Høring - NOU 2022: 15 Utleverings- og arrestordreloven

Utleverings- og arrestordreutvalget ble oppnevnt 13. november 2020 for å gjennomgå gjeldende regelverk om utlevering og overlevering av lovbrytere, samt utarbeide forslag til nye bestemmelser. Utvalget avga sin utredning 28. oktober 2022. I utredningen foreslår utvalget én lov om utlevering og overlevering av lovbrytere til og fra Norge (utleverings- og arrestordreloven). Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette utredningen på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 22.03.2023

Vår ref.: 22/5869

Høring - NOU 2022: 15 Utleverings- og arrestordreloven      

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring Utleverings- og arrestordreutvalgets utredning NOU 2022: 15 Utleverings- og arrestordreloven.

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 13. november 2020 Utleverings- og arrestordreutvalget for å gjennomgå regelverket om utlevering av lovbrytere og overlevering på grunnlag av arrestordre, og utarbeide forslag til nye bestemmelser. Utredningen ble avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 28. oktober 2020. Utredningen gjennomgår internrettslige og folkerettslige regler om utlevering og overlevering, samt relevant rettspraksis fra blant annet EU-domstolen og Den europeiske menneskerettsdomstol. Det foreslås én lov om utlevering og overlevering til og fra Norge (utleverings- og arrestordreloven).

Departementet ber om at adressatene forelegger høringsbrevet og utredningen for berørte underliggende etater og organer, samt organisasjoner og foreninger innen eget ansvarsområde som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsfristen er 22. mars 2023.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Ellen-Sofie Terland
avdelingsdirektør

Silje Holten
seniorrådgiver

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatembetene

Politidirektoratet
Politidistriktene
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)
Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og
    miljøkriminalitet (ØKOKRIM)
Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen
   alvorlig kriminalitet (NAST)
Spesialenheten for politisaker

Sametinget

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Regjeringsadvokaten
Sivilombudet
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)

Advokatforeningen
Akademikerne
Amnesty International Norge
Den norske Dommerforening
Den norske Helsingforskomité
Forsvarergruppen av 1977
Human Rights Houses
Juristforbundet
KROM – norsk forening for kriminalreform
Landorganisasjonen i Norge
NGO-forum for menneskerettigheter
Næringslivets hovedorganisasjon
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
Rettspolitisk forening
Statsadvokatenes forening
Straffedes organisasjon i Norge

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Politihøgskolen