Høring – midlertidig forskrift om prisregulering av fjernvarme

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.04.2022

Vår ref.: 22/610

Olje- og energidepartementet sender et forslag om midlertidig forskrift om prisregulering av fjernvarme til husholdninger med og uten tilknytningsplikt på høring. Hjemmel for forskriften er strømstønadsloven § 10.

Høringfristen settes til 26. april 2022.

Også andre aktører enn de som står på høringslisten kan sende inn høringsuttalelser.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Der kan høringsinstansene registrere

seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn

høringssvar uten å registrere seg, og høringsuttalelser sendes da til postmottak@oed.dep.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til Alexander Sæthern (alexander.sathern@oed.dep.no, 22 24 62 96) eller Simen Sundsbø (simen.sundsbo@oed.dep.no, 22 24 63 84).

Med hilsen

Olav Boge (e.f.)

avdelingsdirektør                                                 Alexander Sæthern

                                                                                førstekonsulent

Samtlige departementer

Samtlige statsforvaltere

Samtlige fylkeskommuner

Sametinget

Distrikts Energi

Energi Norge

Forbrukerrådet

Huseiernes Landsforbund

Industri Energi

Landbruksdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge

Leieboerforeningen

Nobio

Norges Bondelag

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk Fjernvarme

Norske Boligbyggelag

Norsk Industri

Novap

Næringslivets Hovedorganisasjon NHO

OBOS

Samfunnsbedriftene

Virke