Høring - forslag til endringer i kringkastingsloven-forslag til nye sanksjonsregler, forbud mot salgsfremmende omtale og distribusjon av programmer som strider mot norsk lov

Høringsforslaget om endringer i kringkastingsloven inneholder bl.a. forslag om å innføre tvangsmulkt ved brudd på kringkastingsregelverket. Ot.prp. fremmes høsten 2004.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.03.2004

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/04000 ME/ME3 ASK:elt

27.01.2004

Høring - forslag til endringer i kringkastingsloven

Vedlagt oversendes et høringsnotat med forslag til endringer i kringkastingsloven.

Høringsnotatet inneholder bl.a. følgende forslag til endringer:

  • forslag til nye sanksjonsmidler for brudd på bestemmelser gitt i eller i medhold av loven,
  • hjemmel for å nedlegge forbud mot omsetning og markedsføring av innretninger som muliggjør videresending av programmer som strider mot norsk lov,
  • lovfesting av bestemmelser om forbud mot salgsfremmende omtale i programmer,
  • endringer i myndighetenes håndtering av saker om valg av sendinger i kabelnett.

Høringsuttalelser sendes innen 10. mars 2004 til Kultur- og kirkedepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at skriftlige merknader også sendes elektronisk til postmottak@kkd.dep.no.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges instanser som ikke står på høringslisten.

Høringsnotatet er også tilgjengelig via Internett, på ODIN, se http://www.dep.no/kkd/norsk/aktuelt/hoeringssaker/index-b-n-a.html.

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Øyvind Christensen
avdelingsdirektør

Vedlegg

Høringsnotatet er i pdf-format

For å kunne lese notatet må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Departementene

Allmennkringkastingsrådet

Barneombudet

Eierskapstilsynet

Familie og Medier

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Høgskulen i Volda

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Institutt for medievitenskap, UiB

Kanal 5 Norge AS

Kanal24 Norge AS

Kreativt Forum (Reklamebyråforeningen)

Kringkastingsringen

Norges Markedsføringsforbund

Norkring

Norsk forbund for lokal-TV

Norsk Journalistlag

Norsk Kabel-TV Forbund

Norsk lokalradioforbund

Norsk Medieforskerlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norske Annonsørers Forbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund

NORWACO

NRK

P4

Post- og teletilsynet

Senter for medieøkonomi, BI

Statens filmtilsyn

Statens medieforvaltning

Stiftelsen Elektro- og elektronikkbransjen

Telenor Broadcast

TV 2

TVNorge

UPC

Viasat