Høring - Forslag til endringer i krisesenterloven

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i i lov 19. juni 2009 nr. 44 om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova).

Status: På høring

Høringsfrist: 16.09.2024

Vår ref.: 24/2688

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i i lov 19. juni 2009 nr. 44 om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova).

Bakgrunnen for forslagene er at det er avdekket utfordringer i krisesentertilbudet. I dette høringsnotatet foreslår departementet å tydeliggjøre at krisesentertilbudet skal omfatte oppfølging i reetableringsfasen i samarbeid med andre deler av tjenesteapparatet og å lovfeste at kommunen skal sørge for likeverdige botilbud for brukere som av ulike grunner ikke kan benytte seg av dagens botilbud. Departementet foreslår videre en forskriftshjemmel om fysisk utforming av krisesenterlokaler, en ny bestemmelse om samers rettigheter, en bestemmelse om at det ikke kan kreves egenandeler i tjenesten, en bestemmelse om tilgangen til å behandle personopplysninger, samt en bestemmelse om oppslag mot Folkeregisteret og tilgang til taushetsbelagte opplysninger. I tillegg drøfter departementet flere problemstillinger og ber høringsinstansene om innspill på ulike løsninger.

Barne- og familiedepartementet vil videre vurdere om det er flere spørsmål som bør utredes nærmere, og som det kan være aktuelt å høre på et senere tidspunkt.

Frist for å sende inn høringssvar er 16. september 2024.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Silje Ones (e.f.)

avdelingsdirektør

Anne Katrine Galand

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Actis Rusfeltets samarbeidsorganisasjon

Advokatforeningen

AFI

Alle barnehusene

Alle departementene

Alle fylkeskommuner

Alle fylkeskommuner

Alle helseforetakene

Alle kommunene

Alle krisesentrene

Alle lagmannsretter

Alle statsforvalterne

Alle tingretter

Alle tingretter

Alternativ til Vold

Amnesty Norge

Antirasistisk senter

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barn av rusmisbrukere, BAR

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet  

Den norske kirke – Kirkerådet

Diskrimineringsnemnda

DIXI ressurssenter for overgrepsutsatte

Domstoladministrasjon

Fafo

Folkehelseinstituttet

Forandringsfabrikken Stiftelse

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreningen 2 Foreldre

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Gáldu – kompetansesenter for urfolks rettigheter

Gatejuristen i Bergen

Gatejuristen i Kristiansand

Gatejuristen i Oslo

Gatejuristen i Stavanger

Gatejuristen i Tromsø

Gatejuristen i Trondheim

Helsedirektoratet

Hjelpekilden Norge

Hvite Ørn

Høyesterett

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Islamic Cultural Centre Norway Juridisk Rådgivning for Kvinner

Islamsk Råd Norge

Jordmorforeningen

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juristforbundet

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Kirkelige fellesråd (menighetsråd i ettsoknskommuner)

Kirkens SOS /Kirkelig ressurssenter mot vold og overgrep

Konfliktrådene

Kontoret for voldsoffererstatning

KORUS

Kriminalomsorgsdirektoratet

Krisesentersekretariatet

KS

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen mot seksuelle overgrep

Landsforeningen We Shall Overcome

Legeforening

Likestilling, Integrering, Mangfold (LIM)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

Likestillingssenteret på Hamar 

Mannsforum

Mental Helse Norge

Mental helse ungdom

MiRA ressurssenter for minoritetskvinner

Muslimsk Dialognettverk

NASAK

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF)

NIBR

NKVTS

NOK Norge

NOK./SMISO-sentrene

Nordlandsforskning

Norges Kristne Råd

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges kvinnelobby

Norges institusjon for menneskerettigheter

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk psykologforening

Norsk sykepleierforbund

Norske kvinnelige juristers forening (NKL)

Norske kvinners sanitetsforening

NOVA/Oslo Met

NUBU

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Overgrepsmottakene

Pensjonistforbundet

Politidirektoratet  

Politidistriktene

RBUP

Redd Barna

Reform – ressurssenter for menn

Regjeringsadvokaten

Rehabilitation International Norge

Rettspolitisk forening

Riksadvokatembetet

RKBU

Rusfeltets hovedorganisasjon

RVTS

Røde Kors

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Sametinget

SANKS

Sekretariatet for konfliktrådene

Senior Norge

Senter for likestilling

Senter for likestilling ved Universitet i Agder

Sex og politikk

Skeiv ungdom

Skeiv Verden

SNF-Sámi NissonForum

Statens sivilrettsforvaltning

Statens helsetilsyn

Stine Sofies Stiftelse

Støttesenter for kriminalitetsutsatte (finnes i alle regioner)

Sysselmesteren på Svalbard

Thereses hus

Ungdom og fritid

Unge funksjonshemmede

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utsatt mann

Voksne for Barn