Olje- og energidepartementet fastsetter midlertidig forskrift om prisregulering av fjernvarme

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Den midlertidige forskriften klargjør at prisreguleringen av fjernvarme etter strømstønadsloven gjelder alle husholdningskunder i fjernvarmeanlegg med konsesjon, også husholdninger uten tilknytningsplikt

I energiloven står det at prisen for fjernvarme ikke skal overstige prisen for elektrisk oppvarming i forsyningsområdet. Da strømstønadsloven ble vedtatt i fjor ble det derfor slått fast at maksprisen på fjernvarme til husholdninger reduseres tilsvarende strømstønaden.

Det har vært usikkerhet knyttet til om prisreguleringen etter energiloven kun gjelder kunder med tilknytningsplikt eller om alle fjernvarmekunder i anlegg med konsesjon er omfattet. Denne usikkerheten skyldes at det bare er fjernvarmekunder med tilknytningsplikt etter plan- og bygningsloven som har rett til å klage på fjernvarmeprisen til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Hensikten med forskriften som nå vedtas er å klargjøre hvem som omfattes av prisreguleringen etter strømstønadsloven og energiloven.

Det er vanskelig for fjernvarmeselskapene å skille mellom hvilke kunder som er pålagt tilknytningsplikt og ikke. Derfor behandles som regel alle husholdningskunder likt innenfor et konsesjonsområde. Departementet legger derfor til grunn at konsekvensene av å presisere at prisreguleringen også gjelder kunder uten tilknytningsplikt, er begrensede. Det er likevel viktig å klargjøre omfanget av prisreguleringen, særlig når strømstønadsloven forlenges.

Departementet har også vurdert å utvide prisreguleringens virkeområde til å omfatte anlegg uten konsesjon, ofte omtalt som nærvarme, men konkludert med at dette vil være et for stort inngrep med usikre konsekvenser.