Høring – grenseoverskridende insolvensbehandling – forskriftsendringer

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.03.2021

Vår ref.: 21/112

Høring – grenseoverskridende insolvensbehandling – forskriftsendringer

Lov 17. juni 2016 nr. 55 om endringer i konkursloven mv. (grenseoverskridende insolvensbehandling) er vedtatt, men ikke trådt i kraft. Ikrafttredelsestidspunkt er ikke endelig avklart, men det arbeides foreløpig med sikte på ikrafttredelse 1. juli 2021. Lovendringene nødvendiggjør endringer i forskrift 23. august 1993 nr. 824 om konkursregisteret og om kunngjøringer etter konkursloven. Endringene gjelder kunngjøring og registrering av utenlandske insolvensbehandlinger.

Vedlagt følger et utkast til endringsforskrift. Forskriftsendringene er nødvendige konsekvenser av endringsloven og sendes derfor på høring med relativt kort frist.

I utkastet foreslås regler om kunngjøring og registrering av utenlandske insolvensbehandlinger inntatt som et nytt kapittel 9 i konkursregisterforskriften. I ny § 25 foreslås regler om begjæringer om kunngjøring av utenlandsk insolvensbehandling, jf. endringsloven § 172 første ledd. I ny § 26 foreslås regler om registrering. Første og annet ledd omhandler utenlandsk konkurs eller tilsvarende som omfatter skyldnerens samlede formue, henholdsvis der skyldneren er et norskregistrert utenlandsk foretak (første ledd), og der skyldneren ikke er et norskregistrert utenlandsk foretak (annet ledd). Tredje ledd omhandler utenlandsk tvangsakkord eller lignende som omfatter skyldnerens samlede formue. I ny § 27 foreslås regler om begjæring av registrering, og i ny § 28 foreslås regler om sletting og abandonering. Til slutt foreslås regler om begjæring om registrering av utenlandsk rådighetsforbud i § 29. Nåværende kapittel 9 i forskriften vil etter forslaget bli nytt kapittel 10.

I ny § 26 annet ledd foreslås det at insolvensforvalter i utenlandsk konkurs eller tilsvarende som omfatter skyldnerens samlede formue, og der skyldneren ikke er et norskregistrert utenlandsk foretak, kan kreve at åpningen av insolvensbehandlingen registreres i slike registre som nevnt i konkursloven § 79 annet ledd nr. 3 og 6 og fjerde ledd på de vilkår som følger av bestemmelsene. Konkursloven § 79 annet ledd nr. 3 og 6 omfatter grunnboken og Elsertifikatregisteret. Bestemmelsens fjerde ledd omfatter andre realregistre enn grunnboken dersom skyldneren eier eiendeler som er registrert der, og en verdipapirsentral,​ dersom det er registrert rettigheter der som bostyreren mener er omfattet av boets beslagsrett. Utvalget av registre reflekterer hvilke registre vi antar at det vil være mulig å registrere foretak i når foretaket ikke har norsk organisasjonsnummer. Vi ber særlig om tilbakemelding hvis det skulle være synspunkter på dette utvalget.

I høringsnotat 29. august 2019 er det foreslått endringer i konkursloven § 79. Vi gjør oppmerksom på at utkastet til endringsforskrift forholder seg til gjeldende lovtekst og at dette vil endres dersom konkursloven § 79 endres.

Vi ber om eventuelle merknader til utkastet til endringsforskrift innen 15. mars 2021.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

Med hilsen

Tone Ofstad
avdelingsdirektør

Anne Marie Slettebø
lovrådgiver

Brønnøysundregistrene

Finans Norge

Kartverket

Konkursrådet

Luftfartstilsynet

Nærings- og fiskeridepartementet

Sjøfartsdirektoratet

Statnett SF

Verdipapirsentralen ASA