Høring - Forslag om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.12.2006

Høringsbrevet og listen over høringsinstanser vil også kunne leses i html-format ved å navigere i menyen nedenfor (høringsnotatet er imidlertid bare publisert i pdf-format). Ved å bruke menyen får du også tilgang til høringsuttalelsene som kommer inn til departementet. Disse vil bli publisert fortløpende i pdf-format.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

---------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Endringer i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 20. juni 2007. Lenke til oppdatert forskrift på Lovdata.

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200606060

06.11.06

Høring Forslag om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved de sentrale justeringsforhandlinger i staten pr. 1. juli 2006 ble det bestemt at det skal innføres en ordning med opprykk fra førstelektor til dosent. Dosent erstatter undervisningsdosent som tittel. Opprykket foretas på grunnlag av universitets- og høgskoleloven § 6-3 (6), hvor det er fastsatt at departementet kan gi forskrift om framgangsmåte og kriterier for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling.

Departementet fastsatte 9. februar 2006 forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Vi foreslår at regler om den nye opprykksordningen tas inn i forskriften som ny paragraf 2-2. Forslaget følger i stor grad reglene for opprykk til professor, men skiller seg fra professoropprykksreglene særlig på to punkter: Vi går ikke inn for at det skal være nasjonale bedømmingskomiteer, og fordi ansvaret for søknadsbehandlingen legges til den enkelte søkers institusjon, trenger vi ikke å ha en felles søknadsdato og opprykksdato. På det siste punktet blir dermed reglene tilsvarende det som gjelder ved opprykk til førstestillinger og høgskolelektor.

Det kan være mye som taler for å ha nasjonale bedømmingskomiteer til å vurdere søknader om opprykk til dosent. Det ville medføre færre oppnevninger av sakkyndige og lik behandling av søkere på samme fagområde. Vi har likevel kommet til at vi ved innføring av ytterligere en opprykksordning vil legge opp til en enklere og smidigere saksbehandling enn innenfor professoropprykksordningen. Som det framgår av forskriften § 2-2 åttende ledd, har vi imidlertid foreslått at flere institusjoner skal trekkes inn ved oppnevning av sakkyndige.

På grunn av mangel på erfaring med tilsetting i dosentstillingen antar vi at så vel institusjonene som søkere og sakkyndige vil ha behov for veiledning utover det forskriften kan gi. Vi har derfor bedt Universitets- og høgskolerådet om å sørge for at det blir utarbeidd en slik veiledning. Vi regner med at den vil foreligge før forskriftsendringen trer i kraft.

Vi ber om å få uttalelser om forskriftsendringen innen 20. desember 2006.

Vedlagt følger forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger med forslag om ny paragraf 2-2.

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef

Jana Weidemann
avdelingsdirektør

Kopi: Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (pdf-format)

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Akademikerne
Forsvarsdepartementet
Justisdepartementet
Kunsthøgskoler
LO-stat
Nettverk for private høyskoler
Private høgskoler
Statlige høgskoler
Tjenestemannsorganisasjoner
Unio
Universiteter
Universitets- og høgskolerådet
Vitenskapelige høgskoler
YS

Til toppen