Høring - økning av egenaldel for naturskader

Frist: 02.01.2005

Justisdepartementet sender på høring et forslag om å øke egenandelen for naturskader som dekkes under naturskadeforsikring. (7.12)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser


Deres ref

Vår ref

Dato

2004/11358 EP ASL/KJL/an

07.12.2004Høring – Egenandel for naturskader som dekkes etter lov 16. juni 1989 nr. 70 OM NATURSKADEFORSIKRING

Justisdepartementet sender med dette på høring et forslag om å øke egenandelen for naturskader som dekkes under naturskadeforsikring fra kr 4 000,- til kr 10 000,-.

Høringsfristen er 2. januar 2005. Uttalelsene sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at uttalelsene om mulig også sendes på e-post til adressen kjetil.larsen@jd.dep.no.

Bakgrunn
Det følger av lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring § 1 at ting i Norge som er forsikret mot brannskade, også er forsikret mot naturskade. For hver naturskadehendelse som er dekket av naturskadeforsikringen, skal den sikrede betale en egenandel, jf. § 3. Ved forskrift 15. desember 1989 nr. 1335 om egenandel og ansvarsgrense ved naturskadeforsikring § 1 er egenandelen satt til kr 4 000,-. Egenandelen har stått uendret siden forskriften trådte i kraft 1. juli 1990.

I de tilfeller hvor det ikke er adgang til å forsikre seg mot en naturskade ved en alminnelig forsikringsordning, skal erstatning ytes av Statens naturskadefond, jf. lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven). For slik erstatning er det fastsatt en egenandel i forskrift 2. juni 1995 nr. 515 om taksering og erstatning av naturskader § 14. Ved endringsforskrift 16. mars 2004 ble egenandelen hevet fra kr 4 000,- til kr 10 000,-.

Forslag om økning av egenandelen
De skadeforsikringsselskaper som erstatter naturskade etter naturskadeforsikringsloven § 1, skal være medlemmer av en felles skadepool (Norsk Naturskadepool), jf. § 3. Styret i Norsk Naturskadepool har i brev 1. november 2004 bedt Justisdepartementet om å øke egenandelen for naturskadeforsikring fra kr 4 000,- til kr 10 000,-. Forslaget er i brevet begrunnet slik:

”Foruten den vanlige kostnadsutviklingen har styret lagt vekt på at egenandelen for Statens naturskadefond ble økt til kr. 10 000 ved forskrift 16. mars 2004 nr. 530. Statens naturskadefond og Norsk Naturskadepool har siden 1980 praktisert lik egenandel. Ulik egenandel for de to erstatningsordningene vanskeliggjør fellesoppgjør og skaper forvirring hos skadelidte.
I brev av 24. juni 2004 har Landbruksdepartementet sendt ut et høringsnotat hvor det bl.a. foreslås endringer i naturskadeforsikringsloven, slik at ansvaret for naturskade på hageanlegg, gårdsplasser og tilførselsveier overføres til alminnelig forsikring. Dersom endringen blir vedtatt, vil lik egenandel for de to erstatningsordningene ha enda større betydning for håndteringen av skadeoppgjørene.
Tradisjonelt har egenandelen for naturskader vært vesentlig høyere enn egenandelen for øvrige forsikringsskader. Ved innføringen av naturskadeforsikring i 1980 ble egenandelen satt til kr. 2000, mens vanlig egenandel for øvrige skader i privatforsikring var kr. 500. I dag er det nærmest ingen forskjell på disse egenandelene.
Styret har også tatt hensyn til at en økning av egenandelen vil få stor betydning ved en større naturskadehendelse med mange enkeltskader, idet takserings- og skadeoppgjørsapparatet da vil kunne se bort fra mindre skader og prioritere større og mer omfattende skader.”

Det omtalte forslaget om endringer i naturskadeloven i Landbruksdepartementets høringsnotat er senere fulgt opp i Ot.prp. nr. 19 (2004-2005) Om lov om endringer i lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) og lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring.

Norsk Naturskadepool viser i brevet også til at premieraten for naturskadeforsikring endres med virkning fra 1. januar 2005 fra 0,15 promille til 0,12 promille.

I brev 17. november 2004 har Norsk Naturskadepool redegjort nærmere for hvordan ulike egenandeler for Statens naturskadefond og Norsk Naturskadepool vil skape vanskeligheter mellom ordningene eller for skadelidte. Det heter i brevet:

”Bakgrunnen for vår påstand om at ulik egenandel for de to erstatningsordningene vanskeliggjør fellesoppgjør og skaper forvirring hos skadelidte har bl.a. sammenheng med at skadelidte tidligere bare ble belastet med en egenandel ved en naturskade selv om han mottok erstatning fra begge ordningene. (…)
Etter dagens bestemmelser vil skadelidte i et tilsvarende tilfelle først bli belastet med en egenandel på kr. 4.000 i erstatningsoppgjøret fra forsikringsselskapet for deretter å bli belastet med ytterligere en egenandel i erstatningsoppgjøret fra Statens naturskadefond tilsvarende differansen mellom den egenandelen selskapet har trukket og den egenandelen som nå gjelder for Statens naturskadefond.
For skadelidte vil en økt egenandel under naturskadeforsikringen ikke ha noen betydning i et fellesoppgjør, mens det selvfølgelig vil bety en del i forbindelse med et rent forsikringsoppgjør. Imidlertid er det tatt hensyn til dette ved fastsettelsen av den nye premieraten.
Tidligere praksis er godt innarbeidet i forsikringsselskapenes oppgjørsavdelinger. Nåværende situasjon medfører en viss risiko for feilinformasjon til skadelidte.”

Justisdepartementet viser til Norsk Naturskadepools begrunnelse, og har på denne bakgrunn valgt å sende på høring et forslag om å øke egenandelen for naturskader som dekkes under naturskadeforsikring fra kr 4 000,- til kr 10 000,- i samsvar med anmodningen fra styret i Norsk Naturskadepool. Departementet ser at det kan være hensiktsmessig at egenandelen er lik for utbetalinger fra Norsk Naturskadepool som fra Statens naturskadefond.

Departementet viser også til at mens egenandelen har stått uendret siden 1990, har forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkelt naturkatastrofe blitt endret fire ganger, fra kr 800 millioner i 1990 til kr 10 milliarder fra 1. januar 2004.

Økonomiske og administrative konsekvenser
For den sikrede vil forslagets økonomiske konsekvenser avhenge av om det skjer et rent forsikringsoppgjør eller et fellesoppgjør med utbetaling fra både forsikring og naturskadefondet.

Ved et fellesoppgjør vil forslaget ikke ha økonomiske konsekvenser for den sikrede. Dette følger av at vedkommende uansett vil bli belastet med en egenandel på kr 10 000,- ved et slikt oppgjør, uavhengig av om egenandelen for forsikringsoppgjøret er kr 4 000,- eller kr 10 000,-.

Ved et rent forsikringsoppgjør vil økningen i egenandel medføre en redusert utbetaling for den sikrede. I de tilfeller hvor samlet skade ligger i intervallet fra kr 4 000,- til kr 10 000,-, vil endringen medføre et fullstendig bortfall av erstatning i forhold til hva som er tilfellet uten endringen. Departementet har innhentet tall fra Norsk Naturskadepool som gir et bilde av dette:

  • I perioden 1999 til 2004 har det ikke vært noen naturkatastrofer, bare mindre hendelser. Totalt er det i perioden rapportert 25 536 skader med en samlet utbetaling på kr 1 227 005 612 etter at egenandelen på kr 4 000 er fratrukket. Av disse ville 8 384 skader med en samlet utbetaling på kr 13 260 203 bortfalt dersom egenandelen hadde vært kr 10 000.
  • I 1992, som omfatter orkanen på Nord-Vestlandet, ble det rapportert 33 750 skader med en samlet utbetaling på kr 1 315 531 626, hvorav 14 248 skader med en samlet utbetaling på kr 20 546 321 ville ha bortfalt med ny egenandel.
  • I 1995, som omfatter flommen på Østlandet, ble det rapportert 11 231 skader med en samlet utbetaling på kr 1 050 194 728, hvorav 4 109 skader med en samlet utbetaling på kr 7 445 530 ville ha bortfalt med ny egenandel.

For forsikringsselskapene vil endringen medføre en innsparing i form av lavere erstatningsutbetalinger. Det antas også at endringen vil medføre besparelser ved at selskapenes oppgjørsavdelinger vil måtte behandle færre skader, samt at fellesoppgjør forenkles.

Forslag til forskrift om endring i forskrift 15. desember 1989 nr. 1335 om egenandel og ansvarsgrense ved naturskadeforsikring

I

I forskrift 15. desember 1989 nr. 1335 om egenandel og ansvarsgrense ved naturskadeforsikring skal § 1 lyde:

§ 1. Den sikrede bærer for hver naturskadehendelse som dekkes under naturskadeforsikring etter lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring, en egenandel på 10 000 kroner.

II

Forskriften trer i kraft 5. januar 2005.Med hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Aud Slettemoen
lovrådgiver

Departementene

Det Juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det Juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det Juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Ankenemnda for Statens naturskadefond
Den Norske Advokatforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forsikringsklagekontoret
Gjeldsoffer-Alliansen
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bondelag
Norges skogeierforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Forsikringsjuridisk Forening
Norsk naturskadepool
Norske Forsikringsmegleres Forening
NORSKOG
Næringslivets Hovedorganisasjon
Skogbrand
Styret for Statens naturskadefond