Høring - gjennomføring av direktiv 2002/47/EF i norsk rett

Resultat: Ot.prp.nr. 22 (2003-2004) Om lov om finansiell sikkerhetsstillelse og Innst.O. nr. 48 (2003-2004) Innstilling fra finanskomiteen om lov om finansiell sikkerhetsstillelse. Lov 26. mars 2004 nr. 17 om finansiell sikkerhetsstillelse

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.06.2003
  • Høringsuttalelser blir fortløpende publisert i pdf-format

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

02/3666 FM KW

3.3.2003

Høring – gjennomføring av direktiv 2002/47/EF i norsk rett

Det vises til vedlagte høringsnotat av 1. mars 2003 om implementering av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/47/EF om finansiell sikkerhetsstillelse. Høringsnotatet er utarbeidet av en arbeidsgruppe oppnevnt av Finansdepartementet 25. oktober 2002.

Direktivet ble vedtatt 6. juni 2002, men er ennå ikke formelt inntatt i EØS-avtalen. Det er ventet at EØS-komiteen i løpet av våren 2003 vil ta stilling til om direktivet skal tas inn i avtalen. Direktivet setter frist for gjennomføring til 27. desember 2003, og departementet har på bakgrunn av den korte gjennomføringsfristen valgt å sende arbeidsgruppens rapport ut på høring nå. Det tas forbehold om at direktivet vedtas i EØS-komiteen.

Direktivet fastsetter en fellesskapsordning for bilaterale avtaler om sikkerhetsstillelse med verdipapirer og kontanter i form av innskudd. Formålet med reguleringen er å bidra til et mer integrert og kostnadseffektivt finansmarked, og tar blant annet sikte på å minimere juridisk risiko knyttet til grenseoverskridende sikkerhetsstillelse. Direktivet er derimot ikke avgrenset til grenseoverskridende forhold, og pålegger således medlemsstatene forpliktelser i forhold til enhver finansiell sikkerhetsstillelse.

Arbeidsgruppen foreslår å gjennomføre forpliktelsene i medhold av direktivet gjennom en ny lov om finansiell sikkerhetsstillelse. I gjennomføringsloven foreslås det regler om anerkjennelse av avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av eiendomsrett. Det foreslås også regler om bruksrett til pantsatt finansiell sikkerhet, og regler som går lengre enn gjeldende rett i å beskytte avtaler om sikkerhetsstillelse mot visse virkninger av felles gjeldsforfølgning. Videre foreslås regler om anerkjennelse av avtaler om sluttavregning (close-out netting) og særregler om fullbyrdelse av krav sikret ved avtalepant (adgang til umiddelbar realisasjon). Til slutt foreslås en regel om lovvalget ved sikkerhetsstillelse med registrerte finansielle instrumenter, herunder ved forvalterregistrering.

Det bes om høringsinstansenes merknader til forslaget innen 1. juni 2003. Det bes dessuten om at høringsuttalelser om mulig også vedlegges på diskett eller sendes i elektronisk form til e-postadresse: kjetil.wibe@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Vedlegg Høringsnotat av 1. mars 2003 og Europa- parlamentets og rådets direktiv 2002/47/ef af 6. juni 2002

Vedlagt følger rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Finansdepartementet 25. oktober 2002. Avgitt 1. mars 2003. Europa- parlamentets og rådets direktiv 2002/47/ef af 6. juni 2002 følger også vedlagt.

Aksjonærforeningen i Norge
Alle departementene
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nord Pool ASA
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Rederiforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

Til toppen