Høring om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2018-2019

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår om gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt forslag til forskrift for undervisningsåret 2018–2019 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.01.2018

Vår ref.: 17/4602

Høring- forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2018-2019

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2018–2019 (tildelingsforskriften) på høring.

Tildelingsforskriften fastsettes for ett undervisningsår om gangen. Gjeldende forskrift for 2017–2018 er publisert på Lovdata, se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-03-10-309?q=tildeling. Forslaget til tildelingsforskrift for 2018–2019 bygger på gjeldende forskrift for 2017–2018, og det vedlagte høringsnotatet inneholder bare omtale av de bestemmelsene der departementet foreslår endringer i 2018–2019. Justering av støttesatser og inntekts- og formuesgrenser vil bli gjort på et senere tidspunkt, og er derfor ikke med som en del av høringen.

Høringsutkastet er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018, jf. Prop. 1 S (2017–2018) for Kunnskapsdepartementet. I budsjettframlegget foreslås det å øke alle støttesatser med 1,8 pst. for undervisningsåret 2018–2019, noe som tilsvarer forventet årlig prisvekst per august 2017. Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene til regelendringer i tildelingsforskriften er innarbeidet og redegjort for i budsjettforslaget.

Vi gir i det følgende en kort oversikt over regelendringsforslag i høringsnotatet som innebærer realitetsendringer og som medfører budsjettkonsekvenser. Disse forslagene avhenger av budsjettbehandlingen i Stortinget. Departementet foreslår å:
- Åpne for støtte til grunnutdanning som bussjåfør for voksne. Se omtale i kapittel 4.
- Begrense retten til støtte til ph.d-utdanningen. Se omtale i kapittel 5.
- Redusere antallet år det kan bli gitt støtte til folkehøgskole. Se omtale i kapittel 6.
- Fortsette opptrappingen til elleve måneders støtte med en ekstra uke med støtte våren 2019. Se omtale kapittel 7.
- Gi fulltidsstøtte til elever med ungdomsrett til videregående opplæring uavhengig av studiebelastning. Se omtale i kapittel 8.
- Utvide retten til støtte til grunnskoleopplæring. Se omtale i kapittel 9.
- Utvide avstandsgrensen for bostipendet. Se omtale i kapittel 10.
- Redusere andelen stipend i tilskudd til reiser for elever som tar videregående opplæring i utlandet. Se omtale i kapittel 11.
- Begrense tildeling av stipend til reiser ved støtte til reiser fra andre. Se omtale i kapittel 12.
- Innføre et nytt stipend og rett til annen støtte for spesielt tilrettelagte program i økonomi- og ingeniørfag i Frankrike og Tyskland. Se omtale i kapittel 13.

Tildelingsforskriften for 2018–2019 vil bli fastsatt i andre halvdel av februar 2018.
Høringsfristen settes til 19. januar 2018. Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no
Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2575466 Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no ). Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Med hilsen

Lars Petter Flåtten (e.f.)
avdelingsdirektør                                                            Torill M. Måseide
                                                                                        seniorrådgiver     

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg: Høringsnotat om forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2018-2019

 

Akademikerforbundet
Akademikerne
Akershus fylkeskommune
Ansgar Teologiske Høgskole
AOF Haugaland
AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
AOF Østfold
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkitektenes Fagforbund
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Art Complexion makeup skole og kurssenter
Association of Norwegian Students Abroad
Atlantis Medisinske Høgskole
Aust-Agder fylkeskommune
Barne- og likestillingsdepartementet
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Beverage Academy AS
Bibliotekarforbundet
Bjørknes høyskole
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Buskerud fylkeskommune
Bårdar Akademiet AS
Campus Kristiania Markedshøyskolen
Centric IT Academy
Chr. Thams fagskole
Datatilsynet
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Designinstituttet
Det norske Diakonforbund
Det teologiske Menighetsfakultet
Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Dykkerutdanningen ved Høgskolen i Bergen
eCademy AS
Econa
Einar Granum kunstfagskole
Elevorganisasjonen
Emergence School of Leadership
European Helicopter Center AS
Fabrikken Asker Kunstfagskole
Fagskole Helse og miljø
Fagskolen Aldring og helse
F
agskolen for bokbransjen
Fagskolen i Hordaland
Fagskolen i Kirkenes
Fagskolen i Kristiansand
Fagskolen i Kristiansund
Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole
Fagskolen i Vestfold
Fagskolen i Østfold
Fagskolen i Ålesund
Fagskolen Innlandet
Fagskolen Oslo Akershus
Fagskolen Telemark
Fagskolen Tinius Olsen
Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole
Fagskolen Troms, avdeling Tromsø
Fagskulen i Sogn og Fjordane
Fashion Mode AS
Fellesorganisasjonen
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Fleksibel utdanning Norge
Folkehøgskolerådet
Folkeuniversitetets helsefagskole
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Forskerforbundet
Forsvarsdepartementet
Fredrikstad FagAkademi AS
Frelsesarmeens offisersskole AS
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Gauldal fagskole
Hadsel videregående skole og fagskole
Hald Internasjonale Senter
Handelshøyskolen BI
Haugesund Skolesenter AS
Hedmark fylkeskommune
Helse- og omsorgsdepartementet
Hordaland fylkeskommune
Hordaland helsefagskole
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Høyskolen Kristiania - fagskolestudier
Imageakademiet
Institutt for helhetsmedisin
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring
Juridisk rådgivning for kvinner
Jushjelpa i Midt-Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Justis- og beredskapsdepartementet
Karmsund videregående skole
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kompetanse Norge
Kristne Friskolers Forbund
KS
Kulturdepartementet
Kunst og Design College
Kunsthøgskolen i Oslo
Kunstskolen i Bergen
Kunstskolen i Rogaland
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Levanger Fagskole
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lofoten maritime fagskole
Lovisenberg diakonale høgskole
Luftfartsskolen AS
Lukas fagskole og kurssenter
Lærernes Yrkesforbund
Menighetsbibelskolen
Musikernes fellesorganisasjon
Musikkteaterhøyskolen
Møre og Romsdal fylkeskommune
Naturviterne
NKI AS
NLA Høgskolen
Nord studentsamskipnad
Nord universitet
Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning
Nordkapp maritime fagskole og vgs skole
Nordland fagskole i helse-og sosialfag
Nordland fylkeskommune
Nordland kunst- og filmfagskole
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges arktiske studentsamskipnad
Norges Dansehøyskole
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges idrettshøgskole
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Interiørskole AS
Norges Juristforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Noroff Fagskole AS
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk fosterhjemsforening
Norsk Fotofagskole
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk Hestesenter
Norsk høgskole for helhetsterapi
Norsk jernbaneskole
Norsk Lektorlag
Norsk Montessoriforbund
Norsk psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk studentorganisasjon
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tjenestemannslag
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oppland fylkeskommune
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Oslo kommune
Parat
Pilot Flight Academy AS
Presteforeningen
Riksrevisjonen
Rogaland fylkeskommune
Rådet for offentlige fagskoler
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Samisk høgskole
Samordna opptak
Senter for internasjonalisering av utdanning
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Skrivekunstakademiet
Sogn og Fjordane fylkeskommune
STAFO
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Stavanger offshore tekniske skole
Steinerhøyskolen
Steinerskoleforbundet
Steinkjer fagskole
Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
Stjørdal fagskole
Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
Studentparlamentet i Oslo
Studentsamskipnaden i Agder
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
Studentsamskipnaden i Innlandet
Studentsamskipnaden i Molde
Studentsamskipnaden i Oppland
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Studentsamskipnaden i Stavanger
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
Studentsamskipnaden i Volda
Studentsamskipnaden i Østfold
Studentsamskipnaden i Ås
Studentsamskipnaden på Vestlandet
Sørlandets fagskole
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Telemark fylkeskommune
TISIP Fagskole
Tone Lise Akademiet AS
Treider Fagskoler AS
Troms fylkeskommune
Trondheim fagskol
Tunsberg Medisinske Skole
UNINETT AS
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utenriksdepartementet
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
VID vitenskapelige høgskole
Voksenopplæringsforbundet
Westerdals - Oslo School of Arts Communication and Technology
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Ytre Namdal fagskole
Østfold fylkeskommune
Ålesund kunstfagskole

Til toppen