Høring NOU 2012:8 Ny utdanning for nye utfordringer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.06.2012

Vår ref.: 201202019- RBA K /VN/AHO

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2012: 8 Ny utdanning for nye utfordringer. Utredningen ble lagt frem 28. februar 2012. Utvalget ble oppnevnt ved kgl.res. 17. desember 2010 og fikk i mandat å utrede det samlede kompetansebehovet i brannvesenet.

Hovedformålet med utvalgets arbeid var å få en vurdering av det samlede utdanningsbehovet i brannvesenet, samt forslag til mulige utdanningsmodeller for brannvesenet som ivaretar utdanningsbehovet for hel- og deltidsbrannpersonell.

Brann- og redningstjenestens kompetanseutfordringer har endret seg mye de siste 10–15 årene. Med bakgrunn i erfaringer fra større hendelser de senere årene, både nasjonalt og internasjonalt, ønsket vi å vurdere en mer helhetlig tilnærming til den framtidige kompetansen i brannvesenet.

Ifølge utvalget er dagens kompetanse ikke tilstrekkelig til å kunne ivareta brannvesenets fremtidige oppgaver og utfordringer. Innholdet i dagens utdanning er i hovedsak begrenset til brannvesenets primæroppgaver, samtidig som utdanningslengden er for kort for å ivareta tilstrekkelig fagkompetanse som utvalget mener er nødvendig i fremtiden. Utvalget argumenterer for at brannvesenene i fremtiden bør kunne ivareta og håndtere en utvidet og mer sentral rolle i beredskap og forebyggende arbeid i kommunene. Utvalget mener derfor at rollen og kompetansen til brannvesenet bør være mer omfattende og bredere enn det dagens utdanning gir anledning til. En bredere utdanning vil gjøre det mulig for en person å jobbe med faglige oppgaver knyttet til samfunnssikkerhet og beredskapsplanlegging i en mindre kommune, og samtidig være deltidskonstabel.

Utvalget mener at fremtidens brannvesen i så stor grad som mulig bør gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Utdanningen bør derfor bidra til å favne et bredere rekrutteringsgrunnlag til brannvesenet, samtidig som den skal være en utdanning de beste kandidatene synes er attraktiv og søker seg til.

Utvalgets utredning er tilgjengelig på Justis- og beredskapsdepartementets hjemmesider under høringer: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer.html?id=1922

En liste over høringsinstansene følger vedlagt. JD ber adressatene forelegge utredningen for berørte underliggende organer, foreninger eller organisasjoner på eget område dersom disse ikke er oppført på listen. Departementet ønsker også å bli gjort oppmerksom på eventuelle andre aktører som bør gis anledning til å uttale seg om utredningen.

Høringsfrist er 20. juni 2012.

Høringssvarene sendes fortrinnsvis på e-post til postmottak@jd.dep.no, eventuelt som vanlig post til Justis- og beredskapsdepartementet, Rednings- og beredskapsavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Med hilsen

Ole Hafnor
avdelingsdirektør

Vigdis Nilsen
seniorrådgiver

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Helsedirektoratet

Helsetilsynet

Klima- og forurensningsdirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Politidirektoratet

Riksantikvaren

Utlendingsdirektoratet

Fylkesmennene

Kommunene

 

Akademikerne

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Boligprodusentenes Forening

Byggenæringens Landsforening

Den norske legeforening

Delta

DLE Ringen

Energi Norge

EL & IT Forbundet

Elsikkerhetsforbundet

Fagforbundet

Feiermesternes Landsforening

Fellesorganisasjonen (FO)

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Folkehelseinstituttet

Huseiernes Landsforbund

Gjensidige Forsikring

If Skadeforsikring

Innovasjon Norge

Kommunal Landspensjonskasse

KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landets høyskoler

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Nasjonalforeningen for folkehelsen

NELFO – Foreningen for EL og IT Bedriftene

Næringslivets Hovedorganisasjon

Norges Forskningsråd

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsk Brannbefals Landsforbund

Norsk brannvernforening

Norsk Energigassforening

Norske boligbyggelag

NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Røde Kors

SAFO – Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner

SINTEF NBL

Skadeforebyggende forum

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Teknologirådet

Transportøkonomisk institutt

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)