Høring – Forslag til forskrift om avtalefestet pensjon for medlemmer i Statens pensjonskasse mv.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om avtalefestet pensjon til medlemmer i Statens pensjonskasse og enkelte andre endringer.

Status: På høring

Høringsfrist: 30.09.2024

Vår ref.: 24/2512

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om avtalefestet pensjon til medlemmer i Statens pensjonskasse og lov om endring i lov om avtalefestet pensjon for medlemmer i Statens pensjonskasse.

Høringsnotatet er en oppfølging av vedtatte endringer i lov 25. juni 2010 nr. 28 om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse. Endringene trer i kraft 1.januar 2025.

Endringsloven følger opp punkt 3 i avtalen som ble inngått 3. mars 2018 mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. Avtalen innebærer at offentlig tjenestepensjon og avtalefestet pensjon (heretter AFP) for offentlig ansatte født i 1963 eller senere skal legges om til livsvarige påslagsordninger som kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden.

Loven ble gitt med bakgrunn i Prop. 35 L (2023–2024). Departementet har i Prop. 35 L vist til at reglene skal utdypes og detaljeres i forskrift. Det følger av proposisjonen at forslag til forskrifter vil bli sendt på høring i løpet av våren 2024.

I høringsnotatet foreslås det videre at det presiseres i AFP-loven at annen stilling med offentlig AFP likestilles med stilling omfattet av AFP-lovens bestemmelser dersom slik stilling gjør at kravene som stilles i AFP-loven og forskriften blir oppfylt. Videre foreslås en mindre presisering i forskrift om overgangsregler for uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning som er innvilget med virkningstidspunkt før 1. januar 2015. Det foreslås også at Statens pensjonskasse får en tydelig hjemmel til å innhente nødvendige lønnsopplysninger og opplysninger om pensjonsgivende inntekt fra skattemyndighetene.

Frist for å sende inn høringssvar er: 30. september 2024 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Dag Holen 

ekspedisjonssjef                                                       Biørn Bogstad 

                                                                                     avdeliningsdirektør 

Departementene

Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Datatilsynet

Den Norske Aktuarforening

Fellesordningen for AFP

Finans Norge

Finanstilsynet

Forsvar offentlig pensjon

Forsvarets seniorforbund

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Gabler AS

Garantikassen for fiskere

Hovedorganisasjonen Virke

Kommunal Landspensjonskasse

KS – Kommunesektorens organisasjon

Landslaget for offentlige pensjonister

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LO Kommune

LO Stat

Maritim pensjonskasse

NITO

Norsk Pensjon AS

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen for Uføres rettigheter

Oslo kommune

Oslo Pensjonsforsikring AS

Pensjon for alle

Pensjonistforbundet

Pensjonskasseforeningen

Pensjonskontoret

Pensjonsordning for apotekvirksomhet

Pensjonsordning for sykepleiere

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Regnskap Norge

Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samfunnsbedriftene

Senior Norge

Senter for et aldersvennlig Norge

Senter for seniorpolitikk

Sivilombudet

Skattedirektoratet

Statens pensjonskasse

Statens seniorråd

Statistisk sentralbyrå

Storebrand

Trygderetten

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)