Høring - forslag til revisjon av lov om militær disiplinærmyndighet, lov om politimyndighet i Forsvaret og påtalemessig behandling av militære straffesaker

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring en arbeidsgrupperapport med forslag til revisjon av lov om militær disiplinærmyndighet, lov om politimyndighet i Forsvaret og påtalemessig behandling av militære straffesaker.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.10.2021

Vår ref.: 2019/280

Forslaget innebærer endringer både knyttet til lov 20. mai 1988 nr. 32, om militær disiplinærmyndighet (disiplinærloven), og lov 20. mai 1988 nr. 33, om politimyndighet i Forsvaret. For disiplinærloven foreslås det i hovedsak å videreføre gjeldende rett, men forenkle regelverket og flytte aktuelle bestemmelser til forsvarsloven. Dette for å sørge for at regelverk om militært personell samles i én lov. Av andre endringer foreslås det blant annet å fjerne arrest som refselsesmiddel i fredstid og krigstid, innføre klageadgang for den som er personlig fornærmet i en disiplinærsak og å forenkle og digitalisere klage- og kontrollordningen.

Det foreslås en ny lov om militær politimyndighet. Det foreslås blant annet tiltak for å sikre effektiv og uavhengig etterforskning, og tiltak som vil tydeliggjøre sporvalget mellom disiplinærsak og straffesak ved mistanke om lovbrudd som kan kvalifiserer til straff.

I tillegg foreslås endringer i den påtalemessige behandlingen av militære straffesaker. Det foreslås å legge ned Generaladvokatembetet som etat, og at oppgavene videreføres i påtalemyndigheten og Forsvaret.

Les og svar på høringen på denne siden.

Frist for å sende inn høringssvar er 06.10.2021.

Vi ber om at adressatene forelegger arbeidsgrupperapporten for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Vi gjør oppmerksom på at høringssvar er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på høringssiden.

 

Med hilsen

Kjersti C. Klæboe (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

Severin Vikanes

avdelingsdirektør

Arbeidstilsynet

Arkivverket

Direktoratet for økonomistyring

Domstolsadministrasjonen

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norges institusjon for menneskerettigheter

Sametinget

Økokrim

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Den norske advokatforening

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Spesialenheten for politisaker

Datatilsynet

Helsedirektoratet

Kripos

Luftfartstilsynet

Politiets sikkerhetstjeneste

Statistisk sentralbyrå

Den norske dommerforening

Innvandrernes Landsorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Politilederlag

Norsk Journalistlag

Norsk Presseforbund

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Regelrådet

Justis- og beredskapsdepartementet

Utenriksdepartementet

Kulturdepartementet

Forsvarsbygg

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kunnskapsdepartementet

Akademikerne

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Norsk tjenestemannslag

NTL Forsvaret

Riksadvokaten

Sivil klareringsmyndighet

Skattedirektoratet

Sysselmannen på Svalbard

Tolldirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Norsk Redaktørforening

Peace Resarch Institute Oslo

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Kriminalomsorgsdirektoratet

Forsvarets høgskole

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Politihøgskolen

Norges offisers- og spesialistforbund

Ombudsmannen for Forsvaret

Næringslivets Hovedorganisasjon

Personellforbundet

NITO

Landsorganisasjonen i Norge

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Sivilombudsmannen - Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Politiets fellesforbund

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Politidirektoratet

Regjeringsadvokaten

Institutt for forsvarsstudier

Forsvarets seniorforbund

Folk og Forsvar

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Veteranforbundet SIOPS

Statens pensjonskasse

Forsvarsstaben

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarsmateriell

Etterretningstjenesten

Hovedorganisasjonen Virke

Befalets fellesorganisasjon

Generaladvokaten

Norske reserveoffiserers forbund

Juristforbundet

Norges forsvarsforening

Militært kvinnelig nettverk

PARAT Forsvaret

Parat

Norges lotteforbund

Advokatforeningen

Legeforeningen

Norsk Militærjuridisk Forening

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret

Landsrådet for Heimevernet

Statens sivilsrettsforvaltning

NITO

Fellesforbundet

Unio

Digitaliseringsdirektoratet

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

Utlendingsnemnda

DIXI Ressurssenter for voldtatte i Oslo og Stavanger

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Jussbuss

Jussformidlingen

Kommunesektorens organisasjon

Norges idrettsforbund

Norsk forening for kriminalreform

Tekna

Redd Barna, Rettighetssenteret

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

Fellesskap mot seksuelle overgrep

Mediebedriftenes landsforening

OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering)

Rettspolitisk forening

Røde kors

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn