Høring om prisregulering av fjernvarme

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Olje- og energidepartementet sender i dag på høring forslag til midlertidig forskrift om prisregulering av fjernvarme. Forskriften klargjør virkeområdet for prisreguleringen av fjernvarme under strømstønadsloven.

I energiloven står det at prisen for fjernvarme ikke skal overstige prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde. Da strømstønadsloven ble vedtatt i fjor ble det slått fast at maksprisen på fjernvarme til husholdninger reduseres tilsvarende strømstønaden.

Det har vært usikkerhet knyttet til om prisreguleringen etter energiloven kun gjelder kunder med tilknytningsplikt eller om alle fjernvarmekunder av anlegg med konsesjon er omfattet. Denne usikkerheten skyldes at det bare er kunder i fjernvarmeanlegg med tilknytningsplikt etter plan- og bygningsloven som har rett til å klage på fjernvarmeprisen til NVE. Hensikten med forskriften som nå sendes på høring er å klargjøre hvem som omfattes av prisreguleringen etter strømstønadsloven og energiloven.

Det er vanskelig for fjernvarmeselskapene å skille mellom hvilke kunder som er pålagt tilknytningsplikt eller ikke. Derfor behandles som regel alle husholdningskunder likt innenfor et konsesjonsområde. Departementet legger derfor til grunn at konsekvensene av å presisere at prisreguleringen også gjelder kunder uten tilknytningsplikt, er begrensede. Det er likevel viktig å klargjøre omfanget av prisreguleringen, særlig når strømstønadsloven nå forlenges.

Departementet har også vurdert å utvide prisreguleringens virkeområde til å omfatte anlegg uten konsesjon, ofte omtalt som nærvarme, men konkludert med at dette vil være et for stort inngrep med usikre konsekvenser.

Les mer om høringen her.