Høring – forslag til forskrift om signatur i domstolene mv.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om signatur i domstolene mv. Forskriften skal gjelde fra 1. desember 2021 og bygger på signaturløsninger innført i midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 47 om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.11.2021

Vår ref.: 21/4953

Høring – forslag til forskrift om signatur i domstolene mv.      


Justis- og beredskapsdepartementet sender forslag til forskrift om signatur i domstolene mv. på høring.

Ved lov 4. juni 2021 nr. 55 om endringer i domstolloven mv. (signatur og elektronisk forkynnelse) ble det vedtatt endringer i prosesslovgivningen, ved at enkelte av bestemmelsene i midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 47 om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. ble gjort permanente. I domstolloven § 197 a femte ledd ble det gitt hjemmel for å gi forskrift om fremgangsmåter for signering.

Høringsnotatet inneholder forslag til forskriftsregler om signaturløsninger som i stor grad sammenfaller med signaturløsningene som ble innført i den midlertidige loven. Elektronisk signatur har hjemmel i domstolloven § 197 a, og forslagene i forskriften innebærer på flere punkter bare en klargjøring og presisering. Vi ber særlig om høringsinstansenes kommentarer til punktene 5.3, 5.4 og 5.5 i høringsnotatet, som inneholder forslag til regler som er nye sammenholdt med den midlertidige loven.

Departementet tar sikte på å legge opp arbeidet slik at forskriftene kan tre i kraft innen den midlertidige loven opphører å gjelde 1. desember 2021. Det er begrunnelsen for at det er satt en kortere høringsfrist enn det som ellers er vanlig. I denne forbindelse vises det også til at forskriftsarbeidet alt har et godt grunnlag ut fra aktørenes erfaring med og innspill til de midlertidige reglene.

Fristen for å sende inn høringssvar er 12. november 2021.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adresselisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Jostein Haug Solberg
avdelingsdirektør

Eva Grotnæss Barnholdt
seniorrådgiver

 

Departementene

 

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

Jordskifterettene

Domstoladministrasjonen

 

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Forbrukerklageutvalget

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Generaladvokaten

Husleietvistutvalget

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Kontoret for voldsoffererstatning

Krigsadvokatene for Nord-Norge

Krigsadvokatene for Sør-Norge

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Parkeringsklagenemnda

Politidirektoratet

Politidistriktene

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn

Sametinget

Sekretariatet for konfliktrådene

Sivilombudet

Spesialenheten for politisaker

Statens barnehus

Statens innkrevingssentral

Statens sivilrettsforvaltning

Statsadvokatembetene

Statsforvalterne

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)

ØKOKRIM

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Den norske Dommerforening

Den norske Helsingforskomité

Dommerfullmektigforeningen

Forsvarergruppen av 1977

Gatejuristen

ICJ-Norge

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juristforbundet

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Landsforeningen for voldsofre

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norsk journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

Posten Norge

Pressens offentlighetsutvalg

Rettspolitisk forening

Røde Kors

Statsadvokatenes forening

Stine Sofies Stiftelse

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Støttesentrene for kriminalitetsutsatte (SKU)

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø