Høring-Medieeierskapsloven-utkast til forskrift om medieregioner

Kultur- og kirkedepartementet har sendt på høring et høringsnotat og utkast til forskrift om regioninndeling.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.05.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2001/04589ME/ME2LaB:elt

08.02.2005

Medieeierskapsloven – høring – utkast til forskrift om medieregioner

Kultur- og kirkedepartementet sender med dette på høring et høringsnotat og utkast til forskrift om regioninndeling. Regioninndelingen skal legges til grunn ved vurdering av regionale eierskapsbegrensninger etter § 11 i medieeierskapsloven.

Stortinget vedtok 26. november 2004 endringer i medieeierskapsloven, bl.a. en ny § 11 om regionale eierskapsbegrensninger. Bestemmelsen slår fast at betydelig eierstilling i mediemarkedet regionalt normalt anses å foreligge ved kontroll med en andel på 60 prosent eller mer av det samlede dagsopplaget av region- og lokalaviser i en medieregion. Bestemmelsen slår videre fast at medieregionene fastsettes i forskrift av Kongen i statsråd.

Med unntak av § 11 trådte lovendringene i kraft fra årsskiftet. § 11 vil bli satt i kraft samtidig med en forskrift om regioninndeling.

Høringsuttalelser sendes innen 9. mai2005 til Kultur- og kirkedepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at skriftlige merknader også sendes elektronisk til postmottak@kkd.dep.no.

Adressatene oppfordres til å forelegge utkastet for relevante instanser som ikke står på adressatlisten.

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Ellen Skjærsaker Tauland
avdelingsdirektør

Finansdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Moderniseringsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Medietilsynet

Konkurransetilsynet

Mediebedriftenes landsforening

Landslaget for lokalaviser

Norsk presseforbund

Norsk redaktørforening

Norsk journalistlag

A-pressen ASA

Orkla Media AS

Schibsted ASA