Høring - Forslag til endring i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høyskoler - politiattest

Kunnskapsdepartementet foreslår å endre opptaksforskriftens kapittel 6 om politiattest, slik at søkere som blir tatt opp til utdanninger som fører fram til de yrkene som er nevnt i helsepersonelloven § 48, samt til barnevernspedagog- og sosionomutdanning, avkreves politiattest i samsvar med lovendringen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.02.2007

  • Høringsfrist: 12.02.07

Høringsbrev (i pdf-format)
Høringsnotat (i pdf-format)
Høringsinstanser (i pdf-format)

Høringsbrevet, høringsnotatet og listen over høringsinstanser vil også kunne leses i html-format ved å navigere i menyen nedenfor. Ved å bruke menyen får du også tilgang til høringsuttalelsene som kommer inn til departementet. Disse vil bli publisert fortløpende i pdf-format.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Endringer i Forskrift om opptak til universiteter og høyskoler (opptaksforskriften) ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15. juni 2007. Se Lovdata for oppdatert forskrift. Se også departementets rundskriv F-09-07 for nærmere informasjon om forskriftsendringene.

Forslag til endring i § 6-4

§ 6-4. Utdanninger der det kreves politiattest som gjelder straffebestemmelser om seksuelle overgrep mot barn og personer med utviklingshemming, samt andre seksualforbrytelser. Politiattestens innhold

NY (2) Søkere til utdanninger som fører fram til følgende yrker må fremlegge politiattest som viser merknader om siktelse, tiltale eller dom for overtredelse av straffeloven §§ 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 bokstav c, 203 eller 204a

1. audiograf

2. bioingeniør

3. ergoterapeut

4. provisorfarmasøyt

5. reseptarfarmasøyt

6. fysioterapeut

7. jordmor

8. klinisk ernæringsfysiolog

9. lege

10. optiker

11. ortopediingeniør

12. psykolog

13. radiograf

14. sykepleier

15. tannlege

16. tannpleier

17. tanntekniker

18. vernepleier

19. barnevernpedagog

20. sosionom

(3)Ved opptak til videreutdanninger som bygger på de grunnutdanningene som er omtalt i andre ledd, kreves det tilsvarende politiattest som ved opptak til grunnutdanningen.

Tidligere andre ledd blir nytt fjerde ledd.

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
Elev- og studentorganisasjoner
Farmasiforbundet
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
LO
Nettverk for private høyskoler
Norges Farmaceutiske Forening
Norgesuniversitetet (tidligere SOFF)
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Psykologforening
Norsk radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Politidirektoratet
Samordna opptak
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Statens lånekasse for utdanning
Unio
Universiteter og høgskoler under universitets- og høyskoleloven
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
YS

Til toppen