Høring - Ny barnelov - Likestilt foreldreskap og felles omsorg for barn etter samlivsbrudd

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i barneloven mv. som gjelder likestilt foreldreskap og felles omsorg for barn etter samlivsbrudd.

Status: På høring

Høringsfrist: 08.09.2024

Vår ref.: 24/2344

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i barneloven mv. som gjelder likestilt foreldreskap og felles omsorg for barn etter samlivsbrudd.

Forslagene er en del av regjeringens oppfølging av NOU 2020: 14 Ny barnelov – Til barnets beste, og punktet i Hurdalsplattformen om at regjeringen vil «[s]ørgje for at likestilt foreldreskap blir understøtta i ny barnelov, og vurdere å gjere delt bustad til barnelovas hovudregel».

Høringsnotatet har som overordnet formål å styrke ivaretakelsen av barnets beste ved å legge til rette for likestilt foreldreskap. Departementet foreslår at foreldre som utgangspunkt skal ha samme beslutningsmyndighet over barnet etter et samlivsbrudd. Med dette vil loven bedre legge til rette for at likestilte foreldreskap kan videreføres etter brudd. Forslaget innebærer at delt bosted blir lovens hovedregel for det som gjelder bostedsmyndigheten, forslagsvis kalt «foreldrefullmakt». Foreldre må fremdeles avtale hvor mye barnet skal bo hos eller tilbringe tid med hver av dem, og det foreslås ikke noen hovedregel om dette. Departementet foreslår videre en bestemmelse om at foreldre forventes å samarbeide om å ivareta barnets helse, livskvalitet og utvikling.

Departementet foreslår også enkelte tiltak for å motvirke samværshindring. Det kan være ulike og ofte sammensatte grunner til at samvær mellom barn og foreldre reduseres helt eller delvis uten etter avtale eller dom. Departementet foreslår at det innføres en plikt for retten til å treffe midlertidig avgjørelse i saker som gjelder samværshindring. Departementet understreker at reguleringer i seg selv ikke kan hindre at samværshindring oppstår, eller i seg selv løse slike situasjoner. Det er derfor avgjørende å forebygge samværshindring. Når konflikten har eskalert og kontakten er brutt, er skaden skjedd, og det kan være vanskelig å løse opp i dette på en varig og god måte. Forslagene i dette høringsnotatet må derfor ses i sammenheng med hverandre.

Departementet viderefører lovbestemt mekling, men presiserer i loven at det er to underkategorier av mekling kalt familieveiledning og foreldretvistmekling, henholdsvis for tilfeller der foreldre til barn under 16 år går fra hverandre («bruddmeklinger») og tilfeller der foreldre vil gå til domstolen med en foreldretvistsak. Formålet med meklingen skal være å gi foreldre informasjon og et grunnlag for videre samarbeid, og sette dem i stand til å lage avtaler som ivaretar helsen, livskvaliteten og utviklingen til barnet.

Høringsnotatet er tilgjengelig på regjeringen.no. Høringsfristen er 8. september 2024. Fristen er dermed noe kortere enn normalt, som er tre måneder. Dette er av hensyn til videre fremdrift. Av samme grunn kan høringssvar som kommer inn etter fristen ikke garanteres tatt med i det videre arbeidet med saken.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt på departementets nettside på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» (grønn knapp) lenger ned på siden. Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Vi ber om at dere i høringssvaret viser tydelig til hvilke punkter/forslag i høringsnotatet innspillene gjelder.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.

Alle kan gi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen 

Trude Elisabeth Sveen (e.f.)

avdelingsdirektør

 

Margrethe Hannevik Harestad

fagrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 

Agder lagmannsrett

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Alstahaug kommune

Alta kommune

Alternativ til vold

Alvdal kommune

Alver kommune

Amnesty International Norge

Andøy kommune

Antirasistisk senter

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Aremark kommune

Arendal kommune

Asker kommune

Askvoll kommune

Askøy kommune

Aukra kommune

Aure kommune

Aurland kommune

Aurskog Høland kommune

Austevoll kommune

Austrheim kommune

Averøy kommune

Balsfjord kommune

Bamble kommune

Bardu kommune

Barn av rusmisbrukere - BAR

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Barne- ungdoms- og familieetaten - Region Midt-Norge

Barne- ungdoms- og familieetaten - Region Nord

Barne- ungdoms- og familieetaten - Region Sør

Barne- ungdoms- og familieetaten - Region Vest

Barne- ungdoms- og familieetaten - Region Øst

Barneombudet

Barnesakkyndig kommisjon

BarneVakten

Barns rett til besteforeldre

Beiarn kommune

Bergen kommune

Berlevåg kommune

Bindal kommune

Bioteknologirådet

Birkenes kommune

Bjerkreim kommune

Bjugn kommune

Bjørnafjorden kommune

Bodø kommune

Bodø kommune

Bokn kommune

Borgarting lagmannsrett

Bremanger kommune

Brønnøy kommune

Bygland kommune

Bykle kommune

Bærum kommune

Bø kommune

Bømlo kommune

Båtsfjord kommune

Childwatch International

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske kirke

Den Norske Legeforening

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Domstoladministrasjonen

Dovre kommune

Drammen kommune

Drangedal kommune

Dyrøy kommune

Dønna kommune

Eidfjord kommune

Eidsivating lagmannsrett

Eidskog kommune

Eidsvoll kommune

Eigersund kommune

Elverum kommune

Enebakk kommune

Energidepartementet

Engerdal kommune

Etne kommune

Etnedal kommune

Evenes kommune

Evje og Hornnes kommune

Fafo - Institutt for arbeidslivs- og velferdsforsk

Fagforbundet

Farsund kommune

Fauske kommune

Fedje kommune

Fellesorganisasjonen

Finansdepartementet

Fitjar kommune

Fjaler kommune

Fjord kommune

Flakstad kommune

Flatanger kommune

Flekkefjord kommune

Flesberg kommune

Flå kommune

Fokus På Barnevernet

Folkehelseinstituttet

Folldal kommune

Forandringsfabrikken kunnskapssenter

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreningen 2 Foreldre

Forsvarsdepartementet

Forum for barnekonvensjonen

Forum for menn og omsorg - FMO

Fredrikstad kommune

Frelsesarmeens barne- og familievern

FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Frogn kommune

Froland kommune

Frosta kommune

Frostating lagmannsrett

Frøya kommune

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fyresdal kommune

Færder kommune

Gamvik kommune

Gatejuristen

Gausdal kommune

Gildeskål kommune

Giske kommune

Gjemnes kommune

Gjerdrum kommune

Gjerstad kommune

Gjesdal kommune

Gjøvik kommune

Gloppen kommune

Gol kommune

Gran kommune

Grane kommune

Gratangen kommune

Grimstad kommune

Grong kommune

Grue kommune

Gulating lagmannsrett

Gulen kommune

Hadsel kommune

Halden kommune

Hamar kommune

Hamarøy kommune

Hammerfest kommune

Handikappede Barns Foreldreforening

Haram kommune

Hareid kommune

Harstad kommune

Hasvik Kommune

Hattfjelldal Kommune

Haugesund kommune

Heim kommune

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helsedirektoratet

Hemnes kommune

Hemsedal kommune

Herøy kommune

Herøy kommune

Hitra kommune

Hjartdal Kommune

Hjelmeland kommune

Hol kommune

Hole kommune

Holmestrand kommune

Holtålen kommune

Horten kommune

Hovedorganisasjonen Virke

Human-Etisk Forbund

Hurdal kommune

Hustadvika kommune

Hvaler kommune

Hyllestad kommune

Hægebostad kommune

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskulen på Vestlandet

Høyanger kommune

Høyesteretts kontor

Høylandet kommune

Høyskolen Diakonova

Hå kommune

Hålogaland lagmannsrett

Ibestad kommune

Inderøy kommune

Indre Fosen kommune

Indre Østfold kommune

Innvandrernes landsorganisasjon

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Iveland kommune

Jevnaker kommune

Juridisk rådgivning for kvinner

Jussbuss - Juss-studentenes rettsinformasjon

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

Karasjok kommune

Karlsøy kommune

Karmøy kommune

Kautokeino kommune

Kinn kommune

Kirkens bymisjon - Oslo

Klepp kommune

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Kongsberg kommune

Kongsvinger kommune

Kragerø kommune

Kriminalomsorgsdirektoratet

Krisesentersekretariatet

Kristiansand kommune

Kristiansund kommune

Krødsherad kommune

Kultur- og likestillingsdepartementet

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Kunnskapsdepartementet

Kvam herad

Kvinesdal kommune

Kvinneaktivistene

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Kvinnherad kommune

Kviteseid kommune

Kvitsøy kommune

Kvæfjord kommune

Kvænangen kommune

Kåfjord kommune

Landbruks- og matdepartementet

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsgruppen av helsesøstre

Landsorganisasjonen for romanifolket

Landsorganisasjonen i Norge

Larvik kommune

Lavangen kommune

Lebesby kommune

Leirfjord kommune

Leka kommune

Lesja kommune

Levanger kommune

Lier kommune

Lierne kommune

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

Lillehammer kommune

Lillesand kommune

Lillestrøm kommune

Integrering, Mangfold) LIM (Likestilling

Lindesnes kommune

LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Lom kommune

Longyearbyen lokalstyre

Loppa kommune

Lund kommune

Lunner kommune

Lurøy kommune

Luster kommune

Lyngdal kommune

Lyngen kommune

Lærdal kommune

Lødingen kommune

Lørenskog kommune

Løten kommune

Malvik kommune

Mannsforum

Marker kommune

Masfjorden kommune

Melhus kommune

Meløy kommune

Mental helse

Meråker kommune

Midtre Gauldal kommune

Midt-Telemark kommune

MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Modalen kommune

Modum kommune

Molde kommune

Moskenes kommune

Moss kommune

Målselv kommune

Måsøy kommune

Namsos kommune

Namsskogan kommune

Nannestad kommune

Narvik kommune

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Nes kommune

Nesbyen kommune

Nesna kommune

Nesodden kommune

Nesseby kommune

Nissedal kommune

Nittedal kommune

Nome kommune

Nord universitet

Nord universitet

Nord-Aurdal kommune

Nord-Fron kommune

Nordkapp kommune

Nordlandsforskning

Nord-Odal kommune

Nordre Follo kommune

Nordre Land kommune

Nordreisa kommune

Nore og Uvdal kommune

Noregs Mållag

Norges Døveforbund

Norges Handikapforbund

Norges institusjon for menneskerettigheter

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norges Røde Kors Ungdom

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk barnevernlederorganisasjon

Norsk barnevernsamband

Norsk Forbund for utviklingshemmede

Norsk fosterhjemsforening

Norsk Innvandrerforum

Norsk kvinnesaksforening

Norsk Måldyrkingslag

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Psykologforening

Norsk Redaktørforening

Norsk Senter for Barneforskning

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag

Notodden kommune

NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Nærøysund kommune

Oppdal kommune

Organisasjonen for barnevernsforeldre

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Orkland kommune

Os kommune

Osen kommune

Oslo kommune

Oslo krisesenter

Oslo tingrett

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF

OsloMet - storbyuniversitetet

Osterøy kommune

Overhalla kommune

Politidirektoratet

Porsanger kommune

Porsgrunn kommune

Press - Redd Barna Ungdom

Private barnehagers landsforbund

Rakkestad kommune

Rana kommune

Randaberg kommune

Rauma kommune

Redd Barna

Reform - Ressurssenter for menn

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Midt-Norge

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Nord

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Vest

traumatisk stress og selvmordsforebygging - Nord Regionalt ressurssenter om vold

Regjeringsadvokaten

Rendalen kommune

Rennebu kommune

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Rindal kommune

Ringebu kommune

Ringerike kommune

Ringsaker kommune

Risør kommune

Rollag kommune

Rælingen kommune

Rødøy kommune

Røros kommune

Røst kommune

Røyrvik kommune

Råde kommune

Rådet for psykisk helse

Salangen kommune

Saltdal kommune

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Sámi allaskuvla

Samnanger kommune

Sande kommune

Sandefjord kommune

Sandnes kommune

Sarpsborg kommune

Sauda kommune

Sel kommune

Selbu kommune

Seljord kommune

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Senja kommune

Sentralenheten for Barneverns- og helsenemnda

Sex og samfunn - Senter for ung seksualitet

Sigdal kommune

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Siljan kommune

SINTEF - Teknologi og samfunn

Sirdal kommune

Sivilombudet

Skattedirektoratet

Skaun kommune

Skien kommune

Skiptvet kommune

Skjervøy kommune

Skjåk kommune

Smøla kommune

Snåsa kommune

Sogndal kommune

Sokndal kommune

Sola kommune

Solund kommune

Sortland kommune

Språkrådet

Stad kommune

Stange kommune

Statens barnehus Oslo

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Statped - Statlig spesialpedagogisk tjeneste

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Statsforvaltaren i Rogaland

Statsforvaltaren i Vestland

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Stavanger kommune

Steigen kommune

Steinkjer kommune

Stiftelsen Amathea - Veiledningstjeneste for gravide

Stiftelsen barnas rettigheter

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep

Stiftelsen Kirkens familievern

Stiftelsen Kirkens familievern

Stiftelsen MorFarBarn

Stiftelsen Pilar: Kompetansetjenesten for psykisk helse og barnevern

Stiftelsen Rettferd

Stine Sofies Stiftelse

Stjørdal kommune

Stord kommune

Stor-Elvdal kommune

Storfjord kommune

Strand kommune

Stranda kommune

Stryn kommune

Sula kommune

Suldal kommune

Sunndal kommune

Sunnfjord kommune

Surnadal kommune

Sveio kommune

Sykkylven kommune

Sysselmesteren på Svalbard

Sømna kommune

Søndre Land kommune

Sør-Aurdal kommune

Sørfold kommune

Sør-Fron kommune

Sør-Odal kommune

Sørreisa kommune

Sør-Varanger kommune

Tana kommune

Time kommune

Tingvoll kommune

Tinn kommune

Tjeldsund kommune

Tokke kommune

Tolga kommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune

Trysil kommune

Træna kommune

Tvedestrand kommune

Tydal kommune

Tynset kommune

Tysnes kommune

Tysvær kommune

Tønsberg kommune

Ullensaker kommune

Ullensvang kommune

Uloba - Independent Living Norge

Ulstein kommune

Ulvik herad

Ung rettshjelp

Unge funksjonshemmede

UNICEF Norge

UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utenriksdepartementet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Utsira kommune

Vadsø kommune

Vaksdal Kommune

Valle kommune

Vang kommune

Vanylven kommune

Vardø kommune

Vefsn kommune

Vega kommune

Vegårshei kommune

Velferdsalliansen EAPN Norway

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Vennesla kommune

Verdal kommune

Verdialliansen

Vestby kommune

Vestnes kommune

Vestre Slidre kommune

Vestre Toten kommune

Vestvågøy kommune

Vevelstad kommune

VID vitenskapelige høgskole

Vik kommune

Vindafjord kommune

Vinje kommune

Voksne for barn

Volda kommune

Voss kommune

Værøy kommune

Vågan kommune

Vågå kommune

Våler kommune

Våler kommune

Women's human rights campaign norge

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Øksnes kommune

Ørland kommune

Ørsta kommune

Østre Toten kommune

Øvre Eiker kommune

Øyer kommune

Øygarden kommune

Øystre Slidre kommune

Åfjord kommune

Ål kommune

Ålesund kommune

Åmli kommune

Åmot kommune

Årdal kommune

Ås kommune

Åseral kommune

Åsnes kommune