Høring - Innføringsprogram for nye prester

Rapporten ”Innføringsprogram for nye prester – et innføringsprogram for prester de første fem årene av tjenesten” sendes nå på høring, med høringsfrist 1. februar 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2012

Vår ref.: 10/61

Bakgrunn
14. desember 2009 arrangerte Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) en konferanse om rekruttering til prestetjeneste i Den norske kirke. I etterkant av konferansen ble det nedsatt en gruppe som skulle arbeide med tiltak for rekruttering til prestetjenesten. Gruppen avla sin rapport i august 2010, hvor ett av tiltakene var at det skulle utarbeides en helhetlig plan for innføring og oppfølging av nye prester de første fem årene av tjenesten.

På bakgrunn av disse anbefalingene nedsatte FAD i januar 2011 en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til et slikt innføringsprogram for nye prester. I arbeidsgruppen deltok representanter for målgruppen for programmet og fra flere av de aktuelle instansene i kirken som vil kunne få ansvar for å iverksette og ivareta et slikt innføringsprogram. Arbeidsgruppen har hatt fire møter og leverte sin rapport i slutten av august 2011.

Høring
Arbeidsgruppens rapport ”Innføringsprogram for nye prester – et innføringsprogram for prester de første fem årene av tjenesten" sendes nå på høring.

Til høringen vil departementet anføre følgende når det gjelder omtalen av økonomiske og administrative konsekvenser, jf. pkt 7 B. i rapporten:

Fra 2009 er det over statsbudsjettet videreført en særskilt bevilgningsøkning på 2 mill. kroner til tiltak for å styrke rekrutteringen til prestetjenesten. Departementet har som utgangspunkt at halvparten av disse midlene kan brukes til innføringsprogram for nye prester.  Rapportens gjennomgang av økonomiske konsekvenser tilsier at det da vil være et avvik som må dekkes innenfor ordinære budsjettrammer.

Høringsinstansene bes ta hensyn til disse budsjettmessige forutsetningene i vurderingen av rapporten.

Høringsfrist
Høringsfristen er 1. februar 2012.


Med hilsen


Ingrid Vad Nilsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Randi Hvidsten
rådgiver

 


Vedlegg
Rapport fra arbeidsgruppe august 2011:
Innføringsprogram for nye prester – et innføringsprogram for prester de første fem årene av tjenesten (PDF) 


 

Den norske kirkes presteforening

Fagforbundet TeoLOgene c/o Fagforbundet Oslo

Agder og Telemark biskop

Bjørgvin biskop

Borg biskop

Hamar biskop

Møre biskop

Nidaros biskop

Nord-Hålogaland biskop

Oslo biskop

Stavanger biskop

Sør-Hålogaland biskop

Tunsberg biskop

Agder og Telemark bispedømmeråd

Bjørgvin bispedømmeråd

Borg bispedømmeråd

Hamar bispedømmeråd

Møre bispedømeråd

Nidaros bispedømmeråd

Nord-Hålogaland bispedømmeråd

Oslo bispedømmeråd

Stavanger bispedømmeråd

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Tunsberg bispedømmeråd

Det teologiske menighetsfakultet

Det praktisk-teologiske seminar

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Kirkerådet

Misjonshøgskolen

Kirkelig utdanningssenter i nord

 

Til toppen