Forsiden

Høring – Forslag til endringer i forskrift om konkursregisteret og om kunngjøringer etter konkursloven (melding om konkursåpning mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift 23. august 1993 nr. 824 om konkursregisteret og om kunngjøringer etter konkursloven. Det foreslås blant annet regler for melding til registre og finansforetak om konkursåpning mv.

Status: På høring

Høringsfrist: 21.05.2023

Vår ref.: 23/963

Høring – Forslag til endringer i forskrift om konkursregisteret og om kunngjøringer etter konkursloven (melding om konkursåpning mv.)      

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift 23. august 1993 nr. 824 om konkursregisteret og om kunngjøringer etter konkursloven. Det foreslås blant annet regler for melding til registre og finansforetak om konkursåpning mv.

Frist for å sende inn høringssvar er 21. mai 2023.  

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

Med hilsen

Tone Ofstad
avdelingsdirektør

Kristin Haukaas Myhre
rådgiver

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Hordaland tingrett
Oslo tingrett
Trøndelag tingrett
Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum

Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Digitaliseringsdirektoratet
Domstoladministrasjonen
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forbruksforskningsinstituttet (SIFO)
Kartverket
Konkurransetilsynet
Konkursrådet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges Bank
Norges institusjon for menneskerettigheter NIM
Patentstyret
Personvernnemnda
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Sivilombudet
Sjøfartsdirektoratet
Skatteetaten
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Statens pensjonskasse
Statens sivilrettsforvaltning
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Tolletaten
Verdipapirsentralen
Økokrim

Advokatforeningen
Akademikerne
AksjeNorge
Aksjonærforeningen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den norske Dataforening
Den norske Dommerforening
Den norske Revisorforening
Econa
Eksportfinans
Eksportkreditt Norge
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansklagenemnda
Gjeldsoffer-Alliansen
Hovedorganisasjonen Virke
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
IKT-Norge
Inka Management
Innovasjon Norge
Juridisk rådgivning for kvinner
Juristforbundet
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
KS - Kommunesektorens organisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Norges kemner og kommuneøkonomers forbund
Norges Kreditorforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Industri
Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Pensjonskasseforeningen
Regnskap Norge
Rettspolitisk forening
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
Skatterevisorenes Forening
SMB Norge
Spekter
Standard Norge
Virke Inkasso
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet