Høring – forslag til endringer i forskrift om Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (tilgang til opplysninger fra registeret for Fellesordningen for AFP)

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.08.2021

Vår ref.: 21/2694

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret).

Partene i arbeidslivet har blitt enige om å etablere en egen juridisk enhet for opplysnings- og utviklingsfond (OU-samordningen). Fellesordningen for AFP (Fellesordningen) skal administrere ordningen, og har i den forbindelse behov for opplysninger fra Aa-registeret.

Departementet foreslår å etablere hjemmel for at Fellesordningen kan få tilgang til opplysninger om arbeidsforhold fra Aa-registeret til bruk i arbeidet med administrasjon av OU-samordningen. I tillegg foreslås det en presisering av Fellesordningens tilgang til opplysninger fra registeret til bruk i arbeidet med administrasjon av avtalefestet pensjon i privat sektor, sliterordningene og Sluttvederlagsordningen. Endelig foreslås det enkelte språklige og tekniske justeringer i forskriften.

Frist for å sende inn høringssvar er 31. august 2021.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringsuttalelsene avgis digitalt ved bruk av den digitale løsningen under "send inn høringssvar" nedenfor. 

Med hilsen

Anne-Louise Resberg (e.f.)
avdelingsdirektør

Anna Jakobsen
rådgiver

 • Barne- og familiedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidstilsynet
 • Brønnøysundregistrene
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Datatilsynet
 • Forsvaret
 • Helsedirektoratet
 • Konkursrådet
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Regelrådet
 • Sivilombudsmannen
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Skattedirektoratet
 • Statens Vegvesen
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Akademikerne
 • Advokatforeningen
 • Fellesordningen for AFP og Sliterordningen
 • Finansforbundet
 • Finans Norge
 • Garantikassen for fiskere
 • IKT-Norge
 • Industri Energi
 • KLP
 • KS
 • Kystrederiene
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
 • Norsk Øko-Forum
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Pensjonskasseforeningen
 • Personvernkommisjonen
 • Riksrevisjonen
 • SMB Norge
 • Spekter
 • UNIO
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)