Høring - Lokaldemokratikommisjonens første utredning - NOU 2005:6 Samspill og tillit - Om staten og lokaldemokratiet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2005

Høringsinstansene iht. liste

Deres ref

Vår ref

Dato

05/1594-2 DV

02.05.2005

Lokaldemokratikommisjonen ble oppnevnt og gitt mandat ved Kronprinsregentens resolusjon av 12. mars 2004. Kommisjonen avleverte sin første delutredning NOU 2005:6 Samspill og tillit – Om staten og lokaldemokratiet 18. april 2005.

Utredningen omhandler forholdet mellom staten og kommunene. Sentrale tema i utredningen er:

 • Verdier knyttet til det kommunale selvstyret,
 • kommunenes handlingsrom og hva statlige rammebetingelser betyr for lokaldemokratiet,
 • statlig styring og virkemiddelbruk overfor kommunene og fylkeskommunene,
 • dialogen mellom staten og kommunene, deriblant spørsmål om
  • utvikling av konsultasjonsordningen eller utforming av en avtaleordning mellom staten og kommunene,
  • fylkesmannens rolle i forholdet mellom staten og kommunene,
 • effekter av samordningsformer i staten når det gjelder statens forhold til kommunene,
 • grunnlovsfesting av det kommunale selvstyret,
 • spørsmålet om friere kommunal beskatningsrett,
 • internasjonale avtalers virkninger på lokaldemokratiet.

Den andre delutredningen som kommisjonen skal avlevere 1. april 2006, vil omhandle hvordan lokaldemokratiet fungerer og kan fungere i kommunene og fylkeskommunene.

Kommisjonens første utredning sendes herved ut på høring.

Vi ber om at høringsinstansene som står på listen over høringsinstanser videreformidler dette brevet til underliggende instanser eller andre organer/organisasjoner som ikke står på listen, men som vil kunne ha synspunkter på forhold som behandles i utredningen.

Utredningen kan lastes ned over Internett.

Ytterligere eksemplarer av den trykte utgaven kan bestilles. Bestillinger som gjøres av statlige forvaltningsorganer skjer til Statens forvaltningstjeneste ved Informasjonsforvaltningsavdelingen på www.publikasjoner.dep.no eller e-post: publikasjonsbestilling@ft.dep.no. Bestillinger som skjer fra andre enn sentralforvaltningen skjer til Akademika. Bestilling fra Akademika kan gjøres på tlf. 22 47 89 10, e‑post: offpubl@akademika.no, eller ved å gå inn på www.akademika.no.

Fristen for å avgi høringsuttalelse settes til 1. november 2005.

Med hilsen

Eivind Dale (e.f.)
ekspedisjonssjef

Christine Hjortland
avdelingsdirektør

Høringsinstanser

Kommuner
Fylkeskommuner
Fylkesmenn
Fylkesvegsjefer
Fylkeslandbruksstyrene
Sametinget
Departementene
Interne avdelinger i Kommunal- og regionaldepartementet
Longyearbyen lokalstyre
Riksrevisjonen
Registrerte politiske partier
Riksarkivet

Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Politidirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Aetat Arbeidsdirektoratet
Skattedirektoratet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Kystdirektoratet
Fiskeridirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Riksantikvaren
Vegdirektoratet

Barneombudet
Forbrukerombudet
Likestillingsombudet
Sivilombudsmannen

Konkurransetilsynet
Statens forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn
Rikstrygdeverket
Kredittilsynet

Kommunenes sentralforbund
Statistisk sentralbyrå
Statskonsult

NTNU
Universitetet i Bergen + v/samfunnsvitenskaplig fakultet og juridisk fakultet
Universitetet i Oslo + v/samfunnsvitenskaplig fakultet og juridisk fakultet
Universitetet i Tromsø + v/samfunnsvitenskaplig fakultet og juridisk fakultet
Universitetet i Stavanger

FAFO
Norges forskningsråd
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Rokkansenteret

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Fagforbundet
Finansnæringens hovedorganisasjon
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Norsk journalistlag
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Næringslivets hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Forbrukerrådet
Kulturminnevernets fellesorganisasjon
Private barnehagers landsforbund
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Friluftsrådenes landsforbund
Norges bondelag
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norges skogeierforbund
Norges fiskarlag
Likestillingssenteret
Norges idrettsforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norsk bedriftsforbund
Norsk kommunalteknisk forening
Den norske tannlegeforening
Norsk pensjonistforbund
Norsk rådmannsforum
Kommunal landspensjonskasse
Kommunalbanken

Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske revisorforening
Juristforeningen

Kirkerådet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Mental helse Norge
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges blindeforbund
Norges døveforbund
Norges handikapforbund
Norsk pasientforening
Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjoner c/o Norges Handikapforbund

Elevorganisasjonen
Foreldreutvalget for grunnskolen
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Utdanningsgruppens hovedorganisasjon
Voksenopplæringsforbundet
Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
Kompetansesenteret for likestilling
Norsk forening for bolig- og byplanlegging
Innovasjon Norge
Offentlige familivernkontorers organisasjon
NORVAR – Norsk VA-verk forening

Til toppen