Høring om endring av forskrift om pensjonsordning for sametingsrepresentanter

Resultat: Endring fastsatt 17. desember 2010 i forskrift 7. november 2003 nr. 1323 om pensjonsordning for sametingsrepresentanter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.12.2010

Vår ref.: 20100117-/KLO

Arbeidsdepartementet, i samråd med Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, sender med dette på høring forslag til endring i forskrift
7. november 2003 nr. 1323 om pensjonsordning for sametingsrepresentanter. Utkast til endringsforskrift følger vedlagt. Forslagene er en tilpasning til endret alderspensjon i folketrygden og ordinær offentlig tjenestepensjon fra 2011, og tilsvarer tilpasningene som foreslås i pensjonsordningene for stortingsrepresentanter mv. i Prop. 19 L (2010–2011).

Pensjonsordningen for sametingsrepresentanter er hjemlet i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold. Av lovens § 2-15 framgår at medlemmer av Sametinget som utøver sitt verv på fulltid har rett til pensjon etter en egen pensjonsordning. Kongen er gitt myndighet til å bestemme i forskrift nærmere regler om beregningen av pensjonsrettighetene og om gjennomføringen av pensjonsordningen.

Forskriften viser i dag i stor grad til beregningsreglene som gjelder i lov om Statens pensjonskasse. I forhold til regler om beregning og utbetaling av pensjon viser forskriften i § 6 første ledd til lov om Statens pensjonskasse: ”Regler om beregning og utbetaling av pensjon, om enkepensjon, enkemannspensjon, uførepensjon (invalidepensjon) og om barnetillegg i lov av 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse kommer til anvendelse så langt de passer.”. Et særskilt forhold som gjelder sametingsordningen, er imidlertid opptjeningsreglene. I likhet med pensjonsordning for stortingsrepresentanter er full opptjeningstid i sametingsordningen 12 år.

Gjennom forskriftens § 6 første ledd fastslås blant annet at pensjonsprosenten i pensjonsordningen for sametingsrepresentanter er 66 prosent. Videre følger pensjonsordningen reglene om regulering av pensjoner under opptjening og utbetaling som gjelder i Statens Pensjonskasse.

I Statens pensjonskasse er det fra 1.1.2011 vedtatt nye regler om levealdersjustering og ny regulering av pensjonsytelser under opptjening og utbetaling. Det vises i den sammenheng til lov 25. juni 2010 nr. 29 om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009), jfr. Prop. 107 L (2009–2010) og Innst. 360 L (2009-2010). Endringene som er vedtatt med hensyn til levealdersjustering og samordning gjelder for de årskullene som omfattes av levealdersjusteringen i folketrygden, og får sin alders¬pensjon fra folketrygden i sin helhet opptjent og beregnet etter dagens regler. Det vil si at endringene får virkning for personer i 1943-kullet til og med 1953-kullet. De nye opptjenings- og beregningsreglene i folketrygden, som vil innføres gradvis fra og med 1954-årskullet, vil kreve ytterligere tilpasninger, blant annet i samordningsregelverket. Departementet varslet i Prop. 107 L (2009-2010) punkt 1.2 at forslag til nødvendige lovendringer vil bli fremmet senere.

De vedtatte lovendringene i lov om Statens pensjonskasse og samordningsloven innebærer at både alderspensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger (bruttopensjonen) og samordningsfradraget for alderspensjon fra folketrygden skal levealdersjusteres ved bruk av forholdstallene i folketrygden. Levealdersjustering og samordning skal skje tidligst fra 67 år. I tilfeller der alderspensjon fra folketrygden er tatt ut tidligere enn 67 år, skal samordningen skje som om folketrygden var tatt ut ved 67 år. Brutto tjenestepensjon kan økes ved å arbeide etter 67 år, men ikke mer enn til en har kompensert for effekten av levealdersjusteringen, det vil si inntil pensjonen ved full opptjeningstid utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Lovendringene betyr at levealdersjusteringen gjennomføres på hele pensjonen for all opptjening, det vil si på samme måte som i folketrygden. En individuell garanti for årskullene til og med 1958-kullet sikrer personer med full opptjening en pensjon på minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved 67 år. Det vil si at samlet pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen etter levealdersjustering og samordning skal utgjøre minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Blir samlet pensjon lavere enn det garanterte nivået, skal det utbetales et garantitillegg fra tjenestepensjonsordningen som sikrer at samlet pensjon når det garanterte nivået. For personer som har mindre enn full opptjeningstid skal den individuelle garantien gjelde forholdsmessig.

De vedtatte lovendringene innbærer videre at reguleringen av offentlige tjenestepensjoner endres fra 1.1.2011. Alderspensjon under utbetaling skal reguleres med lønnsveksten og deretter fratrekkes 0,75 prosent. Oppsatte rettigheter, det vil si rettigheter for personer som fratrer sin stilling uten rett til straks å få pensjon, skal reguleres med lønnsveksten fram til uttakstidspunktet. For medlemmer som har mottatt alderspensjon etter særaldersgrense (stillinger med lavere aldersgrense enn 70 år), skal pensjonsgrunnlaget omregnes ved 67 år ved at det oppreguleres med lønnsveksten fra fratredelsesalderen til 67 år. Uføre- og etterlattepensjon skal reguleres med lønnsveksten fram til 67 år. Etter fylte 67 år reguleres disse pensjonene med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent.

De vedtatte bestemmelsene om levealdersjustering og ny regulering av pensjonsytelser under opptjening og under utbetaling i Statens pensjonskasse, omfatter også pensjonsordningen for sametingsrepresentanter, jfr. forskriftens § 6 første ledd.

Departementets forslag til endring i forskrift om pensjonsordning for sametingsrepresentanter gjelder en tilpasning av den individuelle garantien som framgår av lov om Statens pensjonskasse § 24 a til sametingsrepresentantenes særskilte opptjeningsregler. Etter lov om Statens pensjonskasse § 24 a gis det et garantert samlet pensjonsnivå av alderspensjonen fra folketrygden og Statens pensjonskasse på 66 prosent til medlemmer som 1. januar 2011 har 15 år eller mindre igjen til fylte 67 år og som har 30 års tjenestetid eller mer. Ved kortere tjenestetid gjelder en forholdsmessig garanti. Siden opptjeningstiden i pensjonsordning for sametingsrepresentanter er 12 år, foreslås det at dette også gjenspeiles i forskriften i forhold til den individuelle garantien.

Departementet foreslår på denne bakgrunn at det i forskrift om pensjonsordning for sametingsrepresentanter gis et nytt andre ledd i § 6:
”Medlem kan ha krav på et garantert pensjonsnivå etter reglene i lov om Statens pensjonskasse § 24 a, likevel slik at for sametingsrepresentanter som har 12 års funksjonstid eller mer, utgjør det garanterte pensjonsnivået 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. For sametingsrepresentanter som har mindre enn 12 års funksjonstid, utgjør det garanterte pensjonsnivået et forholdsmessig beløp.”

Forslaget til nytt andre ledd i § 6 tilsvarer forslaget som knytter seg til stortingsrepresentanter i Prop. 19 L (2010–2011).  Nåværende andre ledd i § 6 blir nytt tredje ledd.

Departementet foreslår også en endring i § 6 første ledd slik at ordet ”(invalidepensjon)” strykes og at bokstaven p i Statens pensjonskasse skrives med liten bokstav.

Forslagene vil berøre svært få personer. De vil derfor ikke ha økonomiske konsekvenser av betydning, og små administrative konsekvenser for Statens pensjonskasse. I denne sammenheng vises det til kapittel 9 og 10 i Prop. 19L
(2010–2011) Endringer i lovgivningen om pensjonsordninger for stortingsrepresentante, statsråder, høyesterettsdommere m.fl. (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden fra 2011).

I Prop. 19 L (2010–2011) framgår det at departementet tar sikte på å fremme forslag til lov om ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringens medlemmer i løpet av 2011. Forslaget vil bygge på Innst. 83 S (2009-2010) fra Stortingets presidentskap og forslaget fra utvalget som ble nedsatt av Presidentskapet, jfr Dokument nr. 19 (2008-2009). Siden pensjonsordningen for sametingsrepresentanter ligner på pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, vurderer departementet å foreslå en tilsvarende ny ordning også for sametingsrepresentanter. Departementet vil komme nærmere tilbake til eventuelle forslag om dette. 

Normalt kreves det at høringsfristen settes til minst på 3 måneder. Det er imidlertid viktig at den foreslåtte tilpasningen i forskriften får virkning fra 1.1.2011. Dette er tidspunktet da øvrige endringer i lov om Statens pensjonskasse, som forskrift om pensjonsordning for sametingsrepresentanter viser til, får virkning. Endringene som er vedtatt i lov om Statens pensjonskasse og lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser har tidligere vært på høring.

Det settes av denne grunn en forkortet høringsfrist til torsdag 9. desember 2010.
Uttalelsene sendes til Arbeidsdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo. Vi ber også om at de sendes på e-post til elh@ad.dep.no


Med hilsen


Simen Fremmergård (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                        Knut Lorentsen
                                                                        seniorrådgiver

 

Vedlegg

Forskrift om endring i forskrift 7. november 2003 nr. 1323 om pensjonsordning for sametingsrepresentanter

Fastsatt ved kgl. res. ….. med hjemmel i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold § 12-15. Fremmet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

 

I


I
forskrift 7. november 2003 nr. 1323 om pensjonsordning for sametingsrepresentanter gjøres følgende endringer:

 

§ 6 første ledd skal lyde:

Regler om beregning og utbetaling av pensjon, om enkepensjon, enkemannspensjon, uførepensjon og om barnetillegg i lov av 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse kommer til anvendelse så langt de passer.

 

§ 6 andre ledd skal lyde:

Medlem kan ha krav på et garantert pensjonsnivå etter reglene i lov om Statens pensjonskasse § 24 a, likevel slik at for sametingsrepresentanter som har 12 års funksjonstid eller mer, utgjør det garanterte pensjonsnivået 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. For sametingsrepresentanter som har mindre enn 12 års funksjonstid, utgjør det garanterte pensjonsnivået et forholdsmessig beløp.

 

Nåværende andre ledd blir nytt tredje ledd.

 

II

 

Endringen trer i kraft 1. januar 2011.

 

  • Akademikerne
  • Finansdepartementet
  • LO
  • Sametinget
  • Unio
  • YS

Sametinget og Statens pensjonskasse har ingen merknader til forslaget.

Til toppen