut på følgende adresse:

http://www.dep.no/kuf/norsk/utdanning/p775/p10000167/p10001466/

Departementet legger derfor frem et forslag til endring av opplæringsloven § 2-1 siste ledd om gratis grunnskoleopplæring som gjør det klart at kommunen ikke kan kreve at foreldre eller elever dekker utgifter knyttet til grunnskoleopplæringen. Departementet mener at det er viktig at alle barn – uavhengig av de foresattes økonomiske stilling – faktisk gis mulighet til å delta på de samme aktivitetene på skolen dersom de ønsker det. Departementet vil her også vise til at elevene har en plikt til å gjennomføre grunnskoleopplæringen og at den er belagt med straffereaksjoner for de foresatte dersom den ikke gjennomføres i samsvar med opplæringsloven.

Forslag til endring i opplæringsloven.

Departementet foreslår at § 2-1 siste ledd oppheves, og at bestemmelsen om gratis grunnskoleopplæring plasseres i en egen bestemmelse - § 2-15.

Departementet foreslår at ny § 2-15 om rett til gratis grunnskoleopplæring skal lyde som følger:

Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekker utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turer som er en del av grunnskoleopplæringa.

Departementets kommentar til lovforslaget

Departementet foreslår at retten til gratis grunnskoleopplæring reguleres i en egen bestemmelse for å gjøre retten mer synlig for brukerne.

Forslaget til lovendring innebærer at alle sider av grunnskoleopplæringen skal være gratis. Dagens begrensede adgang til å ta betaling for visse utgifter knyttet til leirskoleopphold faller dermed bort.

Forslaget innebærer at kommunen ikke kan kreve betaling for undervisningsmateriell og aktiviteter som er nødvendig for å gjennomføre grunnskoleopplæringen i samsvar med lov og forskrift. Eksempler på undervisningsmateriell som kommunen ikke kan kreve at elevene eller deres foresatte skal dekke er: skrive- og tegnesaker, lærebøker, ordlister, kalkulator. Utgifter til transport, kost og losji i forbindelse med leirskoleopphold eller andre tematurer, eventuelle transportutgifter eller utgifter til inngangsbilletter ved ekskursjoner, nødvendig transport i skoletiden til svømmehall og bibliotek, er eksempler på utgifter til aktiviteter som kommunen ikke kan kreve at elevene eller de foresatte dekker.

Dersom kommunen har fastsatt et utvidet timetall etter opplæringsloven § 2-2 andre ledd, skal også denne delen av opplæringen være gratis for elevene.

Departementet vil presisere at kommunen ikke er forpliktet til å gi elevene tilbud om leirskoleopphold i løpet av grunnskoleopplæringen, men at en del av undervisningstiden kan brukes til slik opplæring, jf. opplæringsloven § 2-3 første ledd og Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L97).

Forslaget innebærer ingen endringer med hensyn til skolenes adgang til å motta gaver (pengegaver, dugnadsinnsats, utstyr osv.) – enten dette er fra de foresatte eller andre. Departementet vil likevel presisere at elevene må få tilbud om å få være med på de samme aktivitetene uavhengig av om de foresatte har gitt en gave til skolen eller ikke. Forholdet til gaver reiser imidlertid noen vanskelige problemstillinger. En del foresatte kan føle seg presset til likevel å bidra til "klassekasser" og lignende, fordi de ellers vil være redd for å miste de aktivitetene som foregår utenfor skolens område. Presset kan også bli stort internt blant foreldrene. Det kan på den annen side være vanskelig å foreslå et forbud mot gaver. Departementet ber særlig om at høringsinstansene uttaler seg om dette spørsmålet.

Forslaget regulerer ikke eventuelle aktiviteter som arrangeres av skolen og som ikke er en del av grunnskoleopplæringen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommunene kompenseres for merutgifter i forbindelse med lovfesting av gratis

leirskole. Rammetilskuddet er økt med 25 mill. kr. i 2002. Dette er 5/12 effekt av tiltaket.

Forslaget til lovendring innebærer ingen endring når det gjelder utgifter til andre deler av grunnskoleopplæringen.

Departementet kan ikke se at forslaget vil få administrative konsekvenser.

Høringsfrist

Høringsinstansenes merknader må være departementet i hende innen 15.03.02.

Med hilsen

Johan Raaum

ekspedisjonssjef

Geir Helgeland

avdelingsdirektør