Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - hurtigere behandling av straffesaker

Frist 05.01.2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.01.2007

  • Høringsfrist: 05.01.2007 (saken er under behandling)
 

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200508271 ES KES/TKH/bj

28.09.2006

Høring - hurtigere behandling av straffesaker

Vedlagt følger høringsnotat september 2006 om tiltak for hurtigere behandling av straffesakene. For en oversikt over innholdet og forslagene til lovendringer viser vi til punkt 1 i høringsnotatet.

Høringsfristen er 5. januar 2007. Høringsuttalelser sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Uttalelsene bes om mulig også sendt elektronisk til toril.hoyland@jd.dep.no.

Liste over adressatene for dette brevet følger vedlagt. Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for eventuelle interesserte underliggende etater og organer.

Flere eksemplarer av høringsnotatet kan fås ved henvendelse til Justisdepartementets lovavdeling, telefon 22 24 53 61/99.

Med hilsen

Inge Lorange Backer
ekspedisjonssjef

Toril Kristiansen Høyland
lovrådgiver

Departementene
Høyesterett
Lagmannsrettene
Bergen tingrett
Nord-Troms tingrett
Oslo tingrett
Stavanger tingrett
Trondheim tingrett
Domstoladministrasjonen
Riksadvokaten
Statsadvokatene
ØKOKRIM
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Sivilombudsmannen
Regjeringsadvokaten
Datatilsynet
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
Barneombudet
Kredittilsynet
Alternativ til Vold
Amnesty International (norsk avdeling)
Bergen forsvarerforening
Datakrimutvalget
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Det norske Menneskerettighetshuset
Etterutdanningsrådet for dommere
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Foreningen for voldsofre
Forsvarergruppen av 1977
Incestsenteret for menn (IFM)
Institutt for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo
Juridisk rådgivning for kvinner – JURK
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Kompetansesenter for likestillingsarbeid
Kontoret for voldsoffererstatning
Krisesentersekretariatet
Kvinneuniversitetet i Nord
Kvinneuniversitetet på Løten
Landsforeningen for voldsofre og motarbeiding av vold
Landsforeningen rettferd for taperne
Landsorganisasjonen i Norge
Lensmannsetatens landslag
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn
Norges politisjefforening
Norges Forsvarerforening
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Juristforbund
Norges Lensmannslag
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk forbund for voldsofre
Norsk krisesenterforbund
Norsk Kvinnesaksforening
Norske kvinnelige juristers forening
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets Fellesforbund
Rettspolitisk forening
Statsadvokatenes forening
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Straffelovrådet
Støttesenter for fornærmede i straffesaker
Støtteforeningen for seksuelt misbrukte barn

Til toppen