Høring - Forslag om endring i lov og forskrift om bostøtte - nytt inntektsgrunnlag for bostøtte

Høringen gjelder forslag om å endre lov og forskrift om bostøtte. Forslaget innebærer at bostøtten å langt det er mulig beregnes ut fra inntekten i den måneden det søkes bostøtte for. Departementet foreslår også å endre etterkontrollen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.11.2016

Vår ref.: 15/4393

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov om bostøtte og endringer i forskrift om bostøtte på alminnelig høring. Høringsdokumentene er også tilgjengelige på regjeringen.no.

Høringsnotatet gjelder forslag om å endre forskrift om bostøtte slik at bostøtten så langt det er mulig beregnes ut fra inntekten i den måneden det søkes bostøtte for. Lønn, pensjon, trygd og andre ytelser innrapporteres hver måned gjennom a-ordningen. Forslaget går ut på at bostøtten skal beregnes ut fra disse inntektsopplysningene, kombinert med informasjon om andre typer inntekter fra andre kilder. Endringen vil gjøre at bostøtten tilpasses bedre til mottakerens aktuelle situasjon.

Departementet foreslår også at etterkontrollen endres. Bostøtten skal i første omgang utbetales etter en foreløpig beregning. Inntekter som ikke finnes i a-ordningen, må anslås. Dersom faktagrunnlaget senere endres vesentlig, enten fordi det har vært feil i registrene og disse blir rettet opp, eller fordi likningen viser at anslag på andre inntekter har vært feil, skal bostøtten beregnes på nytt. Slik ny beregning kan både lede til etterbetaling og til krav om tilbakebetaling.

Husbanken har hjemmel i bostøtteloven for å kreve tilbake for mye utbetalt støtte. Bestemmelsen er tilpasset dagens praksis, og innebærer at bostøtte kan kreves tilbake dersom inntekten overstiger en grense angitt i forskriften. Forskriften sier i dag at inntekten skal overstige øvre inntektsgrense for utbetaling med 50 000 kroner. Dette hindrer krav om tilbakebetaling mot mottakere med inntekt som avviker moderat fra siste likning, og bidrar til å begrense hvor mange saker som må følges opp.

Med det nye inntektsbegrepet vil saksmengden til oppfølging i utgangspunktet være vesentlig mindre. Dette gjør at det blir aktuelt å kunne korrigere feilutbetalinger også i saker der inntektsdifferansen er moderat. Ut fra dette foreslår departementet at etterkontrollregelen i bostøtteloven endres, til å gi Husbanken en generell hjemmel til å kreve tilbake for mye utbetalt bostøtte.

Departementet tar sikte på at forskriftsendringene kan tre i kraft fra kommende årsskifte, og at tilpasningen i lov om bostøtte kan fremmes for Stortinget tidlig i 2017.

Høringsnotatet med forslag til lovendring er sendt høringsinstansene.

Høringsuttalelser skal avgis elektronisk, under "Send inn høringssvar" på saken her på regjeringen.no. Høringssvar-lenken ligger nederst på nettsiden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova, og blir publisert på regjeringen.no.

Vi ber om at eventuelle merknader sendes inn elektronisk innen 25. november 2016.

Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Steinar Østerby på steinar.osterby@kmd.dep.no, eller telefon 22 24 71 63.

 

Med hilsen                                                                      

Harald Assev (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Steinar Østerby

                                                                                          seniorrådgiver

 

Alle departementene

Fylkesmennene

Alle kommuner

 

Husbanken

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Den norske advokatforening

Ensliges Landsforbund

Frelsesarmeen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Helsedirektoratet

Huseiernes Landsforbund

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

JURK

Juss-Buss

Juss-Hjelpa i Nord-Norge

Jussformidlingen i Bergen

Kirkens Bymisjon

Kirkens Sosialtjeneste

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Leieboerforeningen i Oslo

Leieboerforeningen Bergen

Norges Huseierforbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Norske Sanitetskvinners Landsforbund

ridderne.no

Røde Kors

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Oslo Kommunale Leieboerorganisasjon

Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon

Kommunale boligadministrasjoners landsråd (KBL)

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Norsk senter for menneskerettigheter

Uføres Landsorganisasjon

Til toppen