Høring - Mulighetsstudien

Vurdering av nasjonale og regionale øvings- og kompetansesentre for økt samvirke blant beredskapsaktørene

Høring om vurdering av nasjonale og regionale øvings- og kompetansesentre.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.11.2015

Vår ref.: 15/5669

(NB: Merk at vår referanse er endret fra 15/2144 til 15/5669 etter at
høringsbrevet ble utsendt.)

Studien er utarbeidet av en tverrsektoriell arbeidsgruppe på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Arbeidsgruppen har vært ledet av direktør for Norges Brannskole og DSB har ivaretatt rollen som sekretariat for arbeidsgruppen. 

DSB oversendte arbeidsgruppens rapport til JD i februar i år. Studien gir en vurdering av nasjonale og regionale øvings- og kompetansesentre for økt samvirke blant beredskapsaktørene. Formålet med studien var å kartlegge status og fremtidige behov for felles øvinger og kompetanse blant beredskapsaktørene, inkludert om det skal opprettes ett eller flere sentre for dette formålet. 

Mandatutforming og sammensetning av arbeidsgruppen ble gjort i samråd med Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. 

Nærmere om mandatet

Regjeringen legger i Politisk plattform vekt på at de fire grunnleggende prinsippene for beredskapsarbeidet skal videreføres: Ansvar, nærhet, likhet og samvirke. Det er derfor en målsetting å videreutvikle samvirket mellom nødetatene. Ved håndtering av store hendelser, enten det er klimarelaterte hendelser eller terrorrelaterte hendelser, er det viktig at det er et helhetlig samarbeid og samvirke mellom nødetatene. Sivilforsvaret, de frivillige og Forsvaret har også en sentral rolle i dette samvirket. God rolleforståelse og felles øvelser er sentralt for at samvirket kan foregå effektivt og bidra til å begrense tap og lidelse for de som rammes. 

Det er i dag virksomhet ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter på Starum, Norges Brannskole ved Tjeldsund, Justissektorens kurs- og øvingssenter i Stavern og andre steder som er viktige innen opplæring og øving av beredskapsaktørene. Samtidig er det kommet innspill fra lokale hold med planer og ideer for utvikling av ny virksomhet for samtrening og kompetanseutvikling for beredskapsaktørene. På denne bakgrunn ble det utarbeidet et mandat med bl. a. følgende punkter: 

  • Mulighetsstudien skal vurdere både nasjonale og regionale behov.
  • Behovet skal vurderes i lys av eksisterende og planlagte sentre, og i lys av eksisterende nettverksorganisering mellom ulike aktører. Videre må brukere og brukernytten mv. kartlegges.
  • Dersom det konkluderes med at det er behov for nytt eller nye øvings- og kompetansesentre, må også ulike lokasjoner vurderes. Videre bør det vurderes eierskap og hvordan anlegget kan finansieres og driftes.
  • Studien skal inkludere vurdering av Forsvarets behov knyttet til øvings- og kompetansesenter for å ivareta sivilt-militært samarbeid rettet mot å yte bistand til sivile beredskapsaktører, men ikke Forsvarets behov for slikt senter relatert til ivaretakelse av sine primæroppgaver. 

Mandatet er gjengitt i sin helhet i vedlegg 1 i rapporten. 

Arbeidsgruppens anbefalinger

Arbeidsgruppen anbefaler følgende hovedtiltak (kap. 8.1 i rapporten): 

  • Formalisering og forankring av overordnet ansvar for samvirke (hos JD) 
  • Etablering av et nasjonalt tverrfaglig kompetansesenter for samvirke (ved utvikling av Politihøgskolen med bistand fra andre aktuelle kompetansemiljøer) 
  • Etablering av to regionale øvings- og kompetansesentre for samvirke (med basis i de eksisterende statlige kompetansesentrene – Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter på Starum og Norges brannskole i Fjelldal) 
  • Bedre og systematisk utnyttelse av eksisterende lokale øvingssentre 
  • Styrking av Hovedredningssentralens tilsyn og veiledning av de lokale redningssentralene

Når det gjelder lokalt nivå har arbeidsgruppen ikke gitt en konkret vurdering av de respektive (initiativene til) øvings- og kompetansesentre utover å konstatere at det vil være behov for mange lokale øvingssentre og at disse bør være forankret, eiet, finansiert og styrt lokalt. Det er gitt en fylkesvis oversikt over eksisterende og potensielle kompetanse- og øvingssentre i vedlegg 4 i rapporten. 

Nærmere om høringen og veien videre

I lys av at Mulighetsstudien ikke inneholder mange alternative løsninger for hvordan man kan imøtekomme fremtidige behov for felles øvinger og kompetanse blant beredskapsaktørene, anmoder vi høringsinstansene om å vurdere arbeidsgruppens anbefalinger i en bredere sammenheng. Det vil følgelig være ønskelig med supplerende innspill til alternative løsninger.    

Høringen formidles bredt, inkludert til alle landets kommuner basert på deres ansvar for henholdsvis primærhelsetjenesten og legevaktsystemet og brann- og redningsvesenet.  Det anmodes om at mottakerne av denne høringen gjør den kjent for relevante aktører som ikke står på høringslisten. 

I etterkant av høringen tar departementet sikte på å etablere en bredt sammensatt arbeidsgruppe som vil få i oppgave å vurdere høringsinnspillene. Vi anmoder derfor også høringsinstansene om å gi innspill til aktuelle deltakere til en slik arbeidsgruppe. 

Vi ber om høringsinstansenes merknader og innspill innen 30.11.2015. 

Les og svar på høringen her: regjeringen.no/id2429714 

Høringen er åpen og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. 

Med vennlig hilsen
Per Olaf Torkildsen
avdelingsdirektør

Mette Sylvelin Seyersted
seniorrådgiver

 

Høringsliste - Mulighetsstudien

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Sysselmannen på Svalbard

Landets kommuner

Ambulansepersonellets Yrkesorganisasjon (AMPY)

Avinor

Branntjenestens yrkesorganisasjon

Direktoratet for nødkommunikasjon

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Eggemoen Aviation & Technology Park

Fagforbundet

Forsvaret v/Forsvarsstaben

Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)

Haslemoen øvings- og kompetansesenter

Helsedirektoratet

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Hovedredningssentralen Nord-Norge

Hovedredningssentralen Sør-Norge

IF Sikkerhetssenter

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kystverket

Luftambulansetjenesten

Luftfartstilsynet

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KOKOM)

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

NHO

Norges brannskole

Norges Maritime Utdanningssenter AS

Norsk brannbefals landsforbund

Norsk Luftambulanse AS

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)

Politidirektoratet

Politihøgskolen

Porsanger/Ressurs- og kompetansesenter for sikkerhet og beredskap i nordområdene

Rygge beredskapssenter

Redningsselskapet

Sjøfartsdirektoratet

Sivilforsvaret

Statens strålevern

Torpomoen rednings- og øvingspark

Yrkesorganisasjonenes fellesforbund

110-forum v/ Trond Brenden

Til toppen