Høring - FORSLAG OM FELLES KLAGENEMND FOR OPPTAK TIL GRUNNUTDANNINGER VED UNIVERSITETER OG HØGSKOLER SOM DELTAR I DET SAMORDNA OPPTAKET

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15-11-2002

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

01/4334

14.08.02

HØRING - FORSLAG OM FELLES KLAGENEMND FOR OPPTAK TIL GRUNNUTDANNINGER VED UNIVERSITETER OG HØGSKOLER SOM DELTAR I DET SAMORDNA OPPTAKET

Etter § 38 nr. 2 i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler, med endringer 28. juni 2002 kan departementet gi bestemmelser om nasjonal samordning av opptak, herunder klagebehandling. Vedlagt følger departementets utkast til forskrift om felles klagenemnd for opptak til grunnutdanninger gjennom nasjonalt samordnet opptak.

1. Bakgrunn for utkast til forskrift

Utdannings- og forskningsdepartementet foreslår å etablere en felles klagenemnd for behandling av klager på opptak til studier som er med i den nasjonale opptaksmodellen (NOM). Utgangspunktet for forslaget er blant annet rapporter fra Samordna opptak (SO) om erfaringer med gjeldende regler for klagebehandling i det samordna opptaket, og en oppfordring fra Styringsgruppa for SO om å etablere felles klagerutiner.

Med gjeldende rutiner for klagebehandling er det søkerens prioritering av studieønsker som bestemmer hvilken institusjon som saksbehandler både søknader og eventuell klage, mens klagebehandlingen kan få konsekvenser også for andre institusjoner.

Opprettelsen av en felles klagenemnd vil gjøre prosessen for klagebehandling enklere og mer oversiktlig for den enkelte klager, og vil i større utstrekning enn dagens ordning ivareta hensynet til likebehandling.

Opptaket til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler er regulert ved felles regler for vurdering av opptakskrav og rangering. Fra og med årets opptak til studieåret 2002/2003 skal også opptaket til medisinstudiene i sin helhet benytte det samme regelverk. Departementet er derfor av den oppfatning at det ligger godt til rette for endring av klagerutinene for opptak gjennom SO.

Departementet forutsetter at også de private høgskolene som velger å delta med studier i den nasjonale opptaksmodellen, skal være forpliktet til å benytte den felles klagenemnda for klager som vedrører opptak til disse studiene.

2. Kommentarer til utkastet

Virkeområde
Klagenemnda skal behandle klager på opptak til de studier som inngår i den nasjonale opptaksmodellen. Behandling av klager på søknad om opptak på grunnlag av realkompetanse og klager som går på bestemmelsene om dispensasjon fra kravene om generell studiekompetanse, er unntatt fra forskriften. Slike klager som relaterer til individuell vurdering for bestemte studier ved et enkelt lærested, skal fortsatt behandles i institusjonenes egne klageorgan.

Oppnevning og sammensetning
Klagenemnda skal ha sju medlemmer, herav leder med dommerkompetanse, tre institusjonsrepresentanter, en representant med gode kunnskaper om videregående opplæring, og to studentrepresentanter. Det foreslås at det skal oppnevnes varemedlemmer for representantene for institusjonene, videregående opplæring, og studentene.

Før oppnevning vil departementet innhente forslag til kandidater fra universitets- og høgskolerådet, samarbeidsorganet for de private høgskolene og fra studentorganisasjonene. Departementet vil selv oppnevne leder og medlem/varamedlem med nødvendig kunnskap om videregående opplæring.

Avgjørelse
Som for den eksisterende sentrale klagenemnda for opptak til statlig høgskoleutdanning, foreslår departementet at den felles klagenemnda vil være vedtaksfør når leder og fire medlemmer, herav minst en studentrepresentant er til stede.

3. Administrative og økonomiske konsekvenser

Det foreslås at sekretariatet for den felles klagenemnda legges til Samordna opptak.

Departementet forutsetter at en felles klagenemnd vil innebære en total besparelse både for søkerne og for institusjonene. Det vil bl.a. gjelde følgende forhold:

  • Klageren skal bare sende en klage til en klagenemnd
  • Klager på vedtak som gjelder det samordna opptaket skal ikke behandles ved egen institusjon
  • Det blir ikke lenger dobbeltbehandling av klager i NOM.

4. Om høringen

Departementet ber med dette om at kommentarer til forskriftsutkastet sendes departementet innen fredag 15. november 2002.

5. Iverksettelse

Departementet tar sikte på å fastsette forskriften og oppnevne medlemmer i klagenemnda slik at ny felles klagenemnd kan virke fra og med opptak til studieåret 2003-2004.

Med hilsen

Jan S. Levy
ekspedisjonssjef

Bjørn Tore Kjellemo
avdelingsdirektør

Vedlegg - se høringsnotat

Kopi: Komitéen for vurdering av studiekompetanse for søkere med vitnemål fra Steinerskolene
Den sentrale klagenemnda for opptak til statlige høgskoler som har samordna opptak

Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet ********* med hjemmel i § 38 nr. 2 i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler med seneste endringer 28. juni 2002.

§ 1 Virkeområde

Forskriften gjelder klager over enkeltvedtak i den nasjonale opptaksmodellen (NOM) for grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler som organiseres av Samordna opptak (SO).

Forskriften gjelder dog ikke vedtak om opptak på grunnlag av realkompetanse og vedtak om unntak fra krav om generell studiekompetanse, jf. § 37 nr. 2 og 3 i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler med endringer 28. juni 2002. Klager på slike vedtak behandles i samsvar med den klageordning som er etablert ved det enkelte lærested.

Departementet kan unnta enkeltstudier fra reglene i denne forskriften .

§ 2 Klagenemndas oppnevning og sammensetning

Klagenemnda oppnevnes av departementet.

Klagenemnda skal ha sju medlemmer og slik sammensetning :

En leder som skal fylle de lovbestemte krav til dommere.
Tre medlemmer og deres varamedlemmer fra de institusjoner forskriften gjelder for.
Ett medlem med personlig varamedlem fra forvaltningsområdet for videregående opplæring.
To medlemmer og deres varamedlemmer foreslått av representative studentorganisasjoner.
Studentrepresentantene oppnevnes normalt for to år.
Sekretariatet for klagenemnda skal ligge i Samordna opptak .

§ 3 Klagenemndas avgjørelse

Klagenemnda er vedtaksfør når lederen og minst fire andre medlemmer, herav en studentrepresentant, er til stede.

Klagenemndas vedtak kan ikke påklages.

§ 3 Iverksettelse

Forskriften skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2003/04. Samtidig oppheves forskrift av 30. april 1992 om sentral klagenemnd for opptak til statlig høgskoleutdanning som har samordnet eller felles opptak.

Universiteter og høgskoler som deltar i det samordna opptaket
Universitets- og høgskolerådet
Studentorganisasjonene
Samordna opptak

Til toppen