Høringer

Høring - forslag til endringer i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til to endringer i forskrift 23. oktober 2018 nr. 1600 om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.02.2021

Vår ref.: 20/6208

Høringsbrev - forslag til endringer i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

Høringsbrevet som PDF-fil (.pdf)

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til to endringer i forskrift 23. oktober 2018 nr. 1600 om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner. Forslag til endringer er:

  • Krav til oppdaterte vedtekter i frivillighetsregisteret endres til krav om vedtekter i tråd med lov om register for frivillig virksomhet § 6.
  • Frivillige organisasjoner med en kobling til Den norske kirke kan motta merverdiavgiftskompensasjon dersom de er registrert i frivillighetsregisteret og ikke inngår i den fylkeskommunale og kommunale kompensasjonsordningen.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringen bør forelegges eller videresendes til medlemsorganisasjoner mv, som ikke er oppført på høringslisten. Aktører som ikke har fått tilsendt høringsdokumentene direkte, står også fritt til å uttale seg om forslagene som legges fram.

Høringsfristen er 22. februar 2021. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Per Kristian Aasmundstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Anne Sletmo
fagdirektør

 

Departementene

Frivillighet Norge

Den norske kirke

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite

Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Klagenemdsekretariatet

Lotteritilsynet

Brønnøysundregistrene