Høring - Forslag til ny forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsbransjen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.02.2007

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag til en ny forskrift med regler om identitetskort (id-kort) for bygge- og anleggsbransjen på høring. Forslaget innfører nye og strengere krav til id-kort i bygge- og anleggsbransjen med sikte på bedre kontroll med helse, miljø og sikkerhet og økt seriøsitet i bransjen.

Departementet tar sikte på å vedta forskriften med ikrafttreden i februar 2007. Bransjen vil trenge ca 6 måneder for å iverksette ordningen, og vi antar derfor at de nye id-kortene vil være utstedt for hele bransjen høsten 2007.

For at id-kortet skal bidra til å sikre seriøsitet foreslås innført krav om at nærmere angitte opplysningsplikter til offentlig registre må være oppfylt som vilkår for utstedelse av id-kort. For å sikre nødvendige kontrollmuligheter for kortutstedervirksomheten foreslås innført en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven § 4-1 sjette ledd som gir Arbeids- og inkluderings-departementet hjemmel til å pålegge andre offentlige myndigheter å gi kortutsteder tilgang til alle opplysninger som er nødvendige for utstedelse av id-kort.

Høringsfristen er satt til 10. februar 2007.

  • Høringsfrist: 10.02.07