Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forslag om endringer i straffeloven § 22 og straffeprosessloven §§ 181 - kontaktforbud (besøksforbund) med elektronisk merking ("omvendt voldsalarm")

Frist 23.12.2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.12.2006

  • Høringsfrist: 23.12.06

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2006/00206 PIA/lin

22.09.06

Høring – Forslag om endringer i straffeloven § 33 og straffeprosessloven §§ 181 – kontaktforbud (besøksforbud) med elektronisk merking (”omvendt voldsalarm”)

Justisdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i straffeloven og straffeprosessloven med henblikk på å foreslå innføring av kontaktforbud (besøksforbud) med elektronisk merking.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene.

Høringsfristen er 23. desember 2006.

Høringsbrevet og høringsnotatet er tilgjengelig på internett i departementets elektroniske informasjonstjeneste, Offentlig dokumentasjon og informasjon i Norge (ODIN) på nettadressen www.odin.dep.no/jd.

Vi ber om at høringssvar blir sendt både elektronisk og som ordinært brev. Høringsuttalelsene sendes Justisdepartementet, Politiavdelingen, Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo. Høringssvar som sendes elektronisk bes sendt til postmottak@jd.dep.no

Med hilsen

Karen Alette Melander
ekspedisjonssjef

Sylvia Peters
seniorrådgiver

Alternativ til Vold

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Den norske Dommerforeningen

DIXI Landsforeningen for voldtatte

Departementene

Domstoladministrasjonen

Felleskap mot seksuelle overgrep

Forsvarergruppen av 1977

Juridisk Rådgivning for kvinner

Juss - Buss

Jusshjelpa i Midt Norge

Jusshjelpa i Nord Norge

Jussformidlingen i Bergen

Justissekretariatene

Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Krisesentersekretariatet

Krisesenterforbundet

Lagmannsrettene

Landsforenningen for voldsofre

Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Politiets fellesforbund

Politihøgskolen

Politidirektoratet

Riksadvokatembetet

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Oslo

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Rogaland

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Troms

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Sør Trøndelag

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Fredrikstad

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Hedmark

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Drammen

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Bergen

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Haugaland og Sunnhordaland

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Kristiansand

Statsadvokaten i Agder

Statsadvokaten i Hedmark og Oppland

Statsadvokaten i Nordland

Statsadvokaten i Troms og Finnmark

Hordaland Statsadvokatembeter

Oslo Statsadvokatembeter

Rogaland Statsadvokatembeter

Trøndelag Statsadvokatembeter

Vestfold og Telemark Statsadvokatembeter

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane Statsadvokatembeter

Stine Sofies Stiftelse

Støttesenter for fornærmede i straffesaker

Tingrettene

PolP

Liste med høringsuttalelser, sorteres på dato, og det nyeste øverst. Navnet lenker til uttalelsen. Legges inn på denne måten:

Navn (dato)
Navn (dato ) – ingen merknaderDeres ref

Vår ref

Dato

Hvis uttalelsen trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten

Med hilsen

Til toppen