Høring - Offentlig høring av NOU 2006:18 ”Et klimavennlig Norge.”

Miljøvernministeren inviterer til en offentlig høring av Lavutslippsutvalgets innstilling, "Et klimavennlig Norge". Innspillene vil være relevante i forhold til arbeidet med sektorvise klimahandlingsplaner og for den generelle klimapolitikken fremover.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.02.2007

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200501786

28.11.06

Offentlig høring av NOU 2006:18 ”Et klimavennlig Norge.”

Miljøverndepartementet viser til Lavutslippsutvalgets innstilling i NOU 2006:18 ”Et klimavennlig Norge” som ble overlevert til departementet 4. oktober 2006. Utvalget har utredet hvordan de nasjonale utslippene av klimagasser kan reduseres med 50-80 prosent innen 2050. Innstillingen kan finnes på www.lavutslipp.no eller www.md.dep.no.

Miljøverndepartementet inviterer med dette til en offentlig høring av Lavutslippsutvalgets innstilling. Høringskommentarene vil både ha relevans for arbeidet med meldingen om sektorvise klimahandlingsplaner som planlegges lagt frem i 2007, og for en eventuell utarbeidelse av et langsiktig (generasjons-)mål for klimagassutslipp samt den generelle klimapolitikken fremover. Miljøverndepartementet ber om høringsuttalelser innen 27. februar 2007. Postadressen er: Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo. Høringsinstansene bes, dersom det er mulig, å sende høringsuttalelsen også i kopi som vedlegg til en e-post til Miljøverndepartementet. Adressen er: postmottak@md.dep.no. Vi ber om at adressatene etter behov forelegger utredningen for underliggende instanser som ikke står på høringslisten. Høringen er åpen også for andre enn dem som står på høringslisten.

Med hilsen

Anne Beate Tangen (e.f.)
avdelingsdirektør

Dag Svarstad
førstekonsulent

Akademikerne

Avfall Norge

Avinor

Bioforsk

Byggemiljø – byggenæringens miljøsekretariat

Byggenæringens landsforening

CICERO Senter for klimaforskning

Departementene

Energibedriftenes landsforening

ENOVA

Enviro Energi ASA

Fiskebåtredernes forbund

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Fiskeridirektoratet

Forsvarsbygg

Framtiden i våre hender

Fridtjof Nansens institutt

Forsvarets forskningsinstitutt

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Gassco

Greenpeace Norge

GRID Arendal

GRIP-senter

Grønn hverdag

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Havforskningsinstituttet

Husbanken

Idébanken

Innovasjon Norge

Jernbaneverket

Kirkens nødhjelp

Kommunenes sentralforbund

Kystdirektoratet

Kystfiskarlaget

Landsorganisasjonen i Norge

Logistikk- og transportindustriens landsforening

Luftfartstilsynet

Miljøstiftelsen Bellona

Møreforskning

Natur og Ungdom

NHO

Norges automobilforbund

Norges Bondelag

Norges bonde- og småbrukerlag

Norges fiskarlag

Norges forskningsråd

Norges lastebileierforbund

Norges miljøvernforbund

Norges naturvernforbund

Norges rederiforbund

Norges skogeierforbund

Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk bioenergiforening

Norsk fjernvarme

Norsk industri

Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for skog og landskap

Norsk institutt for vannforskning

Norsk petroleumsinstitutt

Norsk skogbruksforening

Norsk vindkraftforening

Næringslivets kystaksjon

Oikos

Oljedirektoratet

Oljeindustriens landsforening

ProSus

Rederienes landsforening

SIVA

Sjøfartsdirektoratet

Skogbrukets landsforening

Statens bygningstekniske etat

Statens forurensningstilsyn

Statens landbruksforvaltning

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Statsbygg

Statskog

Stiftelsen miljømerking

Sør-Norges trålerlag

Transportbedriftenes landsforening

Transportøkonomisk institutt

Universitetet for miljø og biovitenskap

WWF Norge

ZERO

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten

RAMMER

Akademikerne (pdf)

Anders Heltzen (pdf - 990 kb)

Andrew Holt (pdf)

AT Skog (pdf)

AUF - Akershus (pdf)

AUF Averøy (pdf)

AUF Kristiansand (pdf)

Bellona (pdf)

Bioforsk (pdf)

Buskerud fylkeskommune(pdf - 212 kb)

Byggenæringens miljosekretariat (hovedbrev)t (pdf) 

Byggenaeringens miljosekretariat (vedlegg) (pdf)

Byggutengrenser.no (pdf - 1 Mb)

CICERO (pdf)

Energibedriftenes Landsforening (pdf)

Enova (pdf)

Enviro energi (pdf)

Fagforbundet (pdf)

Fiskebåtredernes forbund (pdf)

For Jernbane (pdf)

Forum for utvikling og miljø (pdf - 200 kb)

Framtiden i våre hender (pdf - 350 kb)

Fylkesmannen i Hedmark (pdf - 260 kb)

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (pdf)

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Landbruksavdelingen (pdf - 230 kb)

Fylkesmannen Oppland(pdf)

Greenpeace (pdf)

Handels og servicenæringens hovedorganisasjon (pdf)

Havforsningsinstituttet (pdf - 320 kb)

Hedmark fylkeskommune (pdf - 640 kb)

Hordaland fylkeskommune (pdf)

Husbanken (pdf)

Innovasjon Norge (pdf - 220 kb)

Jernbaneverket (pdf - 220 kb)

Kirkens Nødhjelp (pdf)

Klimasamarbeidet Osloregionen (pdf - 420 kb)

KS (pdf - 570 kb))

Landsorganisasjonen i Norge (LO) (pdf - 570 kb)

Lyse Energi (pdf 230 kb) 

Meteorologisk institutt (pdf)

Møre og Romsdal fylkeskommune (pdf - 2,3 Mb)

Namdalseid kommune (pdf)

Natur og Ungdom (pdf - 540 kb)

Natur og Ungdom - Bergen studentlag (pdf)

Natur og Ungdom - Haugesund (pdf)

Natur og Ungdom - Oslo (pdf)

Natur og Ungdom - Oslo studentlag (pdf)

Natur og Ungdom - Stavanger (pdf)

Natur og Ungdom - Ås (pdf)

NHO (pdf)

NHO Luftfart (pdf)

Nordland fylkeskommune (pdf)

Nord-Trøndelag fylkeskommune (pdf - 570 kb)

Norges Automobilforbund (pdf - 550 kb)

Norges Bondelag (pdf)

Norges Forskningsråd (pdf - 490 kb)

Norges Lastebileierforbund (pdf)

Norges Naturvernforbund (pdf - 860 kb)

Norges Rederiforbund (pdf)

Norges skogeierforbund (pdf)

Norsk Bioenergiforening (pdf)

Norsk Bonde- og Småbrukarlag (pdf - 450 kb)

Norsk fjernvarme (pdf)

Norsk Industri (pdf)

Norsk Petroleumsinstitutt (pdf)

Norsk Vindkraftforening (pdf)

Norske Arkitekters Landsforbund (pdf)

Norvar (pdf)

NTNU - Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi - Program for industriell økologi (pdf)

NTNU - Rektor (pdf - 280 kb)

OIKOS (pdf)

Oljeindustriens Landsforening (pdf)

Oppland fylkeskommune (pdf)

Oslo kommune (pdf)

Regnskogsforndet (pdf)

Sjøfartsdirektoratet (pdf)

Skogselskapet Troødelag (pdf - 220kb)

Statens bygningstekninske etat (pdf)

Statens vegvesen (pdf - 285 kb)

Statistisk sentralbyrå (pdf)

Statnett (pdf - 300 kb)

Stiftelsen idébanken (pdf)

Syklistenes Landsforening (pdf)

Sør-Trøndelag fylkeskommune - Enhet for regional utvikling (pdf - 210 kb)

Teknisk-naturvitenskapelig forening (pdf - 820 kb)

Tide Tec (pdf - 1 Mb)

Transportbedriftenes landsforening (pdf)

Troms fylkeskommune (pdf - 239 kb)

Troms fylkeskommune - Kulturetaten (pdf - 315 kb)

Trondheim kommune (pdf)

Universitetet for miljø- og biovitenskap (pdf - 400 kb)

Universitetet i Oslo - Prosus (pdf - 300 kb)

Vesta forsikring (pdf - 360 kb)

Vestfold fylkeskommune (pdf)

WWF Norge (pdf - 350 kb)

Zero (pdf)

Østfold fylkeskommune (pdf)