Høring - forslag til lov om informasjonstilgang, taushetsplikt m.m. for Baneheia-utvalget

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for utvalget som skal granske straffesaken mot Viggo Kristiansen i Baneheia- saken og foreta en gjennomgang av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.03.2023

Vår ref.: 23/1065

Høring - forslag til lov om informasjonstilgang - taushetsplikt m.m. for Baneheia-utvalget  


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til lov om informasjonstilgang, taushetsplikt m.m. for utvalget som skal granske straffesaken mot Viggo Kristiansen i Baneheia-saken og foreta en gjennomgang av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Gjenopptakelseskommisjonen) i tråd med representantforslag 30 S (2022-2023), som er til behandling i Stortinget.

Utvalget ble oppnevnt av regjeringen 10. februar 2023. Lovforslaget som nå sendes på høring, skal gi utvalget tilgang til informasjon som er nødvendig for at det skal kunne utføre sine oppgaver på best mulig måte. Forslaget inneholder regler om adgangen til å gi opplysninger til utvalget, utvalgets taushetsplikt, rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger for utvalget, forbud mot at opplysninger utvalget mottar kan brukes som bevis i senere rettssaker, samt avlevering og kassasjon av dokumenter.

For at Stortinget skal kunne behandle proposisjonen i løpet av vårsesjonen er høringsfristen kort. Frist for å sende inn høringssvar er satt til 8. mars 2023.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for relevante berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Ellen-Sofie Terland
avdelingsdirektør

Heid Iren Haugerud
fagdirektør

 

 

 

Departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Arbeidstilsynet

Arkivverket

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)

Den rettsmedisinske kommisjon

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon – DSS

Det nasjonale statsadvokatembetet

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Høyesterett

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Kriminalomsorgsdirektoratet

Lagmannsrettene

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Medietilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonalt kompetansenettverk i sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Personvernnemnda

Politidirektoratet

Politidistriktene

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Sametinget

Sekretariatet for konfliktrådene

Sivil klareringsmyndighet

Sivilombudet

Statens barnehus

Statens helsetilsyn

Statens sivilrettsforvaltning

Statsadvokatembetene

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester
    (EOS-utvalget)

Tingrettene

Økokrim

 

Statsforvalterne

Kommunene

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Alternativ til Vold

Amnesty International Norge

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene

Den norske Dommerforeningen

Den norske Helsingforskomité

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

Fritt ord

Gatejuristen

Hovedorganisasjonen Virke

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juristforbundet

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Krisesentersekretariatet

Kvinnefronten i Norge

Kvinnegruppa Ottar

Landsforeningen for voldsofre

Landsforeningen mot seksuelle overgrep

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Mediebedriftenes landsforening

MiRA-senteret

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Nok. Norge

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Politilederlag

Norges Røde Kors

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

Norsk forening for kriminalreform – KROM

Norsk Rettsmedisinsk Forening

Norsk rikskringkasting – NRK

Norske kvinners sanitetsforening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

PION – Sexarbeidernes interesseorganisasjon

Politiets fellesforbund

Politijuristene

PRO-senteret

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Romsk råd

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Senter for seksuelt misbrukte menn

Statsadvokatenes forening

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep

Stiftelsen Rettferd for taperne

Stine Sofies Stiftelse

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Støttesentrene for kriminalutsatte (SKU)

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

TV2

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Handelshøyskolen BI

Oslo Universitetssykehus – avd. for rettsmedisinske fag

Statlige høyskoler

Universitetene