Høring — Implementering av EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell i norsk rett

Høringsfrist 9. mai 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Resultat:
  • Høringsfrist: 9.mai 2007

Forsvarsdepartementet (06.03.2007) Ingen merknader
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (06.03.07)
Legemiddelindustriforeningen (26.02.07) Ingen merknader
Høgskolen i Bergen (15.02.07)
Riksadvokaten (19.02.07)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (13.02.07) Ingen merknader
Utdanningsdirektoratet (10.04.07) Ingen merknader
Universitetet i Tromsoe (15.03.07)
Samferdselsdepartementet (20.02.07) Ingen merknader
Landsorganisasjonen i Norge (19.04.07)
Norsk tannpleierforening (16.04.07) Ingen merknader
Den norske lægeforening (18.04.07)
Forskningsrådet (20.04.07) Ingen merknader
Norsk fysioterapeutforbund (12.04.07)
Justisdepartementet (03.05.07)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (03.05.07) Ingen merknader
Landbruks- og matdepartementet (27.04.07) Ingen merknader
Dommerforeningen utvalg for helse- og sosialrett (04.05.07)
Norske ortoptisters forening (03.05.07)  
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (04.05.07) Ingen merknader
Universitetet i Oslo (07.05.07)
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (05.05.07)
Helse Vest RHF (07.05.07)
UNIO (09.05.07)
Universitetet i Bergen (08.05.07)
Universitetet i Oslo (04.05.07)
Nærings- og handelsdepartementet (09.05.07)
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (07.05.07)
Nasjonalforeningen for folkehelsen (07.05.07)
Arbeids- og velferdsdirektoratet (09.05.07)
Arbeidsforeningen NAVO (09.05.07) Ingen merknader
Norsk Sykepleierforbund (09.05.07)
Norges tannteknikerforbund (07.05.07)
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (09.05.07)
Statens legemiddelverk (09.05.07)
Regjeringsadvokaten  (09.05.07) Ingen merknader
Statens helsepersonellnemnd (09.05.07)
Apotekerforeningen (09.05.07)
Oslo kommune (14.04.07)
NTNU (09.05.07) Ingen merknader
Utenriksdepartementet (14.05.07) Ingen merknader
Kunnskapsdepartementet (11.05.07) Ingen merknader
Norsk Psykologforening (05.05.07)
Nasjonalt folkehelseinstitutt (10.05.07) Ingen merknader
Datatilsynet (14.05.07) Ingen merknader
Statens helsetilsyn (22.05.07)
Universitets- og høgskolerådet (24.05.07)
Den norske advokatforening (25.05.07)
Norsk Manuellterapeutforening (22.05.07)

 

Til toppen